Објављен „Службени гласник РС“ број 48 од 15.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 48 од 15.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Новом Зеланду, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Новом Зеланду, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Фиџи, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Фиџи, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
Влада
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за српску културу – Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за српску културу – Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног комитета за безбедност у ваздухопловству
 • РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег извештаја о раду Агенције за реституцију за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2021. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за младе 2022, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и обрасцу захтева за упис у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима, као и садржини и начину вођења тог регистра
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог клања на присуство трихинеле у месу
 • ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину функционисања, повезивања и вођења Јединственог информационог система за музеје
 • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 229-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 229-2/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-101/2020
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-170/2020
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за сoцијалну заштиту у Републици Србији
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO TRGOVINA I USLUGE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: