Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју

“Службени гласник РС”, број 48/2022

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују услови и начин остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде лица која су непосредно ангажована на пословима истраживања и развоја (у даљем тексту: запослени на истраживању и развоју), којe остварује послодавац – правно лице, који у оквиру своје делатности на територији Републике Србије обавља истраживање и развој (у даљем тексту: послодавац), тако што се ослобађа обавезе плаћања 70% обрачунатог и обустављеног пореза из зараде запослених на истраживању и развоју, сразмерно времену које запослени на истраживању и развоју проведу на пословима истраживања и развоја у односу на пуно радно време, сагласно члану 21и Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Право на пореско ослобођење према члану 21и Закона (у даљем тексту: пореско ослобођење) послодавац остварује искључиво по основу пројеката истраживања и развоја који се обављају на територији Републике Србије (у даљем тексту: пројекат).

Пројектом из става 1. овог члана, сматра се пројекат на коме најмање 90% свих запослених на истраживању и развоју, своје активности на спровођењу пројекта обављају на територији Републике Србије.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, пројекат ће се сматрати обављеним на територији Републике Србије и уколико се неки његови делови обављају ван територије Републике Србије, под условом да је измештање активности истраживања и развоја ван територије Републике Србије узроковано посебним физичким, географским, односно природним факторима које није могуће обезбедити на територији Републике Србије.

Послодавцем који може да користи пореско ослобођење, не сматра се правно лице које истраживање и развој спроводи за рачун других лица а успешним окончањем активности истраживања и развоја не постаје власник нематеријалне имовине настале тим активностима истраживања и развоја (услужно истраживање и развој).

Послодавцем који може да користи пореско ослобођење, не сматра се и правно лице основано у иностранству, огранак или представништво страног правног лица у Републици Србији.

Члан 3.

Запослени на истраживању и развоју је лице које ради на спровођењу пројекта на начин да је непосредно укључено у идентификовање и решавања одговарајућих научних, процесних или техничких питања, проблема или задатака повезаних са конкретним пројектом, што може укључивати запослене који су ангажовани на пословима развоја новог или унапређења постојећег производног система и/или производа, развоја нових или унапређење постојећих рачунарских кола, формулисања нових хемијских једињења, развоја нових или унапређења постојећих система за решавање проблема загађења земљишта и животне средине, процењивања карактеристика земљишта, спровођења лабораторијских експеримената, развоја софтверских решења, развоја система за управљање отпадним водама, развоја нових или унапређење постојећих материјала и слично.

Непосредним ангажовањем на пословима истраживања и развоја не сматрају се активности:

1) повезане са директним или индиректним надзором пројекта, као што су: присуствовање састанцима на којима се расправља о техничким аспектима пројекта, предложеним концептима и алтернативама, као и могућим решењима и резултатима; директно састајање са запосленима који су укључени у решавање конкретног техничког проблема, планирање пројекта, процена предложених решења у домену дизајна и процеса, управљање процесом развоја, пружање повратних информација вишим нивоима руководства у вези са активностима на конкретном пројекту и сл.;

2) подршке у вези са спровођењем пројекта, које подразумевају све оне активности које директно подржавају запослене који су ангажовани на спровођењу и надзору пројекта, као што су: подешавање опреме која се користи у сврхе истраживања; употреба машина у сврху производње прототипских компонената; асистирање инжењерима приликом испробавања нових производних процеса; пружање повратне информације о техничким карактеристикама производа од стране линијског руководиоца производње; пружање концептуалних решења или техничких информација од стране продајног особља; израда извештаја од стране службеника; одржавање хигијене у вези са тестирањем неког експерименталног процеса, односно одржавање просторија у којима се спроводе активности истраживања и развоја; контрола квалитета у циљу тестирања новог производа, материјала, процеса, софтвера и сл; истраживање тржишта од стране запослених у набавци у циљу проналажења канала набавке материјала који ће се користити у новом производном процесу или при производњи новог производа и сл.

У време проведено на непосредном ангажовању на пословима истраживања и развоја не сматра се време које запослени на истраживању и развоју проведе на одмору и одсуствима које користи у складу са законом којим се уређује рад, општим актом послодавца и уговором о раду, у случају: годишњег одмора, одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивање на позив државног органа, одсуствовања са рада због привремене спречености за рад, прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог и прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца.

Члан 4.

Запослени на истраживању и развоју је запослени са којим је послодавац закључио уговор о раду на одређено или неодређено време, као и запослени са којим је послодавац закључио уговор о раду са пуним или непуним радним временом, у складу са законом којим се уређује рад.

Пуно радно време у смислу става 1. овог члана, износи 40 часова недељно, односно краће од 40 часова недељно уколико је то утврђено општим актом послодавца, у складу са законом којим се уређује рад.

Зарада запосленог на истраживању и развоју, коју остварује сразмерно времену за које је непосредно ангажовано на пословима истраживања и развоја и по основу које послодавац остварује право на пореско ослобођење, представља зараду у складу са Законом и законом којим се уређује рад.

Изузетно од става 3. овог члана, у зараду се не урачунавају примања запосленог на истраживању и развоју која оствари од послодавца, преко неопорезивог износа из члана 18. Закона по основу:

1) трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, у смислу тачке 1) став 1. члана 18. Закона;

2) трошкова службеног путовања у земљи или иностранству, у смислу тач. 2), 3), 4) и 5) став 1. члана 18. Закона;

3) солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице, у смислу тачке 7) став 1. члана 18. Закона;

4) поклона деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића, у смислу тачке 8) став 1. члана 18. Закона;

5) јубиларне награде запосленима, у смислу тачке 9) став 1. члана 18. Закона;

6) помоћи у случају смрти члана породице запосленог, у смислу тачке 9а) став 1. члана 18. Закона;

7) новчане помоћи која служи за лечење запосленог у земљи или иностранству, у смислу тачке 10) став 1. члана 18. Закона;

8) солидарне помоћи за случај рођења детета, у смислу тачке 12) став 1. члана 18. Закона.

Члан 5.

Послодавац утврђује износ обрачунатог и обустављеног пореза из зараде запосленог на истраживању и развоју утврђене на начин из члана 4. ст. 3. и 4. овог правилника и износ сразмерног дела утврђеног пореза који се умањује за 70%.

Пореско ослобођење утврђује се на следећи начин:

где је:

1) Пореско ослобођење – износ пореског ослобођења који се добија тако што се обрачунати и обустављени износ пореза из зараде запосленог на истраживању и развоју, за одређени обрачунски период за који се врши исплата зараде утврђене на начин из члана 4. ст. 3. и 4. овог правилника, помножи коефицијентом који представља однос између радног времена које запослени на истраживању и развоју проведе на тим пословима и пуног радног времена за одређени месец, па тако добијени износ помножи са 70%;

2) Порез – укупан износ обрачунатог и обустављеног пореза из зараде запосленог на истраживању и развоју, за одређени обрачунски период за који се врши исплата зараде утврђене на начин из члана 4. ст. 3. и 4. овог правилника;

3) Ангажовано радно време – радно време које је запослени на истраживању и развоју провео на тим пословима у месецу за који се врши обрачун пореза на зараде;

4) Пуно радно време – пуно радно време у месецу за који се врши обрачун пореза на зараде.

Код прерасподеле радног времена сагласно закону којим се уређује рад, општем акту послодавца и уговору о раду, сразмера између времена које запослени на истраживању и развоју проведе на тим пословима у односу на пуно радно време, утврђује се на почетку периода прерасподеле радног времена као коефицијент сразмере између радног времена које тај запослени проведе на пословима истраживања и развоја и пуног радног времена.

Кад постоји разлика у коефицијенту утврђеном на начин из става 3. овог члана и коефицијента утврђеног за сваки поједини месец током периода прерасподеле радног времена, коефицијент се коригује за сваки поједини месец у периоду прерасподеле радног времена, с тим да не може да буде већи од коефицијента 1.

По истеку периода прерасподеле радног времена укупно пореско ослобођење не може да буде веће или мање од укупног пореског ослобођења које би послодавац остварио за тај период да није било прерасподеле радног времена.

Члан 6.

Послодавац је дужан да за сваког појединачног запосленог на истраживању и развоју, по основу чије зараде остварује пореско ослобођење, обезбеди и води посебну евиденцију у којој ће исказивати податке који су од значаја за праћење испуњености услова на остваривање права на пореско ослобођење у односу на тог запосленог.

Евиденција из става 1. овог члана садржи:

1) информације о радном времену запосленог на истраживању и развоју, у складу са законом којим се уређује рад, општим актом послодавца и уговором о раду, за одређени месец, које обухватају:

(1) пуно радно време за тај месец, сагласно општем акту послодавца;

(2) радно време запосленог на истраживању и развоју за тај месец;

(3) укупно радно време које је запослени на истраживању и развоју у том месецу провео на раду (податак да ли је запослени на истраживању и развоју радио пуно/непуно радно време, скраћено радно време, да ли је имао прековремни рад, прерасподелу радног времена), који износ треба да одговара збиру износа из подтач. 4) и 5) ове тачке;

(4) радно време које је у том месецу запослени на истраживању и развоју провео на пословима истраживања и развоја, по пројекту;

(5) остало радно време које у том месецу запослени на истраживању и развоју није провео на пословима истраживања и развоја;

(6) време проведено на годишњем одмору у том месецу;

(7) време проведено на плаћеном одсуству у том месецу (одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа);

(8) време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад у том месецу;

(9) време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог на истраживању и развоју, у том месецу;

(10) време прекида рада до којег је дошло наредбом државног органа или надлежног органа послодавца, у том месецу;

2) информације у вези са зарадом, накнадом зараде и осталим примањима запосленог на истраживању и развоју, у складу са законом којим се уређује рад, општим актом послодавца и уговором о раду, за одређени месец, које обухватају:

(1) износ зараде за рад и време проведено на раду, који у себи садржи порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на терет запосленог (у даљем тексту: припадајуће обавезе из зараде ), за тај месец;

(2) износ зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.), увећан за припадајуће обавезе из зараде;

(3) износ накнаде зараде који у себи садржи припадајуће обавезе из зараде, за време проведено на одмору и одсуствима из члана 3. став 3. овог правилника;

(4) укупан износ опорезивих прихода по основу примања запосленог која оствари од послодавца преко неопорезивог износа, сагласно члану 4. став 4. овог правилника, који у себи садржи припадајуће обавезе из зараде;

(5) збир зараде, накнаде зараде и осталих примања из подтач. (1), (2), (3) и (4) ове тачке;

(6) збир зараде из подтач. (1), (2) и (3) ове тачке;

(7) износ пореза на зараде обрачунат на износ из подтачке (5) ове тачке;

(8) износ пореза на зараде обрачунат на износ из подтачке (6) ове тачке;

(9) износ пореског ослобођења који се може применити на обрачунати порез из подтачке (8) ове тачке;

(10) износ пореза за плаћање (разлика између износа из подтач. (7) и (9) ове тачке);

(11) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца и на терет запосленог, обрачунат на износ из подтачке (5) ове тачке;

(12) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца и на терет запосленог, обрачунат на износ из подтачке (6) ове тачке;

(13) износ ослобођења од обавезе плаћања 100% доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца и на терет запосленог из члана 45з Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 – у даљем тексту: Закон о доприносима), који се може применити на обрачунати допринос из подтачке (12) ове тачке;

(14) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за плаћање на терет послодавца и на терет запосленог (разлика између износа из подтач. (11) и (13) ове тачке);

(15) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца, обрачунат на износ из подтачке (5) ове тачке;

(16) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца, обрачунат на износ из подтачке (6) ове тачке;

(17) износ ослобођења од обавезе плаћања 100% доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца из члана 45з Закона о доприносима, који се може применити на обрачунати допринос из подтачке (16) ове тачке;

(18) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за плаћање на терет послодавца (разлика између износа из подтач. (15) и (17) ове тачке);

(19) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог, обрачунат на износ из подтачке (5) ове тачке;

(20) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог, обрачунат на износ из подтачке (6) ове тачке;

(21) износ ослобођења од обавезе плаћања 100% доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог из члана 45з Закона о доприносима, који се може применити на обрачунати допринос из подтачке (20) ове тачке;

(22) износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за плаћање на терет запосленог (разлика између износа из подтач. (19) и (21) ове тачке);

(23) износ укупног трошка за послодавца по основу зараде, накнаде зараде и осталих примања запосленог, пре примене пореског ослобођења и ослобођења из члана 45з Закона о доприносима, за тај месец (збир износа из подтач. (5) и (15) ове тачке, увећан за износ доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца);

(24) износ укупног трошка за послодавца по основу зараде, накнаде зараде и осталих примања запосленог, после примене пореског ослобођења и ослобођења из члана 45з Закона о доприносима, за тај месец (разлика између износа из подтачке (23) ове тачке и збира износа из подтач. (9) и (13) ове тачке).

Члан 7.

Послодавац који остварује право на пореско ослобођење, дужан је да за сваки појединачни пројекат има следећи документацију: 

1) опис (спецификацију) пројекта са посебно истакнутим циљевима пројекта, планираним фазама пројекта, као и планираним активностима у оквиру сваке од фазе пројекта, са мишљењима стручњака који су задужени за реализацију пројекта (укључујући и мишљења стручњака – запослених који ће радити на пројекту);

2) годишњи буџет пројекта и укупан буџет пројекта који је одобрен од стране органа управљања послодавца, уз пројекције карактеристика/резултата које се од конкретног пројекта очекују;

3) годишњи извештај о одступању од буџета из тачке 2) овог члана;

4) извештај запосленог на истраживању и развоју, достављен у папирном или електронском облику, која садржи спецификацију о укупном радном времену и радном времену које је провео на непосредном обављању послова истраживања и развоја у одређеном месецу, на пројекту или пројектима (спецификација би требало да садржи податак за сваки пројекат засебно уколико је радио на више пројеката у одређеном месецу);

5) извештај о стању, односно резултатима пројекта према истакнутим циљевима пројекта у складу са документацијом из тачке 1) овог члана, укључујући и разлоге за одустанак од пројекта или неуспех пројекта, потписан од стране законског заступника послодавца;

6) потписану изјаву законског заступника послодавца, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да су подаци из евиденција припремљених у складу са чланом 6. овог правилника, потпуни и истинити, као и да најмање 90% свих запослених који су ангажовани на пословима истраживања и развоја своје активности обавља на територији Републике Србије;

7) потписану изјаву запосленог на истраживању и развоју, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да су подаци из извештаја о радном времену из тачке 4) овог члана, потпуни и истинити.

Члан 8.

Документацију из члана 7. тач. 1) и 2) овог правилника, послодавац је дужан да има почев од момента када почне да користи пореско ослобођење у вези са пројектом.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико током трајања пројекта из оправданих разлога дође до једне или више измена годишњег буџета пројекта, односно укупног буџета пројекта, послодавац је дужан да у моменту измене буџета пројекта има такав измењени документ који испуњава услове из члана 7. тачка 2) овог правилника, уз образложење измене.

Евиденције из члана 6. овог правилника и документацију из члана 7. тач. 4) и 6) овог правилника, послодавац је дужан да има приликом подношења сваке појединачне пореске пријаве o обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, у којој исказује податке о пореском ослобођењу које користи.

Изузетно од става 3. овог члана, уколико послодавац зараду исплаћује из више делова, евиденције из члана 6. овог правилника и документацију из члана 7. тач. 4) и 6) овог правилника дужан је да има приликом подношења пореске пријаве за коначну исплату зараде за одређени месец, тако да евиденције и документација садрже збирне податке по основу свих поднетих пореских пријава, односно податке по основу свих исплата зарада за одређени месец.

Извештај из члана 7. тачка 5) овог правилника, послодавац припрема најмање једном у току календарске године у току трајања пројекта, као и приликом окончања пројекта, а у извештај уноси податке о спроведеном пројекту и резултатима, односно разлоге и податке у вези са одустанком или неуспешним резултатом пројекта.

Изјаву из члана 7. тачка 7) овог правилника, послодавац прикупља једном у току календарске године и дужан је да је има на крају календарске године.

Члан 9.

Евиденције из члана 6. овог правилника и документацију из члана 7. овог правилника послодавац доставља на захтев надлежног пореског органа.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: