Прецизније дефинисане услуге нерезидената које ће се опорезовати порезом по одбитку од 1. априла 2018. године

У „Службеном гласнику РС“ број 18 од 9.3.2018. године је објављен Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку.

Услуге истраживања тржишта су:

  • прикупљање информација са тржишта које се односе на достављање података резидентном правном лицу, а које служе за планирање, организацију и контролу процеса пословања резидентног правног лица;
  • обрада и анализа прикупљених података;
  • одређивање карактеристика тржишта и мерење потенцијала тржишта;
  • анализа учешћа на тржишту;
  • анализа продаје;
  • испитивање конкуренције;
  • тестирање нових и постојећих производа на тржишту.

Рачуноводственим и ревизорским услугама се сматрају услуге везане за састављање финансијских извештаја, као и за ревизију финансијских извештаја у смислу провере и оцене финансијских извештаја, на основу којих се даје независно стручно мишљење о томе да ли финансијски извештаји дају истинит и поштен приказ финансијског стања и резултата пословања правног лица у складу са одговарајућом регулативом за израду финансијских извештаја.

Другим услугама из области правног и пословног саветовања сматрају се услуге које се односе на сваки облик правног и пословног саветовања, а нарочито услуге пореског саветовања, адвокатске услуге, услуге управљања резидентним правним лицем, као и свака врста давања савета и консултација у вези са пословањем резидентног правног лица.

Детаљније о опорезивању услуга нерезидената порезом по одбитку од 1. априла 2018. године претплатници Необилтена могу читати у коментару:

Порез по одбитку на приходе од услуга нерезидентних правних лица од 1. априла 2018. године

Поделите: