Правилник o начину и условима електронске размене података између Агенције за привредне регистре, државних органа и Народне банке Србије ради спровођења евидентирања стварних власника

„Службени гласник РС“, број 94/2018

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови електронске размене података између Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), државних органа и Народне банке Србије (у даљем тексту: надлежни органи), ради спровођења евидентирања стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији из члана 2. став 1. Закона о Централној евиденцији стварних власника (у даљем тексту: Регистровани субјекти).

Члан 2.

Електронска размена података између Агенције и надлежних органа врши се кроз протокол комуникације преко стандардних механизама веб сервиса Simple Object Access Protocol (SOAP).

Електронска размена података између Агенције и надлежних органа може се вршити и посредством заштићеног стандардног мрежног протокола File Transfer Protocol (FTP).

Члан 3.

Основни формат електронске размене података је Extensible Markup Language 1.1 (XML).

Опис метода за упис и електронску размену података преко веб сервиса, укључујући и пратеће методе приступа шифарничким подацима је у форми WSDL 2.0 стандарда.

Опис података који се електронски размењују путем заштићеног FTP мрежног протокола је у форми XML Schema Definition (XSD).

Члан 4.

Електронска размена података између Агенције и надлежних органа врши се 24 часа у току дана.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: