Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

„Službeni glasnik RS“, broj 33/2022, 48/2022, 53/2022, 69/2022 i 144/2022

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Član 2.

Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19 izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti COVID-19, odnosno kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, upućuju se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Zakon), u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od sedam dana, a izolacija se prekida bez testiranja.

Ukoliko lice iz stava 4. ovog člana ima primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju upućuje se u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, a koje stanje imunodeficijencije utvrđuje lekar primarne zdravstvene zaštite.

Kontrolu pridržavanja mere kućne izolacije iz st. 4. i 5. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.

Član 3.

Testiranje stanovništva na prisustvo virusa SARS-CoV-2 vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, kao i u svim laboratorijama u javnoj svojini koje obavljaju poslove u oblasti zdravlja životinja, bezbednosti hrane, kontrole kvaliteta i bezbednosti mleka i ispitivanja zabranjenih, nedozvoljenih, štetnih i nepoželjnih supstanci u hrani i hrani za životinje, zdravlja bilja, semena i sadnog materijala i banke biljnih gena, a koje su pripremljene za laboratorijsko ispitivanje u smislu člana 21. Zakona.

Detekcija SARS-CoV-2 antigena (Ag) u uzorcima nazofaringealnog brisa vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama u javnoj i privatnoj svojini, prema uslovima i u skladu sa instrukcijom zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

O rezultatima testiranja i detekcije ustanove i laboratorije iz st. 1. i 2. ovog člana dužne su da svakodnevno izveštavaju nadležni zavod za javno zdravlje, na način utvrđen instrukcijom iz stava 2. ovog člana.

Za potrebe izveštavanja iz stava 3. ovog člana može biti kreirano i korišćeno specijalizovano softversko rešenje za teritoriju Republike Srbije.

Član 4.

(Brisan)

Član 5.

(Brisan)

Član 6.

(Brisan)

Član 7.

(Brisan)

Član 8.

(Brisan)

Član 9.

Kada postoji opravdana sumnja da može doći do unošenja zarazne bolesti COVID-19 državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji dolaze iz zemalja sa posebnim rizikom mogu se naložiti mere posedovanja dokumenata kojima se potvrđuje da osoba nije pozitivna na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili se odrediti mera karantina u kućnim uslovima u trajanju najviše do 14 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u laboratoriji zdravstvene ustanove Republike Srbije.

Način primene mere iz stava 1. ovog člana određuje se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, na predlog zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Listu zemalja sa posebnim rizikom objavljuje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Kontrolu primene mere iz stava 1. ovog člana vrše zajednički ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zavodi/instituti za javno zdravlje.

Član 10.

(Brisan)

Član 11.

Domaćim državljanima i stranim državljanima koji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, a koji su potpuno vakcinisani protiv bolesti COVID-19 u inostranstvu ili su jednu ili više doza vakcine primili u inostranstvu, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije izdaje Digitalni zeleni sertifikat/EU Digitalni COVID sertifikat, na njihov zahtev, na osnovu svoje službene evidencije i/ili na osnovu uverenja ili druge isprave o izvršenoj potpunoj imunizaciji imunološkim lekom za primenu u humanoj medicini za koje je nadležni organ Republike Srbije potvrdio da su ispunjeni svi zahtevi za stavljanje leka u promet i da lek može biti u upotrebi u Republici Srbiji, kao i imunološkim lekom koji se nalazi na listi Evropske agencije za lekove odobrenih vakcina u Evropskoj uniji i listi odobrenih vakcina za hitnu upotrebu Svetske zdravstvene organizacije, koju je izdao nadležni inostrani organ ili ustanova u inostranstvu.

Stranim državljanima koji su potpuno vakcinisani protiv bolesti COVID-19 u inostranstvu ili su jednu ili više doza vakcine primili u inostranstvu, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije izdaje Digitalni zeleni sertifikat sa rokom važenja od 30 dana, na njihov zahtev, na osnovu uverenja ili druge isprave o izvršenoj imunizaciji iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Na ulazu u Republiku Srbiju, na vidnim mestima na graničnim prelazima radi upoznavanja svih lica koja prelaze državnu granicu, postavlja se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a prilikom pasoške kontrole mogu biti uručivana i druga pisana obaveštenja u formi zdravstvenog upozorenja.

Član 12a

Autobuski prevoznici dužni su da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika u procentu i u trajanju od prethodno objavljenih polazaka sa registrovanih redova vožnje koji posebnim aktom donosi ministar zadužen za poslove saobraćaja, kao i da, do datuma koji bude određen posebnim aktom koji donosi ministar zadužen za poslove saobraćaja – autobuski prevoznici sa važećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju obavljaju polaske sa odobrenog reda vožnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika i odobrenje stranih država za obavljanje prevoza putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa važećim međunarodnim dozvolama.

Član 12b

Vozilima koja su na dan 1. januara 2021. godine imala važeći ADR sertifikat o odobrenju za vozilo, a koja ne ispunjavaju uslove iz poglavlja 9.2–9.8 ADR ili nisu u potpunosti usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji, imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila će izdavati ADR sertifikat o odobrenju za vozilo za transport opasne robe na osnovu godišnje kontrole tehničkih karakteristika, prema pododeljku 9.1.2.3 ADR i dokaza o tehničkoj ispravnosti sa poslednjeg redovnog tehničkog pregleda, sa rokom važenja ne dužim od 30. juna 2023. godine.

Član 13.

Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za smeštaj starih lica, kao i lica koja ulaze i borave u tim ustanovama, osim korisnika u ustanovama za smeštaj starih lica, obavezno nose zaštitne maske.

Kontrolu primene mere iz stava 1. ovog člana vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice kome je utvrđena obaveza i koje boravi u ustanovi, a ne nosi masku (član 13).

Član 15.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 i 10/22).

Propisi kojima se uređuje ulazak u Republiku Srbiju doneti na osnovu uredbe iz stava 1. ovog člana ostaju da važe.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19: „Sl. glasnik RS“, broj 48/2022

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19: „Sl. glasnik RS“, broj 53/2022

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 3. maja 2022. godine.

Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19: „Sl. glasnik RS“, broj 69/2022

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19: „Sl. glasnik RS“, broj 144/2022

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: