Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblastima pod nadzorom tržišne inspekcije

“Službeni glasnik RS”, broj 88/2018

 

Predmet
Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebni elementi procene rizika, učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebni elementi plana inspekcijskog nadzora u oblastima pod nadzorom tržišne inspekcije.

Posebni elementi za procenu rizika
Član 2.

Posebni elementi za procenu prirode štetnih posledica jesu:

1) vrsta delatnosti, odnosno aktivnosti nadziranih subjekata;

2) vrsta (karakteristike) proizvoda, odnosno usluge;

3) stepen obaveznosti postupanja ili uzdržavanja od postupanja i odgovornosti, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Ako je za isto postupanje ili nepostupanje suprotno propisanoj obavezi predviđena odgovornost i kažnjivost za kaznena dela različite vrste (prekršaj, privredni prestup i krivično delo), u proceni prirode štetne posledice, odnosno proceni rizika uzima se najteže od tih propisanih kaznenih dela.

Poseban element za procenu obima štetnih posledica je veličina tržišta na kome se distribuiraju proizvodi/usluge, odnosno koje nadzirani subjekat snabdeva robom, odnosno proizvodom ili je pokriveno njegovim uslugama.

Posebni elementi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica su:

1) rizik utvrđen u prethodnom nadzoru ili na osnovu izveštaja o samoproceni – poslednje utvrđeno stanje zakonitosti i bezbednosti;

2) nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskim nadzorima u prethodne tri godine;

3) spremnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji ostvarenje rizika;

4) sposobnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji ostvarenje rizika;

5) broj i struktura predstavki fizičkih i pravnih lica i zahteva organa za pokretanjem inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti u prethodnih godinu dana.

Za novoosnovane subjekte (subjekti koji su osnovani i počeli su sa obavljanjem delatnosti u poslednjih godinu dana) kao i kod subjekata kod kojih u prethodnom periodu nije vršen inspekcijski nadzor ili koji nisu podneli izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, utvrđuje se, kao pretpostavka, srednji stepen rizika.

Procenjeni stepen rizika nadziranog subjekta prostire se na sve objekte u kojima taj subjekat obavlja delatnost.

Pregled posebnih elemenata za procenu rizika u oblastima pod nadzorom tržišne inspekcije sa matricom rizika (Prilog I), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Procena rizika koji proizilazi iz podnete inicijative za vanredni inspekcijski nadzor
Član 3.

Procena rizika koji proizilazi iz podnete predstavke, odnosno inicijative za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora vrši se na osnovu elemenata za procenu rizika za redovan inspekcijski nadzor.

Neposredna procena rizika
Član 4.

Svojstvo neregistrovanog subjekta, odnosno lica koje obavlja promet robe ili pruža usluge, a nema svojstvo trgovca, neposredno povlači kritičan rizik, bez upuštanja u dalju procenu rizika. Ako nadzirani subjekat registruje privremeni prekid obavljanja delatnosti i, pored tog registrovanog prekida, nastavi da obavlja delatnost, takav subjekat u proceni rizika upodobljava se neregistrovanom subjektu.

Isto dejstvo imaju i činjenice koje ukazuju na to da je učinjeno krivično delo ili da je određeno (poznato ili nepoznato) lice učinilac krivičnog dela.

Stavljanje na tržište nebezbednog neprehrambenog proizvoda, prema informacijama iz sistema brze razmene informacija (NEPRO, RAPEX, Regionalna mreža kontakt tački i dr.), neposredno povlači kritičan rizik, bez upuštanja u dalju procenu rizika.

Za nadziranog subjekta upisanog u osnovni registar, koji obavlja određenu delatnost ili vrši određenu aktivnost, a nije upisan u posebni registar ili evidenciju koju vodi nadležni organ ili organizacija ili to čini bez saglasnosti nadležnog organa ili organizacije (dozvola, odobrenje, licenca, ovlašćenje i dr.) ili bez prijave nadležnom organu ili organizaciji, kada je ovaj upis, saglasnost ili prijava propisana kao uslov za obavljanje te delatnosti ili vršenje te aktivnosti, neposredno se procenjuje visok rizik, bez upuštanja u dalju procenu rizika.

Nedozvoljena špekulacija, organizovanje, obavljanje, reklamiranje i podsticanje piramidalne trgovine, obmanjujuća poslovna praksa i nasrtljiva poslovna praksa neposredno povlače visok rizik, bez upuštanja u dalju procenu rizika, prijem/naplata u gotovini u protivvrednosti 10.000 evra i nedozvoljene aktivnosti čije štetne posledice se ispoljavaju prema deci i maloletnim licima neposredno povlače visok rizik, bez upuštanja u dalju procenu rizika.

Kod nadziranih subjekata kod kojih postoji sledljivost u prometu određene robe, odnosno proizvoda ili pružanju usluga, odnosno takva uslovljenost rizika i međusobna povezanost u poslovanju da povećanje stepena rizika kod jednog subjekta značajno utiče na povećanje stepena rizika kod drugog subjekta, kritičan ili visok rizik procenjen kod jednog nadziranog subjekta povlači isti takav stepen rizika i za druge nadzirane subjekte iz te grupe subjekata.

Pregled neposredne procene rizika u oblastima pod nadzorom tržišne inspekcije (Prilog II) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika
Član 5.

Na osnovu procene rizika određuje se stepen rizika nadziranog subjekta i utvrđuje učestalost sprovođenja inspekcijskog nadzora.

Kod nadziranog subjekta kod kojeg je procenjen kritičan ili visok rizik, inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u šest meseci, kako bi se stepen rizika smanjio ispod visokog rizika.

Kod subjekta kod kojeg je procenjen srednji rizik, inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u godinu dana, kako bi se stepen rizika smanjio ispod srednjeg rizika.

Kod subjekta kod kojeg je procenjen nizak ili neznatan rizik, inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u dve godine.

Posebni elementi plana inspekcijskog nadzora u oblasti tržišne inspekcije
Član 6.

Plan inspekcijskog nadzora, pored obaveznih elemenata, sadrži i:

1) mere i aktivnosti za postizanje ciljeva;

2) rok za završetak predviđenih mera i aktivnosti;

3) pokazatelje učinaka na nivou mera i na nivou aktivnosti.

U planu inspekcijskog nadzora utvrđuju se godišnji ciljevi inspekcijskog nadzora u oblasti tržišne inspekcije i iskazuju u merljivim efektima za koje tržišna inspekcija planira da budu ostvareni.

Planom inspekcijskog nadzora, aktivnosti tržišne inspekcije usmeravaju se prvenstveno ka subjektima kod kojih je procenjen kritičan i visok stepen rizika, kako bi se taj stepen rizika smanjio, kao i ka nadziranim subjektima kod kojih u prethodnom periodu nije vršen nadzor ili koji nisu podneli izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika.

U periodima u toku godine u kojima je povećan promet određene robe, odnosno proizvoda ili pružanja usluga, planiraju se pojačani inspekcijski nadzori u odnosu na tu robu, odnosno proizvode ili usluge.

Završna odredba
Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1 – Pregled posebnih elemenata za procenu rizika u oblastima pod nadzorom tržišne inspekcije sa matricom rizika
Prilog 2 – Pregled neposredne procene rizika u oblastima pod nadzorom tržišne inspekcije

Podelite: