Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију
(важи до 04.08.2023.)

Садржај

„Службени гласник РС“, број 42/2016

 

Предмет

Члан 1.

Овим правилником се уређује садржина Регистра привредних субјеката (у даљем тексту: Регистар) и документација потребна за регистрацију.

Субјекти регистрације

Члан 2.

Регистар се води као јединствена, централна и електронска база података у који се, у складу са законом, региструју предузетници, привредна друштва, задруге и задружни савези, јавна предузећа, огранци домаћих и страних привредних друштава и представништва страних привредних друштава, као и други облици организовања у складу са законом (у даљем тексту: субјекти регистрације).

Предмет регистрације

Члан 3.

У Регистар се региструје упис, промена и брисање података, докумената и забележби о субјекту регистрације.

У Регистру се објављују документа у складу са законом.

Подаци у регистру

Члан 4.

Регистар садржи податке о субјекту регистрације који су прописани законом као предмет регистрације и то:

1) пословно име;

2) адреса седишта;

3) датум оснивања;

4) датум уписа, промене или брисања податка или документа;

5) матични број додељен од Републичког завода за статистику који је истовремено и регистарски број;

6) порески идентификациони број (ПИБ);

7) регистарски бројеви додељени од Републичког фонда ПИО и Републичког завода за здравствено осигурање;

8) време трајања, ако су предузетник и привредно друштво основани на одређено време;

9) правна форма, односно облик организовања или ознака предузетника;

10) шифра претежне делатности;

11) податак о заступнику и границе његових овлашћења;

12) основни (регистровани) капитал;

13) удео и улог члана;

14) процена вредности неновчаног улога или документ надлежног органа субјекта регистрације о процени вредности неновчаног улога;

15) оснивачки акт;

16) статут.

Поред података из става 1. овог члана Регистар, у зависности од врсте субјекта регистрације, садржи податке и о:

1) члановима и оснивачима субјекта регистрације;

2) задругарима, улогу задругара, врсти задруге и податак о томе да ли се задруга оснива, односно послује са улозима или са чланаринама;

3) директору, односно члановима одбора директора или извршног одбора;

4) председнику и члановима надзорног одбора;

5) председнику и члановима управног одбора.

Поред података из става 1. овог члана Регистар може да садржи податке и о:

1) скраћеном пословном имену;

2) пословном имену на страном језику;

3) скраћеном пословном имену на страном језику;

4) прекиду обављања делатности предузетника;

5) прокуристи;

6) пословођи и границе његових овлашћења;

7) огранку;

8) издвојеном месту предузетника;

9) обавези овере оснивачког акта;

10) ликвидацији, принудној ликвидацији и стечају;

11) забележбама;

12) резервисаним називима;

13) позивима, огласима и објави докумената;

14) адреси за пријем поште;

15) адреси за пријем електронске поште;

16) бројевима рачуна у банкама.

У Регистар се региструју и све промене и брисање података садржаних у Регистру.

Регистар садржи и друге податке у складу са законом.

Саставни део Регистра

Члан 5.

Регистар поред података и докумената из члана 4. овог правилника, садржи и документе на основу којих је извршена регистрација.

Подаци о лицима

Члан 6.

Подаци о домаћем физичком лицу који се региструју су лично име и јединствени матични број грађана, који се доказују фотокопијом личне карте.

Подаци о странцу који се региструју су лично име, број пасоша и држава издавања и/или лични број за странца и/или број личне карте странца и земља издавања у складу са прописима којима се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији Републике Србије, који се доказују фотокопијом пасоша и/или личне карте за странца или стране личне карте.

Подаци о домаћем правном лицу који се региструју су пословно име, адреса седишта и матични број, који се доказују изводом из надлежног регистра ако правно лице није регистровано у регистру који води Агенција за привредне регистре.

Подаци о страном правном лицу који се региструју су пословно име, адреса седишта, број под којим се то правно лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано, који се доказују изводом из надлежног регистра са преводом на српски језик, овлашћеног судског тумача.

Регистрација предузетника

Члан 7.

Уз Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (у даљем тексту: ЈРППС) прилаже се документ о идентитету предузетника у складу са чланом 6. ст. 1. и 2. овог правилника.

Регистрација ортачког друштва

Члан 8.

Уз ЈРППС ортачког друштва прилаже се:

1) уговор о оснивању друштва са овереним потписима чланова друштва;

2) документ о идентитету чланова друштва у складу са чланом 6. овог правилника;

3) одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању;

4) потврда банке о уплати новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уплаћује, односно уноси у друштво до оснивања.

Регистрација командитног друштва

Члан 9.

Уз ЈРППС командитног друштва прилаже се:

1) уговор о оснивању друштва са овереним потписима чланова друштва;

2) документ о идентитету чланова друштва у складу са чланом 6. овог правилника;

3) одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању;

4) потврда банке о уплати новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уплаћује, односно уноси у друштво до оснивања.

Регистрација друштва са ограниченом одговорношћу

Члан 10.

Уз ЈРППС друштва са ограниченом одговорношћу прилаже се:

1) оснивачки акт друштва са овереним потписима чланова друштва;

2) документ о идентитету чланова друштва у складу са чланом 6. овог правилника;

3) одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом;

4) одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако председник и чланови надзорног одбора нису именовани оснивачким актом;

5) потврда банке о уплати новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уплаћује, односно уноси у друштво до оснивања.

Регистрација акционарског друштва

Члан 11.

Уз ЈРППС акционарског друштва прилаже се:

1) оснивачки акт друштва са овереним потписима чланова друштва;

2) статут друштва потписан од чланова друштва;

3) потврда кредитне институције о уплаћеним акцијама у новцу, односно процена овлашћеног процењивача вредности неновчаног улога или сагласност чланова о вредности неновчаног улога у складу са законом;

4) одлука о именовању директора, ако нису именовани статутом;

5) одлука о именовању чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако нису именовани статутом;

6) одлука о именовању чланова извршног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако нису именовани статутом;

7) одлука о именовању заступника друштва, ако нису именовани статутом.

Регистрација банке

Члан 12.

Уз ЈРППС банке поред документације из члана 11. овог правилника прилаже се:

1) решење Народне банке Србије (у даљем тексту: НБС) о давању дозволе за рад;

2) решење НБС о давању сагласности на статут банке;

3) решење НБС о давању сагласности на именовање чланова органа банке.

Регистрација друштва за управљање инвестиционим
фондовима

Члан 13.

Уз ЈРППС друштва за управљање инвестиционим фондовима, поред документације из члана 11. овог правилника, прилаже се:

1) решење Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за рад;

2) решење Комисије за хартије од вредности о давању сагласности на именовање чланова органа управе и директора.

Регистрација брокерско дилерског друштва и берзе

Члан 14.

Уз ЈРППС брокерско дилерског друштва и берзе, поред документације из члана 11. овог правилника, прилаже се:

1) решење Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за обављање делатности брокерско дилерског друштва и берзе;

2) решење Комисије за хартије од вредности о давању претходне сагласности на избор органа управљања друштвом.

Регистрација друштва за осигурање

Члан 15.

Уз ЈРППС друштва за осигурање, поред документације из члана 11. овог правилника прилаже се:

1) решење Народне банке Србије (у даљем тексту: НБС) о давању дозволе за рад;

2) решење НБС о давању претходне сагласности на именовање чланова органа друштва.

Регистрација јавног предузећа

Члан 16.

Уз ЈРППС јавног предузећа прилаже се:

1) оснивачки акт потписан од стране овлашћеног лица;

2) статут потписан од стране овлашћеног лица;

3) потврда банке о уплати новчаног улога, у складу са актом о оснивању;

4) процена овлашћеног процењивача о вредности неновчаног улога;

5) одлука о именовању директора, ако није именован оснивачким актом;

6) одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора ако нису именовани оснивачким актом.

Регистрација задруге и задружног савеза

Члан 17.

Уз ЈРППС задруге прилаже се:

1) уговор о оснивању са овереним потписима задругара;

2) документи о идентитету задругара у складу са чланом 6. ст. 1. и 2. овог правилника;

3) записник са оснивачке скупштине;

4) задружна правила;

5) књига задругара (само за задруге са чланарином);

6) потврда банке о уплати новчаног улога, односно споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уплаћује односно уноси у задругу;

7) одлука о именовању председника и чланова управног одбора, ако је тај орган предвиђен оснивачким актом;

8) одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако је тај орган предвиђен оснивачким актом.

Уз ЈРППС задружног савеза прилаже се:

1) уговор о оснивању задружног савеза;

2) правила задружног савеза;

3) одлука о именовању председника савеза, односно другог заступника, ако није именован уговором о оснивању;

4) одлука о именовању председника и чланова управног одбора, ако је тај орган предвиђен оснивачким актом;

5) одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако је тај орган предвиђен оснивачким актом.

Регистрација огранка домаћег правног лица

Члан 18.

Уз пријаву уписа (у даљем тексту: пријава) огранка домаћег правног лица прилаже се:

1) одлука надлежног органа о образовању огранка;

2) одлука о именовању заступника огранка, ако је заступник огранка различит од заступника домаћег правног лица које образује огранак.

Регистрација огранка страног привредног друштва

Члан 19.

Уз ЈРППС огранка страног привредног друштва прилаже се:

1) одлука надлежног органа о образовању огранка;

2) извод из регистра у коме је страно привредно друштво регистровано, сходно члану 6. став 4. овог правилника;

3) доказ о бројевима рачуна преко којих страно привредно друштво послује;

4) изјава овлашћеног лица страног привредног друштва о преузимању одговорности друштва за све обавезе које настану у вези са пословањем огранка оверена од надлежног органа овере, са преводом на српски језик, овлашћеног судског тумача.

Регистрација представништва страног привредног друштва

Члан 20.

Уз ЈРППС представништва страног привредног друштва прилаже се:

1) одлука надлежног органа о образовању представништва;

2) извод из регистра у коме је страно привредно друштво регистровано, сходно члану 6. став 4. овог правилника;

3) доказ о бројевима рачуна преко којих страно привредно друштво послује;

4) изјава овлашћеног лица страног привредног друштва о преузимању одговорности друштва за све обавезе које настану у вези са пословањем представништва, оверена од надлежног органа овере, са преводом, на српски језик, овлашћеног судског тумача.

Регистрација података о предузетнику

Члан 21.

За пријаву почетка обављања делатности, промену времена на које је предузетник регистрован, пословног имена, седишта, делатности, прекида и наставка обављања делатности предузетника и регистрацију, брисање и промену података о издвојеном месту обављања делатности, прилаже се регистрациона пријава.

Уз пријаву промене идентитета предузетника прилаже се документација која представља основ за насталу промену.

Регистрација пословође, опозива овлашћења и отказа
пословође

Члан 22.

За регистрацију пословође прилаже се пријава и писано овлашћење предузетника о давању овлашћења пословођи.

За регистрацију опозива овлашћења пословође прилаже се пријава и опозив овлашћења пословође.

За регистрацију отказа пословође прилаже се пријава и писани отказ пословође.

Регистрација прокуре предузетника

Члан 23.

Уз пријаву прокуре предузетника прилаже се писано овлашћење којим предузетник издаје прокуру.

Регистрација промене пословног имена

Члан 24.

Уз пријаву промене пословног имена прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени пословног имена.

Регистрација промене седишта

Члан 25.

Уз пријаву промене седишта прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени седишта.

Регистрација адресе за пријем поште и адресе за пријем
електронске поште

Члан 26.

За регистрацију и промену адресе за пријем поште подноси се пријава адресе за пријем поште.

За регистрацију и промену адресе за пријем електронске поште подноси се пријава адресе за пријем електронске поште.

Регистрација промене претежне делатности

Члан 27.

Уз пријаву промене претежне делатности прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени претежне делатности.

Регистрација промене времена трајања субјекта регистрације

Члан 28.

Уз пријаву промене времена трајања субјекта регистрације прилаже се одлука надлежног органа о промени времена трајања субјекта регистрације.

Регистрација промене оснивачког акта, статута и обавезе
овере оснивачког акта

Члан 29.

Уз пријаву промене оснивачког акта субјекта регистрације прилаже се:

1) одлука надлежног органа о промени оснивачког акта;

2) пречишћен текст измена оснивачког акта, потписан од стране законског заступника.

Уз пријаву промене статута субјекта регистрације прилаже се:

1) одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени статута;

2) пречишћен текст измена статута, потписан од стране законског заступника субјекта регистрације.

Уз пријаву уписа обавезе овере оснивачког акта, односно престанка обавезе овере оснивачког акта, прилаже се документација прописана ставом 1. овог члана.

Регистрација задружних правила и правила задружног савеза

Члан 30.

Уз пријаву промене задружних правила, односно правила задружног савеза прилажу се:

1) измене задружних правила, односно правила задружног савеза;

2) пречишћен текст задружних правила, односно правила задружног савеза.

Објава књиге задругара и закључка задружног ревизора

Члан 31.

Уз пријаву објаве књиге задругара прилаже се књига задругара у папирном или електронском облику.

Уз пријаву објаве закључка задружног ревизора прилаже се закључак са оценом и образложењем из коначног извештаја задружног ревизора.

Регистрација уписа, промене, брисања, оставке или отказа заступника и прокуристе

Члан 32.

Уз пријаву уписа, односно промене заступника и прокуристе субјекта прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о именовању, односно разрешењу заступника и издавању, односно опозиву прокуристе.

Уз пријаву оставке директора и заступника или отказа прокуристе, ради брисања, прилаже се оставка заступника или отказ прокуристе.

Уз пријаву отказа овлашћења ортака овлашћеног за заступање, односно комплементара прилаже се отказ овлашћења или одлука суда о одузимању овлашћења.

Регистрација промене обима овлашћења заступника
и прокуристе

Члан 33.

Уз пријаву промене обима овлашћења заступника и прокуристе прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени обима овлашћења заступника и прокуристе.

Регистрација уписа, односно промене директора, председника и чланова извршног, управног или надзорног одбора

Члан 34.

Уз пријаву уписа, односно промене директора прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о именовању, односно разрешењу директора.

Уз пријаву уписа, односно промене председника и члана извршног, управног или надзорног одбора прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о именовању односно разрешењу председника и члана извршног, управног или надзорног одбора.

Уз пријаву брисања или промене лица из ст. 1. и 2. овог члана услед оставке, прилаже се и оставка тих лица.

Регистрација уписа или промене члана привредног друштва

Члан 35.

Уз пријаву уписа или промене члана у ортачком друштву, командитном друштву и друштву са ограниченом одговорношћу прилаже се:

1) уговор о преносу удела са овереним потписима чланова друштва или акт који је основ за пренос удела или други правни акт, документ или исправа која представља основ за упис или промену;

2) документ о идентитету новог члана друштва у складу са чланом 6. овог правилника.

Регистрација промене података о регистрованим лицима

Члан 36.

Уз пријаву промене података о регистрованим лицима прилаже се документ који представља правни основ за промену тих података.

Објављивање позива и понуда

Члан 37.

Уз пријаву за објављивање позива члану друштва да изврши обавезу уплате, односно уноса улога, прилаже се позив друштва.

Уз пријаву за објављивање позива за седницу скупштине прилаже се позив члановима друштва.

Уз пријаву за објављивање понуде друштва за откуп сопствених акција прилаже се понуда друштва за откуп акција.

Уз пријаву за објаву других докумената субјекта регистрације која су од значаја за правни промет прилаже се документ у складу са законом.

Регистрација забележбе вршења права на принудни откуп

Члан 38.

Уз пријаву забележбе одлуке, односно обавештења о принудном откупу удела или акција прилаже се одлука скупштине друштва, односно обавештење члана друштва о принудном откупу удела или акција.

Објављивање записника са седнице скупштине

Члан 39.

Уз пријаву за објављивање записника са седнице скупштине субјекта регистрације прилаже се записник са седнице скупштине.

Регистрација одлуке о ограничењу или искључењу права
пречег уписа акција и повлачењу акција

Члан 40.

Уз пријаву одлуке скупштине друштва о ограничењу или искључењу права пречег уписа акција прилаже се одлука скупштине друштва о ограничењу или искључењу права пречег уписа акција.

Уз пријаву одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, прилаже се одлука скупштине друштва.

Регистрација финансијских извештаја оснивача огранка страног привредног друштва

Члан 41.

Уз пријаву финансијских извештаја оснивача огранка страног привредног друштва прилажу се финансијски извештаји оснивача огранка, који су састављени, подвргнути ревизији и обелодањени на основу права државе по којем оснивач има ту обавезу.

Регистрација повећања основног капитала друштва
са ограниченом одговорношћу

Члан 42.

Уз пријаву повећања уписаног основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу прилаже се одлука скупштине друштва о повећању основног капитала.

Уз пријаву истовременог повећања уписаног и уплаћеног новчаног дела основног капитала прилаже се поред одлуке скупштине друштва о повећању основног капитала и потврда банке о уплати.

Уз пријаву истовременог повећања уписаног и унетог неновчаног дела основног капитала прилаже се поред одлуке скупштине друштва о повећању основног капитала и споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога сачињена у складу са законом.

Ако се повећање основног капитала врши претварањем потраживања повериоца који није члан друштва, у основни капитал друштва, прилаже се и уговор о приступању новог члана са овереним потписима свих чланова друштва и повериоца који, као нови члан, приступа друштву.

Уз пријаву уплате, односно уноса уписаног улога прилаже се потврда банке о уплати или споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога сачињена у складу са законом.

Уз пријаву уноса неновчаног улога који чини право својине на непокретност прилаже се и докуменат којим се врши пренос права власништва над непокретношћу сачињен у форми која је прописана законом.

Регистрација смањења основног капитала друштва
са ограниченом одговорношћу

Члан 43.

Уз пријаву за регистрацију и објаву одлуке о смањењу основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу, због обавезе заштите поверилаца у складу са законом, прилаже се одлука скупштине друштва о смањењу капитала.

Уз пријаву за регистрацију смањења основног капитала друштва, ради спровођења одлуке из става 1. овог члана, прилаже се изјава надлежног органа друштва да су сва потраживања поверилаца обезбеђена или измирена, односно да повериоци у прописаном року нису поднели тужбу за обезбеђење потраживања или доказ да је суд одбио захтев за установљење обезбеђења потраживања.

Уз пријаву за регистрацију смањења основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу услед смањења основног капитала без промене нето имовине друштва и регистрацију и објаву те одлуке, прилаже се одлука скупштине друштва о смањењу основног капитала друштва.

Регистрација повећања основног капитала акционарског друштва

Члан 44.

Уз пријаву регистрације одлуке о повећању основног капитала акционарског друштва прилаже се одлука надлежног органа друштва о повећању капитала.

Уз пријаву повећања основног капитала акционарског друштва, ради спровођења одлуке из става 1. овог члана, прилаже се документ Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХОВ) о извршеном упису акција.

Регистрација смањења основног капитала акционарског
друштва

Члан 45.

Уз пријаву за регистрацију и објаву одлуке о смањењу основног капитала акционарског друштва прилаже се одлука надлежног органа друштва о смањењу основног капитала.

Уз пријаву смањења основног капитала акционарског друштва, ради спровођења одлуке из става 1. овог члана, прилаже се документ ЦРХОВ о смањењу вредности акција, односно документ ЦРХОВ о смањењу броја акција.

Регистрација уплате и уноса уписаног улога

Члан 46.

Уз пријаву уплате уписаног новчаног улога у друштво са ограниченом одговорношћу прилаже се потврда банке о извршеној уплати.

Уз пријаву уплате уписаног новчаног улога у акционарско друштво прилаже се документ ЦРХОВ о упису акција.

Уз пријаву уноса уписаног неновчаног улога у друштво са ограниченом одговорношћу прилаже се споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога у складу са законом.

Уз пријаву уноса уписаног неновчаног улога у акционарско друштво, поред процене вредности улога или споразума чланова о процени вредности улога прилаже се и документ ЦРХОВ о упису акција.

Регистрација промене правне форме

Члан 47.

Уз пријаву за објављивање предлога одлуке о промени правне форме на интернет страни Агенције прилаже се предлог одлуке о промени правне форме.

Уз пријаву промене правне форме привредног друштва прилаже се:

1) одлука надлежног органа о промени правне форме друштва;

2) измене оснивачког акта друштва са овереним потписима чланова друштва или лица које су чланови овластили;

3) пречишћен текст оснивачког акта, потписан од стране законског заступника или другог надлежног органа;

4) статут друштва, ако друштво мења правну форму у акционарско друштво;

5) одлука којом се именују чланови органа друштва, ако нису именовани изменама оснивачког акта.

Ако друштво мења правну форму у акционарско друштво, поред докумената из става 2. овог члана прилаже се и документ ЦРХОВ о упису акција на емисиони рачун издаваоца.

Ако акционарско друштво мења правну форму, поред докумената из става 2. овог члана, прилажу се и потврда ЦРХОВ да је поднет захтев за испис акција и јединствена евиденција акционара из ЦРХОВ.

Регистрација промене облика организовања друштвеног предузећа

Члан 48.

Уз пријаву за промену облика организовања друштвеног предузећа доставља се:

1) одлука о промени облика организовања која представља нови оснивачки акт;

2) споразум о уделу јавне својине у средствима које користи друштвено предузеће;

3) акт Владе о уделу јавне својине у средствима које користи друштвено предузеће са предлогом споразума о уделу јавне својине у средствима које користи друштвено предузеће.

Регистрација статусне промене

Члан 49.

Уз пријаву за објављивање на интернет страни Агенције нацрта уговора о статусној промени, односно нацрта плана поделе, прилаже се нацрт уговора о статусној промени, односно нацрт плана поделе привредног друштва.

Ако се статусном променом повећава основни капитал акционарског друштва, истовремено са пријавом из става 1. овог члана, подноси се и пријава регистрације одлуке о повећању основног капитала.

Уз пријаву из става 1. овог члана, доставља се обавештење члановима друштва о времену и месту где могу извршити увид у документе и акте друштва, ради објаве у складу са законом.

Уз пријаву статусне промене прилажу се:

1) одлуке скупштина привредних друштава која учествују у статусној промени, којима се одобрава статусна промена, осим одлуке друштва стицаоца када се спроводи поједностављени поступак ради припајања зависног друштва контролном друштву;

2) уговор о статусној промени, односно план поделе друштва, оверен од надлежног органа овере;

3) измене и допуне оснивачког акта, односно статута у случају акционарског друштва, као и њихови пречишћени текстови потписани од стране законског заступника, ако привредно друштво које учествује у статусној промени наставља да постоји;

4) документација која се доставља за регистрацију оснивања привредног друштва у одговарајућој правној форми, ако статусном променом настаје ново привредно друштво;

5) финансијски извештај привредних друштава, која учествују у статусној промени, са мишљењем ревизора, извештај ревизора о извршеној статусној промени, извештај одбора директора, односно извршног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, о статусној промени или изјава заступника друштва да су чланови сагласни да се финансијски извештаји, извештај ревизора, извештај одбора директора односно извршног одбора не сачињава;

6) документ ЦРХОВ о упису акција на емисиони рачун издаваоца ако се услед статусне промене повећава основни капитал, односно документ ЦРХОВ о смањењу вредности акција или њиховог броја ако се услед статусне промене смањује основни капитал акционарског друштва;

7) потврда ЦРХОВ о поднетом захтеву за испис акција акционарског друштва у случају да се друштво брише услед статусне промене.

Ако се статусном променом повећава или смањује основни капитал привредног друштва истовремено са регистрационом пријавом статусне промене, подноси се и регистрациона пријава повећања, односно смањења основног капитала привредног друштва.

Ако услед статусне промене привредно друштво престаје да постоји, истовремено са регистрационом пријавом статусне промене, подноси се и регистрациона пријава за брисање тог друштва из Регистра.

Регистрација промене власништва друштвеног, односно
јавног капитала

Члан 50.

Уз пријаву промене власништва друштвеног, односно јавног капитала прилаже се:

1) уговор о продаји друштвеног, односно јавног капитала;

2) акт о промени правне форме субјекта приватизације, ако се услед продаје друштвеног, односно јавног капитала, мења правна форма;

3) решење органа надлежног за приватизацију којим се потврђује да је предузеће пренело уделе без накнаде запосленима у поступку приватизације, чији је саставни део списак уделичара;

4) оверене измене оснивачког акта и његов пречишћен текст и/или статут субјекта приватизације, у зависности од промене правне форме;

5) одлука о именовању заступника друштва, ако долази до промене заступника;

6) друга документација у складу са законом.

Регистрација повећања капитала услед испуњења обавезе из уговора о продаји друштвеног, односно јавног капитала

Члан 51.

Уз пријаву повећања основног капитала у складу са обавезом из уговора о продаји друштвеног, односно јавног капитала у поступку приватизације, прилаже се:

1) одлука скупштине друштва о повећању основног капитала, донета у складу са уговором о продаји друштвеног, односно јавног капитала;

2) доказ о извршеном повећању основног капитала (потврда банке о извршеној уплати новчаног капитала и/или извештај о извршеној процени улога у стварима) односно документ ЦРХОВ о упису акција ако се повећава основни капитал акционарског друштва;

3) акт органа надлежног за приватизацију о потврђивању испуњења обавезе из уговора о продаји друштвеног, односно јавног капитала у поступку приватизације.

Регистрација уговора о контроли и управљању

Члан 52.

Уз пријаву уговора о контроли и управљању, прилаже се уговор о контроли и управљању и акт надлежног органа друштва којим се тај уговор одобрава.

Уз пријаву престанка уговора о контроли и управљању прилаже се доказ о престанку уговора о контроли и управљању.

Забележба

Члан 53.

Уз регистрациону пријаву уписа или брисања забележбе чињеница од значаја за правни промет, прилаже се документација на основу које се утврђује основ за упис или брисање забележбе.

Регистрација задругара

Члан 54.

Уз пријаву уписа задругара прилаже се:

1) одлука надлежног органа о прихватању захтева за приступање задрузи;

2) приступна изјава;

3) документ о идентитету задругара у складу са чланом 6. ст. 1. и 2. овог правилника;

4) извод из важећих задружних правила којим се доказује надлежност органа задруге који доноси одлуку о стицању статуса задругара, ако важећа задружна правила нису регистрована.

Уз пријаву брисања задругара услед иступања прилаже се:

1) иступна изјава;

2) доказ да је задруга примила иступну изјаву.

Уз пријаву брисања задругара услед искључења прилаже се:

1) образложена одлука надлежног органа о искључењу задругара;

2) извод из важећих задружних правила којим се доказује надлежност органа задруге који доноси одлуку о престанку статуса задругара, ако важећа задружна правила нису регистрована.

Уз пријаву брисања задругара услед смрти прилаже се извод из матичне књиге умрлих.

Уз пријаву промене чланова задружног савеза прилаже се документација у складу са правилима задружног савеза.

Регистрација брисања предузетника

Члан 55.

За брисање предузетника из Регистра одјавом, предузетник подноси пријаву брисања и потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза јавних прихода у складу са законом, као и потврду надлежног пореског органа о брисању из евиденције ПДВ, ако је био обвезник ПДВ.

За брисање предузетника из Регистра по сили закона, прилаже се документ о наступању чињенице на основу које је дошло до престанка обављања делатности.

Регистрација брисања предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва

Члан 56.

Уз пријаву брисања предузетника из Регистра услед наставка обављања предузетничке делатности у форми привредног друштва, истовремено се подноси регистрациона пријава оснивања привредног друштва.

Регистрација покретања поступка ликвидације

Члан 57.

Уз пријаву покретања поступка ликвидације и објаве огласа прилаже се:

1) одлука о покретању поступка ликвидације;

2) одлука о именовању ликвидационог управника, ако то лице није регистровани заступник друштва.

Регистрација покретања поступка принудне ликвидације
ортачког и командитног друштва

Члан 58.

Уз пријаву покретања поступка принудне ликвидације прилаже се:

1) правноснажна и извршна пресуда којом се утврђује потраживање повериоца;

2) доказ да је поверилац тражио исплату потраживања;

3) доказ да дужник није извршио исплату потраживања.

Регистрација почетног ликвидационог извештаја, односно годишњег ликвидационог извештаја

Члан 59.

Уз пријаву регистрације почетног ликвидационог извештаја, односно годишњег ликвидационог извештаја, прилаже се почетни, односно годишњи ликвидациони извештај и одлука скупштине о усвајању тих извештаја.

Регистрација обуставе поступка ликвидације

Члан 60.

Уз пријаву обуставе поступка ликвидације прилаже се:

1) одлука о обустави ликвидације;

2) одлука о именовању законског заступника.

Регистрација брисања правног лица након ликвидације

Члан 61.

Уз пријаву брисања правног лица из Регистра након окончања поступка ликвидације прилаже се:

1) одлука друштва о окончању поступка ликвидације;

2) извештај о спроведеној ликвидацији;

3) изјава да су све обавезе друштва по основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци;

4) одлука о подели ликвидационог остатка друштва;

5) одлука друштва о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица;

6) потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза јавних прихода;

7) потврда надлежног пореског органа о брисању из евиденције ПДВ, ако је правно лице било обвезник ПДВ;

8) потврда ЦРХОВ о поднетом захтеву за испис акција, ако се подноси пријава брисања акционарског друштва.

Регистрација брисања огранка и представништва страног привредног друштва

Члан 62.

Уз пријаву брисања огранка и представништва страног привредног друштва прилаже се одлука надлежног органа оснивача о престанку огранка, односно представништва или документ који представља правни основ за брисање огранка, односно представништва, као и потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза јавних прихода и потврда надлежног пореског органа о брисању из евиденције ПДВ, ако су представништво, односно огранак били обвезници ПДВ.

Регистрација других промена података

Члан 63.

У Регистар се региструју и друге промене података из чл. 4. и 6. овог правилника.

Уз регистрациону пријаву промена из става 1. овог члана прилаже се документација којом су, у складу са законом, извршене те промене.

Сагласност, дозвола или други акт надлежног органа

Члан 64.

Ако је посебним законом као услов за регистрацију прописана дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, уз регистрациону пријаву и документацију прописану овим правилником, подноси се одговарајућа дозвола, сагласност, односно други акт надлежног органа.

Накнада за вођење поступка регистрације

Члан 65.

Уз пријаве из чл. 7–64. овог правилника, прилаже се и доказ о уплати прописане накнаде за вођење поступка регистрације, у складу са законом.

Престанак важења прописа

Члан 66.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, број 6/12).

Завршна одредба

Члан 67.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: