Прилог II

ПРЕГЛЕД НЕПОСРЕДНЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ОБЛАСТИМА ПОД НАДЗОРОМ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

I. Непосредна процена ризика
(критичан и висок степен ризика)

Опис

Степен ризика

Својство нерегистрованог субјекта/лица које обавља промет робе, односно услуга, а нема својство трговца

Обављање делатности када је регистрован прекид обављања делатности

Критичан

Чињенице које указују на то да је учињено кривично дело или да је одређено (познато или непознато) лице учинилац кривичног дела

Критичан

Стављање на тржиште небезбедног непрехрамбеног производа, према информацијама из система брзе размене информација (НЕПРО, RAPEX, Регионална мрежа контакт тачки и др.)

Критичан

Обављање одређене делатности или вршење одређене активности од стране надзираног субјекта уписаног у основни регистар, који није уписан у посебни регистар или евиденцију коју води надлежни орган или организација или то чини без сагласности надлежног органа или организације (дозвола, одобрење, лиценца, овлашћење и др.) или без пријаве надлежном органу или организацији, када је овај упис, сагласност или пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те активности

Висок

Недозвољена шпекулација

Висок

Организовање, обављање, рекламирање и подстицање пирамидалне трговине

Висок

Обмањујућа пословна пракса

Висок

Насртљива пословна пракса

Висок

Пријем/наплата у готовини у противвредности 10.000 евра

Висок

Недозвољене активности чије штетне последице се испољавају према деци и малолетним лицима

Висок

Постојање високог или критичног ризика код субјекта чије пословање је повезано са пословањем другог субјекта, односно између којих постоји следљивост у промету робе, производа или услуга, тако да повећање степена ризика код једног субјекта значајно утиче на повећање степена ризика код другог субјекта

Висок или критичан