Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2020. годину

“Службени гласник РС”, број 21/2020

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке“, за 2020. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица. 

Члан 2.

Каматне стопе из члана 1. овог правилника су: 

1) за банке и даваоце финансијског лизинга: 

(1) 1,92% на краткорочне кредите у РСД; 

(2) 2,71% на дугорочне кредите у РСД; 

(3) 3,11% на кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР; 

(4) 3,87% на кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД; 

(5) 2,54% на кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ; 

(6) 3,92% на кредите у СЕК и динарске кредите индексиране у СЕК; 

(7) 1,88% на кредите у ГБП и динарске кредите индексиране у ГБП; 

(8) 3,23% на кредите у РУБ и динарске кредите индексиране у РУБ; 

2) за друга привредна друштва: 

(1) 4,71% на краткорочне кредите у РСД; 

(2) 5,55% на дугорочне кредите у РСД; 

(3) 2,64% на краткорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР; 

(4) 2,87% на дугорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР; 

(5) 7,84% на краткорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ; 

(6) 7,52% на дугорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ; 

(7) 4,83% на краткорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД; 

(8) 4,05% на дугорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД. 

Каматне стопе из става 1. овог члана примењују се и на зајмове. 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: