Prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od ogranka stranog pravnog lica i porez po odbitku

Pitanje

Da li je ogranak stranog pravnog lica u Srbiji obveznik poreza po odbitku za usluge koje prima od stranog pravnog lica (one koje su predviđene da budu oporezovane), s obzirom da iz odredbi člana 40. Zakona o porezu na dobit proizlazi da se porez po odbitku obračunava i plaća na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica?

 

Odgovor

Ogranak stranog pravnog lica ne obračunava porez po odbitku na prihode od usluga nerezidentnog pravnog lica iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

U nastavku prenosimo deo mišljenja Ministarstva finansija broj 011-00-243/2018-04 od 18.4.2018. godine:

„Saglasno navedenom, a imajući u vidu da ogranak nema svojstvo pravnog lica, ukoliko nerezidentno pravno lice ostvari prihod od svog ogranka (preko kog obavlja delatnost na teritoriji Republike) po osnovu autorske naknade, kamate, odnosno naknade od usluga (navedenih u članu 40. stav 1. tačka 5) Zakona), tako ostvaren prihod (nerezidentnog pravnog lica) nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, kao ni porezom po rešenju, saglasno odredbama člana 40. Zakona.

Međutim, u slučaju kada nerezidentno pravno lice ostvari prihod od ogranka po osnovu naknade isplaćene za zakup pokretnih i nepokretnih stvari, na tako ostvaren prihod nerezidentnog pravnog lica obračunava se i plaća porez po rešenju, saglasno odredbi člana 40. stav 7. Zakona.“

Prethodne konstatacije važe bez obzira da li se radi o ogranku baš tog nerezidentnog pravnog lica (koji ostvaruje prihod) ili o ogranku nekog drugog nerezidentnog pravnog lica.

Podelite: