Прилог I

ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ОБЛАСТИМА ПОД НАДЗОРОМ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА МАТРИЦОМ РИЗИКА

1. Посебни елементи за процену природе штетне последице

1.1. Делатност/Активност надзираног субјекта

Делатност/Активност

Опис штетне последице

Нумеричка вредност

Трговина на мало робом с малим годишњим прометом

Занемарљива

1

Трговина на мало робом с великим годишњим прометом

Мала

2

Пружање услуга

Трговина на велико

Средња

3

Трговина за чије обављање су прописани посебни услови

Трговина без присуства купца

Увозници и произвођачи

Велика

4

Трговина на мало робом на тезгама и пијацама

Вишекратни регистровани прекиди обављања делатности

Изразито велика

5

1.2. Врста (карактеристике) производа / услуге

Производ / услуга

Опис штетне последице

Нумеричка вредност

Занатске услуге

Занемарљива

1

Производи за општу употребу

Мала

2

Производ/услуга чије је оглашавање забрањено

Средња

3

Производ веће вредности

Непрехрамбени производи за које су прописани технички и безбедносни захтеви

Велика

4

Акцизни производи

Производи који су у посебном режиму заштите тржишта

Услуге од општег економског интереса

Производи који су предмет посебне заштите права интелектуалне својине

Изразито велика

5

1.3 Степен обавезности поступања или уздржавања од поступања и одговорности

Обавезност и одговорност

Опис штетне последице

Нумеричка вредност

Примена одређеног правила је факултативна, односно добровољна

Занемарљива

1

Прописана је обавеза, али није прописана казнена санкција за повреду те обавезе (инструктивна норма)

Мала

2

Прописан прекршај за повреду обавезе, са запрећеном новчаном казном у највишем износу од 1.000.000 динара за правно лице, односно од 250.000 динара за предузетника

Средња

3

Прописан прекршај за повреду обавезе, са запрећеном новчаном казном у највишем износу од 2.000.000 динара за правно лице, односно од 500.000 динара за предузетника или је за прекршај прописана могућност изрицања или обавезно изрицање заштитне мере или се у правној пракси за овакав прекршај предлаже изрицање заштитне мере непосредно на основу Закона о прекршајима

Велика

4

Привредни преступ

Изразито велика

5

Напомена: Ако је за исто поступање или непоступање супротно прописаној обавези предвиђена одговорност и кажњивост за казнена дела различите врсте (прекршај, привредни преступ и кривично дело), у процени природе штетне последице, односно процени ризика узима се најтеже од тих прописаних казнених дела.

2. Посебни елементи за процену обима штетне последице

2.1. Величина тржишта на коме се дистрибуирају производи/услуге

Површина територије

Опис штетне последице

Нумеричка вредност

Локално – општина

Занемарљива

1

Локално – до 3 општине

Мала

2

Регионално – до 5 округа

Средња

3

Град Београд

Регионално – до 12 округа

Велика

4

Регионално – преко 12 округа

Изразито велика

5

Национално – територија Србије

3. Тежина штетних последица

Тежина штетних последица

Распон бодова

Нумеричка вредност

Занемарљива

1–8

1

Мала

9–40

2

Средња

41–168

3

Велика

169–440

4

Изразито велика

441–625

5

4. Посебни елементи за процену вероватноће настанка штетних последица

4.1. Ризик утврђен у претходном надзору или на основу извештаја о самопроцени – последње утврђено стање законитости и безбедности

Степен ризика из претходног надзора/извештаја о самопроцени

Опис вероватноће

Нумеричка вредност

Незнатан

Занемарљива

1

Низак

Мала

2

Средњи

Средња

3

Висок

Велика

4

Критичан

Изразито велика

5

4.2. Незаконитости и неправилности утврђене у инспекцијским надзорима у претходне три године

Број и опис незаконитости и неправилности

Опис вероватноће

Нумеричка вредност

Није било повреде прописа

Занемарљива

1

Записнички наложене мере за отклањање неправилности или једно решење (превентивне мере и/или мере за отклањање неправилности)

Два решења (превентивне мере и/или мере за отклањање неправилности)

Мала

2

Три и више решења (превентивне мере и/или мере за отклањање неправилности)

Средња

3

Решење о забрани промета одређене робе, привременој забрани обављања делатности, односно вршења одређене услуге, привременом затварању продајног објекта или привременој забрани обављања трговине ван продајног објекта, одузимању робе, повлачењу/опозиву робе или другој посебној мери наредбе или забране

Велика

4

Захтев за покретање прекршајног поступка за прекршај, са запрећеном новчаном казном у највишем износу од 2.000.000 динара за правно лице, односно од 500.000 динара за предузетника или је за прекршај предложено изрицање заштитне мере

Поступак за привредни преступ, кривична пријава

Изразито велика

5

4.3. Спремност субјекта да обезбеди законитост и безбедност свог пословања и поступања и да отклони или умањи остварење ризика

Поступање

Опис вероватноће

Нумеричка вредност

Није било наложених мера

Занемарљива

1

Извршење мера наложених записником о инспекцијском надзору, изузетно висок степен сарадње са инспектором

Извршење мера изречених решењем, висок степен сарадње са инспектором

Мала

2

Управно извршење изречених мера, средњи степен сарадње са инспектором у управном поступку

Средња

3

Решење о забрани промета одређене робе, привременој забрани обављања делатности, одузимању робе, повлачењу/опозиву робе, низак степен сарадње са инспектором

Велика

4

Привредни преступ, изостанак сарадње са инспектором

Изразито

велика

5

4.4 Способност субјекта да обезбеди законитост и безбедност свог пословања и поступања и да отклони или умањи остварење ризика

Унутрашњи надзор, управљање ризицима и капацитети

Опис вероватноће

Нумеричка вредност

Унутрашњи надзор и управљање ризицима унутар надзираног субјекта и стручни, технички и материјални капацитети надзираног субјекта на изразито високом нивоу

Занемарљив

1

Унутрашњи надзор и управљање ризицима унутар надзираног субјекта и стручни, технички и материјални капацитети надзираног субјекта на високом нивоу

Мала

2

Унутрашњи надзор и управљање ризицима унутар надзираног субјекта и стручни, технички и материјални капацитети надзираног субјекта на средњем нивоу

Средња

3

Унутрашњи надзор и управљање ризицима унутар надзираног субјекта и стручни, технички и материјални капацитети надзираног субјекта на ниском нивоу

Велика

4

Унутрашњи надзор и управљање ризицима унутар надзираног субјекта и стручни, технички и материјални капацитети надзираног субјекта на веома ниском нивоу

Изразито велика

5

4.5. Број и структура представки физичких и правних лица и захтева органа за покретањем инспекцијског надзора по службеној дужности у претходних годину дана

Број и структура представки/захтева

Опис вероватноће

Нумеричка вредност

Није било представки физичких и правних лица и захтева органа или је њихов број веома мали, а из поднетих представки претежно произилази низак ризик

Занемарљива

1

Мањи број представки физичких и правних лица и захтева органа претежно од стране физичких лица (грађана), а из представки произилази низак ризик

Мала

2

Умерен број представки физичких и правних лица и захтева органа претежно од стране предузетника и правних лица, а из представки претежно произилази средњи ризик

Средња

3

Велики број представки физичких и правних лица и захтева органа претежно од стране привредних асоцијација (пословна удружења, коморе и др.), организација за заштиту права потрошача и других заступника колективних интереса и ширих интереса јавности, а из представки/захтева претежно произилази висок ризик

Велика

4

Велики број представки физичких и правних лица и захтева органа претежно од стране органа, а из представки произилази критичан ризик

Изразито велика

5

5. Вероватноћа настанка штетних последица

Вероватноћа настанка штетних последица

Распон бодова

Нумеричка вредност

Занемарљива

1–16

1

Мала

17–137

2

Средња

138–633

3

Велика

634–2074

4

Изразито велика

2075–3125

5

6. Матрица ризика и степен ризика

Примењена је матрица по методи процене ризика 5 x 5 (Табела 1).

За примену ове методе потребно је за сваког надзираног субјекта утврдити:

– вероватноћу настанка штетних последица и

– тежину могућих штетних последица

на основу посебних елемената из Прилога овог правилника.

За утврђену вероватноћу настанка штетних последица и тежину штетних последица, на основу Табеле 2. утврђује се степен ризика од 1 до 25.

Табела 1: Матрица ризика

Вероватноћа настанка штетних последица

Тежина штетних последица

1

2

3

4

5

Занемарљива

1

1

2

3

4

5

Мала

2

2

4

6

8

10

Средња

3

3

6

9

12

15

Велика

4

4

8

12

16

20

Изразито велика

5

5

10

15

20

25

Табела 2: Степен ризика

Бројчана вредност ризика

Квалитативни опис ризика

1, 2

Незнатан

3, 4, 5

Низак

6, 8, 9

Средњи

10, 12, 15, 16

Висок

20, 25

Критичан

Напомена:

Степен ризика јесте производ тежине штетних последица и вероватноће настанка штетних последица.

Тежина штетних последица представља производ природе штетних последица и обима штетних последица.

Тежина штетних последица, као производ посебних елемената, утврђује се у распону од 1 до 625.

Вероватноћа настанка штетних последица, као производ посебних елемената, утврђује се у распону од 1 до 3125.

Тежина штетних последица и вероватноћа настанка штетних последица своде се на нумеричке вредности у распону од 1 до 5, ради једноставније примене методе процене ризика методом 5 x 5.

Процена ризика која је у одређеној области под надзором тржишне инспекције утврђена посебном методологијом, врши се у складу са том методологијом.