Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику

„Службени гласник РС“, број 69/2021, 132/2021 и 46/2022

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови и начин чувања електронских фактура, услови и начин стављања на увид електронских фактура на основу захтева надлежног органа и начин обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактуре у папирном облику.

Члан 2.

Чување електронских фактура у систему електронских фактура из члана 5. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21 – у даљем тексту: Закон) од стране субјеката јавног сектора, односно од стране субјеката приватног сектора који за те потребе не користе систем информационог посредника врши се коришћењем поступака и технолошких решења којима се обезбеђује веродостојност порекла и интегритета садржине електронске фактуре преузете из система електронских фактура, уз обавезно испуњавање услова и стандарда информационе безбедности, у складу са прописима којима се уређује информациона безбедност, независно од начина преузимања и формата преузете електронске фактуре.

Субјекти јавног сектора и субјекти приватног сектора из става 1. овог члана могу претраживати и преузимати електронске фактуре које се чувају у систему електронских фактура, а које су они издали и примили.

Чување, претраживање и преузимање електронских фактура из ст. 1. и 2. овог члана врши се у складу са интерним техничким упутством које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему (у даљем тексту: интерно техничко упутство).

Члан 3.

Чување електронских фактура од стране субјеката приватног сектора који за те потребе користе систем информационог посредника врши се коришћењем поступака и технолошких решења којима се обезбеђује веродостојност порекла и интегритета садржине електронске фактуре преузете из система електронских фактура, уз обавезно испуњавање услова и стандарда информационе безбедности, у складу са прописима којима се уређује информациона безбедност, независно од начина преузимања и формата преузете електронске фактуре.

Систем информационог посредника у оквиру кога се чувају електронске фактуре мора да обезбеди висок ниво заштите од губитака података који се чувају, нарушавања интегритета тих података и неовлашћеног приступа тим подацима.

Чување и преузимање електронских фактура из система електронских фактура врши се у складу са интерним техничким упутством.

Члан 4.

Начин чувања електронских фактура из чл. 2. и 3. ове уредбе мора да омогућава њихово стављање на увид у случају захтева надлежног органа који има приступ подацима из система електронских фактура у складу са законом.

Стављање на увид електронских фактура у случају захтева надлежног органа мора бити извршено на начин који омогућава брз, ефикасан и безбедан пренос података о електронским фактурама, за једног или више субјекта јавног сектора, односно субјекта приватног сектора, односно добровољног корисника система електронских фактура и тако да подаци о електронским фактурама буду представљени на прегледан и систематичан начин.

Стављање на увид електронских фактура у случају из става 1. овог члана врши се у складу са интерним техничким упутством.

Члан 5.

Сматра се да преузимање и штампање електронске фактуре од стране субјекта приватног сектора, односно добровољног корисника система електронских фактура извршено до истека рока за обавезно чување електронских фактура из члана 15. став 2. Закона обезбеђује веродостојност порекла и интегритет садржине уколико:

1) папирни облик електронске фактуре садржи све елементе које је садржао и електронски облик, као и ознаку да је електронска фактура генерисана у систему електронских фактура, јединствени идентификатор фактуре и датум и време слања фактуре;

2) папирни облик електронске фактуре приказује све елементе из тачке 1) овог члана на читак начин; и

3) је преузимање и штампање електронске фактуре извршено у складу са одредбама о преузимању и штампању примерка електронског документа из прописа којима се уређује електронски документ.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. маја 2022. године.

Субјекти јавног сектора и субјекти приватног сектора из члана 2. Закона, као и добровољни корисници система електронских фактура из члана 2. Закона могу користити систем електронских фактура у складу са Законом и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику: „Сл. гласник РС“, број 132/2021

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допуни Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику: „Сл. гласник РС“, број 46/2022

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: