Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
(važi do 29.04.2021.)

“Službeni glasnik RS”, broj 31/2018 i 23/2019

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju se za biljnu proizvodnju i utvrđuju u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 120% od iznosa za podsticaje koji se u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćuju za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.

Član 3.

Pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se bliže uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, ispunjava i sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Član 4.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju se na način utvrđen posebnim propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.

Član 5.

Zahtev za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Član 6.

Za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju uz zahtev iz člana 5. ovog pravilnika, dostavlja se kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije kopija ugovora o saradnji sa proizvođačem i kopija ugovora koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom u kojem je podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant.

Za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, dostavlja se i overena kopija ugovora o zakupu, odnosno korišćenju zemljišta.

Član 7.

Ministarstvo finansija – Uprava za trezor utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju propisani zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i ovim pravilnikom, upoređuje podatke iz zahteva sa podacima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, odnosno sa podacima o prijavljenim površinama i zasejanim, odnosno zasađenim površinama, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 8.

Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju je 228.800 dinara.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, broj 41/17).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju: „Službeni glasnik RS“, broj 23/2019

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Obrazac – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju u _______ godini

Podelite: