Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 11.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2022. године
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • НАРЕДБА о престанку важења Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
 • НАРЕДБА о престанку важења Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години
 • ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 131-2240/2022

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 11.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години
 • УРЕДБA о утврђивању Програма управљања водама у 2022. години
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2022/2023. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и управљање безбедносним ризицима природних катастрофа који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2022/2023. годину
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2022/2023. годину
 • ОДЛУКА о избору стратешког партнера у циљу реализације пројеката изградње Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Читлук и Лазарица
 • ОДЛУКA о изради Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за стандардизацију географских имена
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Габоронеу, Република Боцвана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Габоронеу, Република Боцвана
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2108/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2173/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2174/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2175/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2176/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2177/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм ИДЕНТИТЕТИ Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог правилника о раду Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2131/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2132/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2133/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2135/2022
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 131-2240/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
 • ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења Регистра купаца – произвођача прикључених на преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем и методологији за процену произведене електричне енергије у производном објекту купца – произвођача
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија
 • НАРЕДБА о престанку важења Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
 • НАРЕДБА о престанку важења Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • НАРЕДБА о престанку важења Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица
 • РЕШЕЊЕ о одобравању укидања путног прелаза
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 132-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 175-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 175-2/22
Правосуђе
 • ОДЛУКА о поништавању Огласа за избор председника суда
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0672/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0121/21-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2022. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за Водовод и канализацију „Водовод”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Стари град”, Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Инфраструктура – Шабац”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Паркинг – Шабац”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод – Шабац”
ОГЛАСИ

Поделите: