Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима под надзором тржишне инспекције

“Службени гласник РС”, број 88/2018

 

Предмет
Члан 1.

Овим правилником прописују се посебни елементи процене ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебни елементи плана инспекцијског надзора у областима под надзором тржишне инспекције.

Посебни елементи за процену ризика
Члан 2.

Посебни елементи за процену природе штетних последица јесу:

1) врста делатности, односно активности надзираних субјеката;

2) врста (карактеристике) производа, односно услуге;

3) степен обавезности поступања или уздржавања од поступања и одговорности, у складу са законом и другим прописом.

Ако је за исто поступање или непоступање супротно прописаној обавези предвиђена одговорност и кажњивост за казнена дела различите врсте (прекршај, привредни преступ и кривично дело), у процени природе штетне последице, односно процени ризика узима се најтеже од тих прописаних казнених дела.

Посебан елемент за процену обима штетних последица је величина тржишта на коме се дистрибуирају производи/услуге, односно које надзирани субјекат снабдева робом, односно производом или је покривено његовим услугама.

Посебни елементи за процену вероватноће настанка штетних последица су:

1) ризик утврђен у претходном надзору или на основу извештаја о самопроцени – последње утврђено стање законитости и безбедности;

2) незаконитости и неправилности утврђене у инспекцијским надзорима у претходне три године;

3) спремност субјекта да обезбеди законитост и безбедност свог пословања и поступања и да отклони или умањи остварење ризика;

4) способност субјекта да обезбеди законитост и безбедност свог пословања и поступања и да отклони или умањи остварење ризика;

5) број и структура представки физичких и правних лица и захтева органа за покретањем инспекцијског надзора по службеној дужности у претходних годину дана.

За новоосноване субјекте (субјекти који су основани и почели су са обављањем делатности у последњих годину дана) као и код субјеката код којих у претходном периоду није вршен инспекцијски надзор или који нису поднели извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, утврђује се, као претпоставка, средњи степен ризика.

Процењени степен ризика надзираног субјекта простире се на све објекте у којима тај субјекат обавља делатност.

Преглед посебних елемената за процену ризика у областима под надзором тржишне инспекције са матрицом ризика (Прилог I), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Процена ризика који произилази из поднете иницијативе за ванредни инспекцијски надзор
Члан 3.

Процена ризика који произилази из поднете представке, односно иницијативе за покретање ванредног инспекцијског надзора врши се на основу елемената за процену ризика за редован инспекцијски надзор.

Непосредна процена ризика
Члан 4.

Својство нерегистрованог субјекта, односно лица које обавља промет робе или пружа услуге, а нема својство трговца, непосредно повлачи критичан ризик, без упуштања у даљу процену ризика. Ако надзирани субјекат региструје привремени прекид обављања делатности и, поред тог регистрованог прекида, настави да обавља делатност, такав субјекат у процени ризика уподобљава се нерегистрованом субјекту.

Исто дејство имају и чињенице које указују на то да је учињено кривично дело или да је одређено (познато или непознато) лице учинилац кривичног дела.

Стављање на тржиште небезбедног непрехрамбеног производа, према информацијама из система брзе размене информација (НЕПРО, RAPEX, Регионална мрежа контакт тачки и др.), непосредно повлачи критичан ризик, без упуштања у даљу процену ризика.

За надзираног субјекта уписаног у основни регистар, који обавља одређену делатност или врши одређену активност, а није уписан у посебни регистар или евиденцију коју води надлежни орган или организација или то чини без сагласности надлежног органа или организације (дозвола, одобрење, лиценца, овлашћење и др.) или без пријаве надлежном органу или организацији, када је овај упис, сагласност или пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те активности, непосредно се процењује висок ризик, без упуштања у даљу процену ризика.

Недозвољена шпекулација, организовање, обављање, рекламирање и подстицање пирамидалне трговине, обмањујућа пословна пракса и насртљива пословна пракса непосредно повлаче висок ризик, без упуштања у даљу процену ризика, пријем/наплата у готовини у противвредности 10.000 евра и недозвољене активности чије штетне последице се испољавају према деци и малолетним лицима непосредно повлаче висок ризик, без упуштања у даљу процену ризика.

Код надзираних субјеката код којих постоји следљивост у промету одређене робе, односно производа или пружању услуга, односно таква условљеност ризика и међусобна повезаност у пословању да повећање степена ризика код једног субјекта значајно утиче на повећање степена ризика код другог субјекта, критичан или висок ризик процењен код једног надзираног субјекта повлачи исти такав степен ризика и за друге надзиране субјекте из те групе субјеката.

Преглед непосредне процене ризика у областима под надзором тржишне инспекције (Прилог II) одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика
Члан 5.

На основу процене ризика одређује се степен ризика надзираног субјекта и утврђује учесталост спровођења инспекцијског надзора.

Код надзираног субјекта код којег је процењен критичан или висок ризик, инспекцијски надзор врши се најмање једном у шест месеци, како би се степен ризика смањио испод високог ризика.

Код субјекта код којег је процењен средњи ризик, инспекцијски надзор врши се најмање једном у годину дана, како би се степен ризика смањио испод средњег ризика.

Код субјекта код којег је процењен низак или незнатан ризик, инспекцијски надзор врши се најмање једном у две године.

Посебни елементи плана инспекцијског надзора у области тржишне инспекције
Члан 6.

План инспекцијског надзора, поред обавезних елемената, садржи и:

1) мере и активности за постизање циљева;

2) рок за завршетак предвиђених мера и активности;

3) показатеље учинака на нивоу мера и на нивоу активности.

У плану инспекцијског надзора утврђују се годишњи циљеви инспекцијског надзора у области тржишне инспекције и исказују у мерљивим ефектима за које тржишна инспекција планира да буду остварени.

Планом инспекцијског надзора, активности тржишне инспекције усмеравају се првенствено ка субјектима код којих је процењен критичан и висок степен ризика, како би се тај степен ризика смањио, као и ка надзираним субјектима код којих у претходном периоду није вршен надзор или који нису поднели извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика.

У периодима у току године у којима је повећан промет одређене робе, односно производа или пружања услуга, планирају се појачани инспекцијски надзори у односу на ту робу, односно производе или услуге.

Завршнa одредбa
Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог 1 – Преглед посебних елемената за процену ризика у областима под надзором тржишне инспекције са матрицом ризика
Прилог 2 – Преглед непосредне процене ризика у областима под надзором тржишне инспекције

Поделите: