Објављен „Службени гласник РС“ број 94 од 7.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о условима за поступке и технолошка решења који се користе током поузданог електронског чувања документа
 • ПРАВИЛНИК о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта
 • ПРАВИЛНИК o начину и условима електронске размене података између Агенције за привредне регистре, државних органа и Народне банке Србије ради спровођења евидентирања стварних власника

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 94 од 7.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о начину остваривања заштите података за лекове који се употребљавају у хуманој медицини и ближим условима за прихватање референтног лека у поступку издавања дозволе за лек са скраћеном документацијом
 • ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Палау
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Националног ваздухопловног комитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-11835/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-11836/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11956/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11957/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11959/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11960/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11740/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11742/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11743/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11744/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o начину и условима електронске размене података између Агенције за привредне регистре, државних органа и Народне банке Србије ради спровођења евидентирања стварних власника
 • ПРАВИЛНИК о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта
 • ПРАВИЛНИК о условима за поступке и технолошка решења који се користе током поузданог електронског чувања документа
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и критеријумима за избор других стручних лица и чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа и стручног мишљења
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и критеријумима за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и чланова комисије за припрему експертског мишљења
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора из делокруга санитарне инспекције
 • ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у здравственој инспекцији, санитарној инспекцији и инспекцији за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре
 • ПРАВИЛНИК о смерницама добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају дозволе за стављање лека у промет
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње
 • НАРЕДБА о изменама Наредбе о мерама за очување и заштиту рибљег фонда
 • УПУТСТВО о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова
Уставни суд
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-213/2016
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-142/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01260/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01261/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01262/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01263/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01264/2018-01
 • о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01265/2018-01
 • ДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01266/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01267/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01268/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01269/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лозници
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби у Специјалном резервату природе „Карађорђево”
 • АНЕКС I Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: