Rokovi za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji za 2019. godinu dostavljaju se u rokovima propisanim čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br.62/2013 i 30/2018, u daljem tekstu: stari Zakon).

Pregled rokova za dostavljanje izveštaja za 2019. godinu:

* U slučaju kada rokovi padaju u neradne dane, isti se pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje)

Obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske (uz odgovarajuću saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije ili Komisije za hartije od vrednosti), dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, tj. sastavljene na dan 31. decembra 2019. godine.
 
Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj mogu dostaviti obveznici koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, što znači da pravna lica koja imaju godinu različitu od kalendarske ne mogu koristiti ovu mogućnost.

Napomena:
Agencija vrši prijem izveštaja za statističke potrebe, redovnih godišnjih odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za poslednju izveštajnu godinu i vanrednih finansijskih izveštaja.

Agencija u toku 2020. godine ne vrši prijem izveštaja za 2018. i ranije godine.

Podelite: