Поједине филијале Пореске управе оспоравају послодавцима основаним у 2020. и 2021. години право на олакшице за квалификована новозапослена лица у периоду 2023 – 2025.

Недавно смо добили детаљне и прецизне информације о три случаја у којима порески инспектори оспоравају право на коришћење олакшица за квалификована новозапослена лица за период од 2023. до 2025. године послодавцима који су основани од 1.1.2020. до 31.12.2021. године.

С обзиром да смо уверени да се ради о погрешном тумачењу одређених одредби члана 21ж Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ), контактирали смо надлежне у Министарству финансија и Пореској управи и добили уверавања да не постоји ни мишљење Министарства финансија ни интерно упутство Пореске управе које сугерише овакво тумачење.

То би значило да су порески инспектори у наведеним случајевима сами на тај начин протумачили одредбе члана 21ж ЗПДГ. Објашњење за такво тумачење пронашли су у ст. 8 – 10. тог члана, који гласе:

„Пореско ослобођење из ст. 1. и 3. овог члана може да оствари послодавац ако се заснивањем радног односа са квалификованим новозапосленим лицем повећа број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. децембра 2019. године.

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари и послодавац који започне обављање делатности после 31. децембра 2019. године.

Пореско ослобођење из става 3. овог члана може да оствари и послодавац који започне обављање делатности после 31. децембра 2021. године уколико у периоду коришћења ослобођења нема повезана правна лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, а уколико у било ком моменту у том периоду буде имао повезана лица почев од тог момента за наредни период губи право на пореско ослобођење.“

Напомена: пореско ослобођење из става 3. се односи на период 2023 – 2025.

Објаснићемо у наставку зашто сматрамо да су порески инспектори погрешно протумачили одредбе члана 21ж ЗПДГ:

1) Продужење рока за коришћење олакшица за квалификована новозапослена лица извршено је изменама и допунама ЗПДГ крајем 2021. године, са почетком важења од 1. јануара 2022. године.

С обзиром на ограничења која су постављена у вези са коришћењем тих олакшица у периоду 2023 – 2025. године, а која се тичу броја запослених на дан 31.12.2020. године (највише 30), уведено је правило да послодавци који су основани након 31.12.2021. године могу да користе додатни рок само уколико немају повезана лица у смислу Закона о порезу на добит правних лица. То је учињено да се не би десило да послодавци који су крајем 2020. године имали преко 30 запослених пребацују квалификована новозапослена лица у новоосноване фирме у 2022. години и на тај начин „заобиђу“ ограничење преко тих фирми које су повезана лица.

То је разлог зашто је у члану 21ж став 10. ЗПДГ наведено да послодавци основани после 31.12.2021. године могу да користе олакшице у продуженом периоду под наведеним условима. За оне који су основани пре доношења тих измена и допуна које важе од 1.1.2022. године, односно послодавце који су основани током 2020. и 2021. године, самим тим се подразумева да могу да користе продужени рок за наведене олакшице.

2) Колико је нелогично оспоравање послодавцима основаним 2020. и 2021. године да користе наведене олакшице у периоду 2023 – 2025. године, произлази управо из члана 21ж став 10. ЗПДГ, који инспектори користе као основ за оспоравање.

Наиме, уколико би такво тумачење било исправно, послодавац који је основан 2020. или 2021. године могао би данас да покрене поступак „затварања“ фирме и да отвори нову фирму у којој би могао да запосли сва квалификована новозапослена лица и да користи олакшице до краја 2025. године (јер би тај нови послодавац био основан након 31.12.2021. године), под условом наравно да нема повезана лица.

Из Министарства финансија смо добили информацију да је у припреми мишљење у вези са овом темом и да се врло брзо очекује његово доношење.

Послодавцима који до тада евентуално буду имали оваква искуства саветујемо да обавезно поднесу жалбе на таква решења.

Поделите: