Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку

“Службени гласник РС”, број 18/2018

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују врсте услуга из члана 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон), по основу којих нерезидентно правно лице, осим нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом, остварује приход од резидентног правног лица, који се опорезује порезом по одбитку, и то:

1) услуге истраживања тржишта;

2) рачуноводствене и ревизорске услуге;

3) друге услуге из области правног и пословног саветовања.

Приход нерезидентног правног лица по основу услуга из става 1. овог члана опорезује се независно од места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене или коришћене.

Члан 2.

Услугама из члана 1. став 1. тачка 1) овог правилника сматрају се услуге које се односе на: прикупљање информација са тржишта које се односе на достављање података резидентном правном лицу, а које служе за планирање, организацију и контролу процеса пословања резидентног правног лица; обраду и анализу прикупљених података; одређивање карактеристика тржишта и мерење потенцијала тржишта; анализу учешћа на тржишту; анализу продаје; испитивање конкуренције; тестирање нових и постојећих производа на тржишту.

Услугама из става 1. овог члана не сматрају се услуге рекламе и пропаганде, укључујући и услуге оглашавања.

Члан 3.

Услугама из члана 1. став 1. тачка 2) овог правилника сматрају се услуге везане за састављање финансијских извештаја, као и за ревизију финансијских извештаја у смислу провере и оцене финансијских извештаја, на основу којих се даје независно стручно мишљење о томе да ли финансијски извештаји дају истинит и поштен приказ финансијског стања и резултата пословања правног лица у складу са одговарајућом регулативом за израду финансијских извештаја.

Члан 4.

Услугама из члана 1. став 1. тачка 3) овог правилника сматрају се услуге које се односе на сваки облик правног и пословног саветовања, а нарочито услуге пореског саветовања, адвокатске услуге, услуге управљања резидентним правним лицем, као и свака врста давања савета и консултација у вези са пословањем резидентног правног лица.

Услугама из става 1. овог члана не сматрају се одржавање семинара, предавања, радионица, као и услуге посредовања у промету добара и услуга.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2018. године.

Поделите: