Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
(важи до 30.06.2023.)

„Службени гласник РС“, број 69/2021, 132/2021 и 46/2022

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се минималан садржај електронске фактуре неопходан за њено процесуирање кроз систем електронских фактура из члана 5. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21 – у даљем тексту: Закон), случајеви у којима поједини елементи електронске фактуре могу бити изостављени, случајеви у којима је предвиђена обавеза исказивања додатних елемената, на основу других прописа којима се уређује издавање одређених врста фактура, форма и начин доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начин и поступак електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начин примене стандарда електронског фактурисања.

Члан 2.

Унос података које садржи електронска фактура врши се у складу са интерним техничким упутством, које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему (у даљем тексту: интерно техничко упутство).

Члан 2а

Систем електронских фактура процесуира електронску фактуру, која је:

1) коначна фактура,

2) авансна фактура,

3) документ о повећању накнаде или

4) документ о смањењу накнаде.

Коначном фактуром, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се фактура која се издаје по основу извршеног промета добара и услуга.

Авансном фактуром, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматра се фактура која се издаје по основу примљеног аванса за будући промет добара и услуга.

Члан 3.

Електронска фактура обавезно садржи:

1) назив, адресу и порески идентификациони број издаваоца уколико је издавалац правно лице, односно обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, у складу са ажурним подацима из одговарајућег регистра;

2) јединствени број корисника јавних средстава (у даљем тексту: ЈБКЈС) издаваоца, уколико је издавалац корисник јавних средстава који се налази на списку корисника јавних средстава из члана 8. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);

3) пословни рачун издаваоца;

4) назив, адресу и порески идентификациони број примаоца уколико је прималац правно лице, односно обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, у складу са ажурним подацима из одговарајућег регистра;

5) ЈБКЈС примаоца, уколико је прималац корисник јавних средстава који се налази на списку корисника јавних средстава из члана 8. став 1. Закона о буџетском систему;

6) редни број и датум електронске фактуре;

7) датум авансне уплате, уколико се ради о фактури за авансно плаћање, односно датум промета добара, односно пружања услуга, уколико се не ради о фактури за авансно плаћање;

8) шифру и/или назив добра, односно услуге за сваку ставку са електронске фактуре и количину и јединицу мере за испоручена добра, односно обим пружених услуга за сваку ставку са електронске фактуре;

9) вредност за сваку ставку са електронске фактуре;

10) укупан износ електронске фактуре;

11) износ авансних плаћања, уколико је било авансних плаћања која су се односила на једну или више ставки са електронске фактуре.

Члан 4.

Уколико електронска фактура представља документ о смањењу, односно повећању накнаде, као тип документа који се нужно везује за једну или више других електронских фактура, оваква електронска фактура обавезно садржи:

1) назив, адресу и порески идентификациони број издаваоца уколико је издавалац правно лице, односно обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, у складу са ажурним подацима из одговарајућег регистра;

2) назив, адресу и порески идентификациони број примаоца уколико је прималац правно лице, односно обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, у складу са ажурним подацима из одговарајућег регистра;

3) редни број и датум документа о смањењу, односно повећању накнаде;

4) износу за који је смањена, односно повећана накнада;

5) број електронске фактуре за извршени промет добара и услуга, односно датум почетка и датум завршетка временског периода у којем су издате електронске фактуре за извршени промет добара и услуга, у случају да се измена врши за све електронске фактуре издате у том периоду.

Члан 5.

Издавалац у систему електронских фактура сторнира електронску фактуру која није требало да буде издата или је погрешно издата.

Члан 6.

Поред података из чл. 3, 4. и 5. овог правилника, електронска фактура може садржати и друге податке које захтевају прописи којима се уређује порез на додату вредност или други прописи којима се уређује издавање одређених врста фактура, као и друге податке који су од значаја за издаваоца, примаоца или друге заинтересоване стране.

Поред података из става 1. овог члана, издаваоци електронских фактура уз њих могу приложити и пратећу и другу документацију која је од значаја за издаваоца, примаоца или друге заинтересоване стране (нпр. привремене ситуације).

Члан 7.

Обрачун пореза на додату вредност из члана 4. ст. 1. и 4. Закона обавезно садржи податке подељене по свакој пореској обавези која је настала у датом пореском периоду, у смислу закона којим се уређује порез на додату вредност, а који укључују:

1) кратак опис извршеног промета или другог основа настанка сваке пореске обавезе у датом пореском периоду;

2) износе основице пореза на додату вредност у динарима;

3) применљиве пореске стопе пореза на додату вредност;

4) износе пореза на додату вредност који је обрачунат на основицу у динарима.

Уз обрачун пореза на додату вредност из става 1. овог члана може се доставити и број интерног рачуна или сличан документ који садржи више детаља о основу за обрачун пореза на додату вредност.

Подаци из ст. 1. и 2. овог члана одвојено се достављају за сваки појединачни обрачун пореза на додату вредност из члана 4. ст. 1. и 4. Закона.

Члан 8.

Обрачун пореза на додату вредност из члана 4. став 2. Закона обавезно садржи збирно податке за све пореске обавезе које су настале у датом пореском периоду, у смислу закона којим се уређује порез на додату вредност, а који укључују:

1) кратак опис извршеног промета или другог основа настанка сваке пореске обавезе у датом пореском периоду;

2) износе основице пореза на додату вредност у динарима;

3) применљиве пореске стопе пореза на додату вредност;

4) износе пореза на додату вредност који је обрачунат на основицу у динарима.

Члан 8а

Обрачун пореза на додату вредност из члана 4. став 2. Закона обвезник евидентирања обрачуна коригује у систему електронских фактура у случају када је обрачун пореза на додату вредност погрешно евидентиран.

Обрачун пореза на додату вредност из члана 4. став 2. Закона обвезник евидентирања обрачуна поништава у систему електронских фактура у случају када обрачун пореза на додату вредност није требало да буде евидентиран.

Члан 9.

Начин електронског евидентирања, кориговања, односно поништавања обрачуна пореза на додату вредност из чл. 7, 8. и 8а овог правилника врши се у складу са интерним техничким упутством.

Члан 10.

Српски стандард електронског фактурисања, (SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020) у смислу члана 6. став 1. Закона је заснован на европском стандарду електронског фактурисања (EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020) који је хармонизован са директивом Европске уније бр. 2014/55/ЕУ од 16. априла 2014. године о електронском фактурисању у јавним набавкама и подразумевa формат фактура заснован на UBL (енг. UBL – Universal Business Language) структури, а утврђен од стране Института за стандардизацију Србије.

Појединости примене UBL структуре и осталих релевантних ставки српског стандарда електронског фактурисања врши се у складу са интерним техничким упутством.

Европски стандард електронског фактурисања утврђује Европски комитет за стандардизацију на захтев Европске комисије.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. фебруара 2022. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања: „Сл. гласник РС“, број 132/2021

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања: „Сл. гласник РС“, број 46/2022

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Повезани текстови

Поделите: