Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja
(važi do 30.06.2023.)

„Službeni glasnik RS“, broj 69/2021, 132/2021 i 46/2022

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura iz člana 5. Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21 – u daljem tekstu: Zakon), slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajevi u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, forma i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i način primene standarda elektronskog fakturisanja.

Član 2.

Unos podataka koje sadrži elektronska faktura vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (u daljem tekstu: interno tehničko uputstvo).

Član 2a

Sistem elektronskih faktura procesuira elektronsku fakturu, koja je:

1) konačna faktura,

2) avansna faktura,

3) dokument o povećanju naknade ili

4) dokument o smanjenju naknade.

Konačnom fakturom, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se faktura koja se izdaje po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga.

Avansnom fakturom, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se faktura koja se izdaje po osnovu primljenog avansa za budući promet dobara i usluga.

Član 3.

Elektronska faktura obavezno sadrži:

1) naziv, adresu i poreski identifikacioni broj izdavaoca ukoliko je izdavalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;

2) jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: JBKJS) izdavaoca, ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava koji se nalazi na spisku korisnika javnih sredstava iz člana 8. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20);

3) poslovni račun izdavaoca;

4) naziv, adresu i poreski identifikacioni broj primaoca ukoliko je primalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;

5) JBKJS primaoca, ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava koji se nalazi na spisku korisnika javnih sredstava iz člana 8. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu;

6) redni broj i datum elektronske fakture;

7) datum avansne uplate, ukoliko se radi o fakturi za avansno plaćanje, odnosno datum prometa dobara, odnosno pružanja usluga, ukoliko se ne radi o fakturi za avansno plaćanje;

8) šifru i/ili naziv dobra, odnosno usluge za svaku stavku sa elektronske fakture i količinu i jedinicu mere za isporučena dobra, odnosno obim pruženih usluga za svaku stavku sa elektronske fakture;

9) vrednost za svaku stavku sa elektronske fakture;

10) ukupan iznos elektronske fakture;

11) iznos avansnih plaćanja, ukoliko je bilo avansnih plaćanja koja su se odnosila na jednu ili više stavki sa elektronske fakture.

Član 4.

Ukoliko elektronska faktura predstavlja dokument o smanjenju, odnosno povećanju naknade, kao tip dokumenta koji se nužno vezuje za jednu ili više drugih elektronskih faktura, ovakva elektronska faktura obavezno sadrži:

1) naziv, adresu i poreski identifikacioni broj izdavaoca ukoliko je izdavalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;

2) naziv, adresu i poreski identifikacioni broj primaoca ukoliko je primalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;

3) redni broj i datum dokumenta o smanjenju, odnosno povećanju naknade;

4) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada;

5) broj elektronske fakture za izvršeni promet dobara i usluga, odnosno datum početka i datum završetka vremenskog perioda u kojem su izdate elektronske fakture za izvršeni promet dobara i usluga, u slučaju da se izmena vrši za sve elektronske fakture izdate u tom periodu.

Član 5.

Izdavalac u sistemu elektronskih faktura stornira elektronsku fakturu koja nije trebalo da bude izdata ili je pogrešno izdata.

Član 6.

Pored podataka iz čl. 3, 4. i 5. ovog pravilnika, elektronska faktura može sadržati i druge podatke koje zahtevaju propisi kojima se uređuje porez na dodatu vrednost ili drugi propisi kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, kao i druge podatke koji su od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, izdavaoci elektronskih faktura uz njih mogu priložiti i prateću i drugu dokumentaciju koja je od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane (npr. privremene situacije).

Član 7.

Obračun poreza na dodatu vrednost iz člana 4. st. 1. i 4. Zakona obavezno sadrži podatke podeljene po svakoj poreskoj obavezi koja je nastala u datom poreskom periodu, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a koji uključuju:

1) kratak opis izvršenog prometa ili drugog osnova nastanka svake poreske obaveze u datom poreskom periodu;

2) iznose osnovice poreza na dodatu vrednost u dinarima;

3) primenljive poreske stope poreza na dodatu vrednost;

4) iznose poreza na dodatu vrednost koji je obračunat na osnovicu u dinarima.

Uz obračun poreza na dodatu vrednost iz stava 1. ovog člana može se dostaviti i broj internog računa ili sličan dokument koji sadrži više detalja o osnovu za obračun poreza na dodatu vrednost.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana odvojeno se dostavljaju za svaki pojedinačni obračun poreza na dodatu vrednost iz člana 4. st. 1. i 4. Zakona.

Član 8.

Obračun poreza na dodatu vrednost iz člana 4. stav 2. Zakona obavezno sadrži zbirno podatke za sve poreske obaveze koje su nastale u datom poreskom periodu, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a koji uključuju:

1) kratak opis izvršenog prometa ili drugog osnova nastanka svake poreske obaveze u datom poreskom periodu;

2) iznose osnovice poreza na dodatu vrednost u dinarima;

3) primenljive poreske stope poreza na dodatu vrednost;

4) iznose poreza na dodatu vrednost koji je obračunat na osnovicu u dinarima.

Član 8a

Obračun poreza na dodatu vrednost iz člana 4. stav 2. Zakona obveznik evidentiranja obračuna koriguje u sistemu elektronskih faktura u slučaju kada je obračun poreza na dodatu vrednost pogrešno evidentiran.

Obračun poreza na dodatu vrednost iz člana 4. stav 2. Zakona obveznik evidentiranja obračuna poništava u sistemu elektronskih faktura u slučaju kada obračun poreza na dodatu vrednost nije trebalo da bude evidentiran.

Član 9.

Način elektronskog evidentiranja, korigovanja, odnosno poništavanja obračuna poreza na dodatu vrednost iz čl. 7, 8. i 8a ovog pravilnika vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Član 10.

Srpski standard elektronskog fakturisanja, (SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020) u smislu člana 6. stav 1. Zakona je zasnovan na evropskom standardu elektronskog fakturisanja (EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020) koji je harmonizovan sa direktivom Evropske unije br. 2014/55/EU od 16. aprila 2014. godine o elektronskom fakturisanju u javnim nabavkama i podrazumeva format faktura zasnovan na UBL (eng. UBL – Universal Business Language) strukturi, a utvrđen od strane Instituta za standardizaciju Srbije.

Pojedinosti primene UBL strukture i ostalih relevantnih stavki srpskog standarda elektronskog fakturisanja vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Evropski standard elektronskog fakturisanja utvrđuje Evropski komitet za standardizaciju na zahtev Evropske komisije.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. februara 2022. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja: „Sl. glasnik RS“, broj 132/2021

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja: „Sl. glasnik RS“, broj 46/2022

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: