Трошкови превоза – преписка ПКС и Пореске управе и шта даље

Привредна комора Србије почев од 6. маја шаље привредним субјектима одговор добијен од Пореске управе на молбу да заузме став у вези трошкова за долазак и одлазак са рада како би се отклониле недоумице у вези са поступањем у пракси.

1. Питање ПКС

Преносимо текст мејла који је ПКС послала Пореској управи 9. априла 2019. године:

„Привредној комори Србије обратио се значајан број привредних субјеката поводом Мишљења Министарства финансија број 011-00-12/2019-04 од 01. фебруара 2019. године, које се односи на веродостојну рачуноводствену исправу на основу које послодавац књижи обавезу и врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима.

Имајући у виду да наведено Мишљење изазива бројне недоумице у вези његове примене и спровођења у пракси, као и несигурност у поступању привредних друштава, Привредна комора Србије обратила се Министарству финансија.

Дана 04.04.2019. године одржан је састанак у Министарству финансија, коме су поред представника Министарства и Привредне коморе Србије, присуствовали и представници пословне заједнице.

Након обављених консултација са Министарством финансија и дате инструкције од стране Министарства да је по питању поступања Пореске управе у пракси и примене предметног Мишљења од стране пореских инспектора потребно да се обратимо Пореској управи РС, као и имајући у виду да је предметно Мишљење изазвало доста полемике у пракси и велико интересовање чланица Привредне коморе Србије, молба Привредне коморе Србије је да Пореска управа Србије у што краћем року заузме став и објави Обавештење које би било јавно доступно за све пореске обвезнике како би се отклониле недоумице у вези са поступањем у пракси.“

2. Одговор Пореске управе

Из кабинета директора Пореске управе недавно је послат одговор Привредној комори.

С обзиром да је одговор ПУ приложен у word фајлу, без заглавља и без имена и презимена или потписа, контактирали смо Пореску управу како бисмо добили потврду о аутентичности тог документа. Од директора сектора за контролу Пореске управе добили смо потврду да се ради о њиховом документу.

Документ Пореске управе можете погледати и преузети овде:

Одговор Пореске управе Привредној комори Србије

3. Новине у односу на мишљење Министарства финансија

Одговор Пореске управе се углавном састоји од одредаба Закона о раду, одредаба Закона о порезу на доходак грађана и делова мишљења Министарства финансија број 011-00-12/2019-04 од 1.2.2019. године.

Међутим, у том одговору постоје и новине у односу на поменуто мишљење:

„… послодавци – порески обвезници, дужни су да за исплате извршене запосленима, на име накнада трошкова за долазак и одлазак са рада, поседују веродостојне рачуноводствене исправе, и то: рачун за куповину месечне претплатне карте, дневне карте или карте за једну вожњу у јавном превозу, рачун за гориво у случају коришћења сопственог возила и сл. на основу којих, у контроли доказују да предметне исплате, заиста представљају накнаду трошкова запослених за долазак и одлазак са рада.“

„… при чему је неопходно да послодавац за исплаћене трошкове превоза запосленима поседује доказе да исти, заиста представљају накнаду трошкова запослених за долазак и одлазак са рада, као што су: рачуни за куповину месечних преплатних карата, дневних карата или карата за једну вожњу у јавном первозу, фискални исечци и рачуни за гориво на име примаоца накнаде, у случају коришћења сопственог возила, при чему је неопходно да количина горива, у рачунима којима се правда гориво утрошено за превоз запосленог, од места становања до места рада, одговара стварној потрошњи горива за ту релацију. Начин мерења удаљености места становања запосленог од места рада, као и норматив потрошње горива за ту релацију, утврђује сам порески обвезник у својим актима.“

4. Шта даље?

У претходном коментару у вези са овим питањем смо објаснили зашто сматрамо да се ради о маркетиншкој кампањи која има за циљ повећање продаје месечних претплатних карата Градског саобраћајног предузећа Београд.

С обзиром на негативне коментаре у стручној јавности поводом мишљења Министарства финансија, достављање привредним субјектима од стране ПКС оваквог одговора Пореске управе изгледа као наставак маркетиншке кампање.

По нама циљ маркетиншке кампање је следећи: да се створи илузија да у случају исплате трошкова превоза у новцу морате имати рачуне који правдају те исплате. У одговору ПУ нема образложења за тврдње о обавези поседовања доказа (рачуна) да исплате за превоз заиста представљају накнаду трошкова превоза. Нигде се не спомињу одредбе прописа које то регулишу, јер такве одредбе не постоје.

У Пореској управи смо добили информацију да ће у току следеће радне недеље (20.5 – 24.5) бити завршена и објављена Инструкција у вези трошкова за долазак и одлазак са рада. У том смислу је рационално сачекати ту Инструкцију како би се могла анализирати њена садржина и како би се на основу тога планирали даљи кораци у вези са овим питањем.

Подсећамо читаоце и на претходне коментаре Необилтена у вези са овим питањем:

Мишљење Министарства финансија у вези трошкова за долазак и одлазак са рада – критички осврт

Трошкови превоза – износ који је послодавац обавезан да исплати и неопорезиви износ

Поделите: