Објављен „Службени гласник РС“ број 54 од 10.6.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 54 од 10.6.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај o раду Агенције за управљање лукама за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Југоимпорт — Ливнице”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката
 • ПРАВИЛНИК о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу
 • ПРАВИЛНИК o испиту за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе и одобрења за обављање делатности возара унутрашње пловидбе
 • ПРАВИЛНИК о висини трошкова полагања испита за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе
 • ПРАВИЛНИК о висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова бродског агента, односно агента посредника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о укидању и стављању ван снаге Решења број 323-06-00365/2007-05
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-07-840/2016-05
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-07-1404/2015-05
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-07-2805/2014-05
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1280/2014
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15, 634/15 и 1906/15, Савић и други против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ИСПРАВКА Тарифе такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција без накнаде, ХУП „Европа” Сурдулица
ОГЛАСИ

Поделите: