Објављен „Службени гласник РС“ број 69 од 24.6.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2022. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о утврђивању Канцеларије за информационе технологије и електронску управу као пружаоца услуге квалификоване електронске доставе
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 69 од 24.6.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у Републици Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину
 • УРЕДБА о критеријумима за идентификацију критичне инфраструктуре и начину извештавања о критичној инфраструктури Републике Србије
 • УРЕДБА о утврђивању Канцеларије за информационе технологије и електронску управу као пружаоца услуге квалификоване електронске доставе
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Остружница–Обреновац
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Свете Тројице у Брдарици за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Светог великомученика Георгија у Мачванском Причиновићу за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Вазнесења Господњег у Дреновцу за споменик културе
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Панама Ситију, Република Панама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног савета за развој Е-спорта у Републици Србији од 2021. до 2025. године
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за реформу јавних финансија ради остваривања циљева „зелене агендеˮ
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за регулaторни оквир унапређења запошљавања Рома у јавном сектору
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Торонту, Канада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Мостару, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Панама Ситију, Република Панама
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4882/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4883/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4959/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4958/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за млађе јуниоре, јуниоре и сениоре у самбоу 2022, у Новом Саду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм РАЗВОЈ – „Зелени” програм сарадње науке и привреде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању финансијског извештаја Привредног друштва „Енерго-зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Оснивачког акта Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности да фондација у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4992/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4994/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4996/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4801/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4861/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4864/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4878/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4879/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4829/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4862/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 343-4795/2022-2
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника
 • УПУТСТВО о изменама и допуни Упутства о координацији трагања и спасавања на водним путевима
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом на животну средину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-24/2020
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-172/2021
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-11420/2017
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-5780/2021 и издвојена мишљења судија
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2022. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, HEDON LIFE д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде „Младост”, Опово
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде „Младост”, Опово
ОГЛАСИ

Поделите: