Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката

„Службени гласник РС“, број 54/2016

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин и поступак вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15 – у даљем тексту: Закон) у случајевима када се те трансакције обављају између привредних субјеката.

Члан 2.

Надзор над спровођењем Закона између привредних субјеката, сагласно члану 9. став 1. Закона, врши Министарство финансија – Пореска управа (у даљем тексту: Пореска управа), преко овлашћених лица, у складу са законом и овим правилником.

Члан 3.

У вршењу надзора над спровођењем Закона између привредних субјеката Пореска управа подноси надлежном прекршајном суду захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане у члану 12. Закона.

Пореска управа подноси надлежном прекршајном суду захтев за покретање прекршајног поступка по пријему правноснажног решења о извршењу из члана 10. став 4. Закона, које се односи на обавезе из комерцијалних трансакција између привредних субјеката.

Члан 4.

Органи државне управе сарађују у свим заједничким питањима и достављају податке и обавештења који су неопходни за рад и вршење надзора уређеног овим правилником, сагласно закону који уређује поступање државне управе.

Члан 5.

У поступку вршења надзора на сва питања која овим правилником нису уређена сходно се примењују одредбе закона којима се уређују порески поступак и пореска администрација, као и прекршајни поступак.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката („Службени гласник РС”, број 21/13).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: