Правилник о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта

„Службени гласник РС“, број 94/2018

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта из члана 2. став 1. Закона о Централној евиденцији стварних власника (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Подаци о основу за стицање својства стварног власника из члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (1)–(5) и став 2. Закона евидентирају се означавањем на следећи начин:

1) OSV 1 – ако је стварни власник физичко лице, које је непосредно или посредно ималац 25% или више удела, акција или права гласа, на основу којих учествује у управљању Регистрованим субјектом:

(1) OSV 1А – ако је стварни власник физичко лице, које је непосредно или посредно ималац 25% или више удела/акција:

– OSV 1А/N – ако је стварни власник физичко лице, које је непосредно ималац 25% или више удела/акција у капиталу Регистрованог субјекта;

– OSV 1А/P – ако је стварни власник физичко лице, које је посредно ималац 25% или више удела/акција;

(2) OSV 1B – ако је стварни власник физичко лице, које је непосредно или посредно ималац 25% или више права гласа:

– OSV 1B/N – ако је стварни власник физичко лице, које је непосредно ималац 25% права гласа;

– OSV 1B/P – ако је стварни власник физичко лице, које је посредно ималац 25% права гласа;

2) OSV 2 – ако је стварни власник физичко лице које непосредно или посредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука;

3) OSV 3 – ако је стварни власник физичко лице, које Регистрованом субјекту посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања Регистрованог субјекта приликом одлучивања о финансирању и пословању;

4) OSV 4 – ако је стварни власник физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно у другом лицу страног права:

(1) OSV 4/1 за физичко лице које је оснивач траста;

(2) OSV 4/2 за физичко лице које је повереник траста;

(3) OSV 4/3 за физичко лице које је заштитник траста;

(4) OSV 4/4 за физичко лице које је корисник траста;

(5) OSV 4/5 за физичко лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно у другом лицу страног права;

5) OSV 5 – ако је стварни власник физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа, односно друго физичко лице које је овлашћено лице за заступање пријавило као стварног власника:

(1) OSV 5А – ако је стварни власник физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа;

(2) OSV 5B – ако је овлашћено лице за заступање пријавило друго физичко лице као стварног власника задруга, удружења, фондација, задужбина и установа.

Подаци о основу за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3. став 2. Закона евидентирају се означавањем на следећи начин:

1) OSV 6 – ако није могуће одредити физичко лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (1)–(4) Закона на начин како је то прописано, стварни власник Регистрованог субјекта је физичко лице које је регистровано за заступање, односно које је регистровано као члан органа тог субјекта;

2) OSV 7 – ако није могуће одредити физичко лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (1)–(4) Закона на начин како је то прописано, из разлога што нису доступни сви подаци, односно потпуна документација, стварни власник Регистрованог субјекта је физичко лице које је регистровано за заступање, односно које је регистровано као члан органа тог субјекта.

Ако је стварни власник евидентиран ознаком OSV1А/N, OSV1B/N, OSV1А/P и OSV1B/P у Централну евиденцију евидентирају се и подаци о проценту удела или акција, односно о проценту права гласа на основу којих евидентирани стварни власник учествује у управљању Регистрованим субјектом.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: