Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
(važi do 30.03.2020.)

„Službeni glasnik RS“, broj 40/2020 i 43/2020

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom ograničavaju se maloprodajne cene zaštitne opreme − maski (u daljem tekstu: zaštitna sredstva) za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim subjektima u cilju blagovremenog i ravnomernog snabdevanja tržišta.

Član 2.

Republički fond za zdravstveno osiguranje isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava na osnovu zahteva, odnosno dostavljene narudžbenice – trebovanja u količini od najmanje 500.000 komada zaštitnih sredstava (maski).

Pravna lica iz stava 1. ovog člana uz narudžbenicu – trebovanje dostavljaju spisak privrednih subjekata koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za dalju prodaju traženih količina.

Vlada posebnim aktom odobrava isporuku i određuje uslove isporuke zaštitnih sredstava pravnim licima iz stava 1. ovog člana.

Isporuke koje vrši Republički fond za zdravstveno osiguranje iz stava 1. ovog člana su oslobođene poreza na dodatu vrednost sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Član 3.

Maloprodajna cena za zaštitna sredstva nabavljena u skladu sa članom 2. ove uredbe maksimalno može iznositi 120 dinara po komadu, sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Privredni subjekti koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja po jednoj kupoprodaji mogu isporučiti fizičkom licu – krajnjem kupcu najviše 10 komada zaštitnih sredstava (maski).

Ograničenje iz stava 1. ovog člana odnosi se i na slučaj kada se zaštitna sredstva u maloprodajnom objektu nabavljaju i za potrebe pravnog lica.

Član 5.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, ako podaci iz člana 2. stav 2. koji se prilažu nisu istiniti.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 6.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, ako postupi suprotno obavezama propisanim u čl. 3. i 4. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2: „Sl. glasnik RS“, br. 43/2020

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: