Приход нерезидентног правног лица остварен од огранка страног правног лица и порез по одбитку

Питање

Да ли је огранак страног правног лица у Србији обвезник пореза по одбитку за услуге које прима од страног правног лица (оне које су предвиђене да буду опорезоване), с обзиром да из одредби члана 40. Закона о порезу на добит произлази да се порез по одбитку обрачунава и плаћа на приходе које нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица?

 

Одговор

Огранак страног правног лица не обрачунава порез по одбитку на приходе од услуга нерезидентног правног лица из члана 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица.

У наставку преносимо део мишљења Министарства финансија број 011-00-243/2018-04 од 18.4.2018. године:

„Сагласно наведеном, а имајући у виду да огранак нема својство правног лица, уколико нерезидентно правно лице оствари приход од свог огранка (преко ког обавља делатност на територији Републике) по основу ауторске накнаде, камате, односно накнаде од услуга (наведених у члану 40. став 1. тачка 5) Закона), тако остварен приход (нерезидентног правног лица) није предмет опорезивања порезом по одбитку, као ни порезом по решењу, сагласно одредбама члана 40. Закона.

Међутим, у случају када нерезидентно правно лице оствари приход од огранка по основу накнаде исплаћене за закуп покретних и непокретних ствари, на тако остварен приход нерезидентног правног лица обрачунава се и плаћа порез по решењу, сагласно одредби члана 40. став 7. Закона.“

Претходне констатације важе без обзира да ли се ради о огранку баш тог нерезидентног правног лица (који остварује приход) или о огранку неког другог нерезидентног правног лица.

Поделите: