Uputstvo o postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki

„Službeni glasnik RS“, broj 73/2016

 

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim uputstvom uređuje se postupak izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara (u daljem tekstu: Uverenje) za ponudu isporuke dobara domaćeg porekla, u postupku javne nabavke.

Član 2.

Uverenje se izdaje ponuđaču – podnosiocu zahteva, privrednom društvu, preduzetniku ili drugom pravnom licu koje obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla, Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Komora) primenjuje propise kojima se uređuje carinski sistem.

POSTUPAK IZDAVANJA UVERENJA

Član 4.

Komora izdaje Uverenje na osnovu zahteva ponuđača – podnosioca zahteva.

Zahtev se podnosi Komori na jedan od sledećih načina:

– pisanim putem u papirnom obliku, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva, uz propisanu originalnu dokumentaciju;

– elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom. Podnosilac unosi podatke u propisane obrasce koje potpisuje kvalifikovanim elektronskom potpisom na internet portalu Komore, odnosno dostavlja obaveznu dokumentaciju u obliku elektronskih dokumenata, koji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica podnosioca zahteva. Prospektni i drugi materijal se ne potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Član 5.

Ponuđač – podnosilac zahteva dužan je da u zahtevu navede sledeće podatke:

– naziv, sedište i matični broj podnosioca zahteva;

– šifru pretežne delatnosti i poreski identifikacioni broj (PIB) podnosioca zahteva;

– izjavu da se Uverenje traži radi ostvarivanja prava iz člana 86. stav 2. ili stav 4. Zakona o javnim nabavkama;

– broj ili šifru, vrstu, opis predmeta javne nabavke, podatak kada i gde je objavljena javna nabavka;

– naziv i sedište naručioca;

– obrazloženje da je predmet javne nabavke domaćeg porekla po osnovu propisa kojima se uređuje carinski sistem.

Član 6.

Ponuđač – podnosilac zahteva dužan je da uz zahtev iz člana 4. priloži i sledeću dokumentaciju:

– izjavu proizvođača da je roba koja je predmet javne nabavke domaćeg porekla, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, svojeručno potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva, odnosno potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica. U slučaju da zahtev ne podnosi proizvođač, već drugo pravno lice (ponuđač), podnosilac zahteva dužan je da priloži izjavu proizvođača da je roba domaćeg porekla;

– ukoliko zahtev sadrži više različitih vrsta proizvoda koji su predmet javne nabavke, podnosilac zahteva je dužan da dostavi overenu i potpisanu Specifikaciju proizvoda u dva primerka, koju Komora overava i koja postaje sastavni deo Uverenja. Ukoliko se zahtev podnosi elektronski, Specifikacija se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica;

– specifikaciju utroška materijala u procesu proizvodnje dobara domaćeg porekla;

– odgovarajući prospektni materijal;

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja.

Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva bira način preuzimanja uverenja, odnosno obaveštenja: u papirnom obliku ili u obliku obliku elektronskog dokumenta.

Član 7.

Ukoliko zahtev nije kompletan ili se na osnovu priložene dokumentacije ne može utvrditi tačnost datih podataka, podnosilac zahteva se poziva da zahtev dopuni u primerenom roku, koji ne može biti duži od sedam dana.

Kao datum prijema zahteva, smatraće se dan kada je zahtev kompletiran.

Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi dopunu u roku iz stava 1. ovog člana, zahtev će se smatrati nepotpunim i kao takav će biti odbačen.

Član 8.

Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla, lice koje obrađuje zahtev po potrebi će izvršiti i proveru navoda podnosioca zahteva obilaskom lokacija navedenih u zahtevu.

Lice koje obrađuje zahtev ima obavezu čuvanja tajnosti podataka iz dostavljene dokumentacije koji se smatraju poslovnom tajnom.

Član 9.

Na osnovu priložene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja, izdaje se uverenje da je privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice koje obavlja registrovanu delatnost, proizvođač ili ponuđač dobara domaćeg porekla.

Član 10.

Komora zadržava pravo provere tačnosti podataka u priloženim dokumentima.

Ukoliko Komora utvrdi da određeni podaci u priloženim dokumentima nisu u skladu sa nekim odredbama propisa kojima se uređuje carinski sistem, traženo Uverenje neće biti izdato, o čemu će podnosilac zahteva biti obavešten pisanim putem, odnosno na delu Internet portala Komore dostupnom samo podnosiocu zahteva (u daljem tekstu: Obaveštenje), uz navođenje razloga zbog kojih Uverenje nije izdato.

SADRŽINA UVERENJA, ODNOSNO OBAVEŠTENJA

Član 11.

Uverenje se izdaje na memorandumu Komore i sadrži:

– osnov za izdavanje Uverenja, broj i datum izdavanja Uverenja;

– naziv, sedište, matični broj, šifru delatnosti i poreski identifikacioni broj (PIB) podnosioca zahteva;

– iskaz o nalazu da je podnosilac zahteva proizvođač ili ponuđač proizvoda domaćeg porekla;

– predmet javne nabavke ili specifikaciju proizvoda koji su predmet javne nabavke;

– broj ili šifru, vrstu i opis javne nabavke;

– naziv i sedište naručioca, kao i podatak kada i gde je objavljena javna nabavka.

Član 12.

Uverenje, odnosno Obaveštenje izdaje se u roku do sedam dana od dana prijema zahteva.

Član 13.

Uverenje, odnosno Obaveštenje izdaje se na osnovu podataka i obrazloženja koje je podneo podnosilac zahteva, koji snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za date podatke.

Član 14.

Naknada za izdavanje Uverenja, odnosno obaveštenja, naplaćuje se prema Cenovniku koji utvrđuje nadležni organ Komore.

VAŽENJE UVERENJA I PODNOŠENJE PRIGOVORA

Član 15.

Uverenje se izdaje samo za potrebe javne nabavke navedene u zahtevu i ne može se koristiti u druge svrhe.

Član 16.

Na Obaveštenje se može podneti prigovor Komisiji za rešavanje prigovora u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja.

Komisiju iz stava 1. ovog člana obrazuje i njen rad uređuje Upravni odbor Komore.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 18.

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja Uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, broj 48/13).

Podelite: