Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
(важи до 21.04.2020.)

„Службени гласник РС“, број 40/2020, 43/2020 и 48/2020

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом ограничавају се малопродајне цене заштитне опреме – маски и рукавица (у даљем тексту: заштитна средства), за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 које Републички фонд за здравствено осигурање дистрибуира привредним субјектима у циљу благовременог и равномерног снабдевања тржишта.

Члан 2.

Републички фонд за здравствено осигурање испоручује правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитних средстава на основу захтева, односно достављене наруџбенице – требовања у количини од најмање 500.000 комада заштитних средстава (маски односно рукавица).

Правна лица из става 1. овог члана уз наруџбеницу – требовање достављају списак привредних субјеката који се баве малопродајом заштитних средстава за даљу продају тражених количина.

Влада посебним актом одобрава испоруку и одређује услове испоруке заштитних средстава правним лицима из става 1. овог члана.

Испоруке које врши Републички фонд за здравствено осигурање из става 1. овог члана су ослобођене пореза на додату вредност са правом на одбитак претходног пореза.

Члан 3.

Малопродајна цена за заштитна средства набављена у складу са чланом 2. ове уредбе максимално може износити:

1) за маске 120 динара по комаду са урачунатим ПДВ;

2) за рукавицe 40 динара по комаду са урачунатим ПДВ.

Члан 4.

Привредни субјекти који се баве малопродајом заштитних средстава за време ванредног стања по једној купопродаји могу испоручити физичком лицу – крајњем купцу највише десет комада маски односно 20 комада рукавица.

Ограничење из става 1. овог члана односи се и на случај када се заштитна средства у малопродајном објекту набављају и за потребе правног лица.

Члан 5.

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара казниће се правно лице, ако подаци из члана 2. став 2. који се прилажу нису истинити.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

Члан 6.

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара казниће се правно лице, ако поступи супротно обавезама прописаним у чл. 3. и 4. ове уредбе.

Новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице или одговорно лице у правном лицу.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: „Сл. гласник РС“, бр. 43/2020

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: „Сл. гласник РС“, бр. 48/2020

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: