Објављен „Службени гласник РС“ број 21 од 6.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2020. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 21 од 6.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2020. години
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2020. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2020. годину
 • УРЕДБА о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа
 • УРЕДБА о ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2020/2021. годину
 • УРЕДБА о канцеларијском пословању органа државне управе
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • СТРАТЕГИЈА о економским миграцијама Републике Србије за период 2021–2027. године
 • СТРАТЕГИЈА развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године
 • СТРАТЕГИЈА паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над заводима који обављају здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над домовима здравља
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за системско решавање питања заштите ваздуха у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног савета за високо образовање
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана и именовању чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за крмно биље Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Косовска Каменица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Фонда солидарности за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2105/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2106/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2153/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1854/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2007/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1855/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1857/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1859/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1862/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1864/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1865/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2004/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2008/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2010/2020
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2011/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2012/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2013/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2014/2020
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 464-1991/2020
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о безбедности машина
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о електромагнетској компатибилности
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о безбедности лифтова
 • ПРАВИЛНИК о начину прилагођавања уџбеника
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 43987/11 и 51910/15, Васиљевић против Србије и Дробњаковић против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0751/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0694/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0338/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0054/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0247/2019-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0508/18-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комрад”, Врање
ОГЛАСИ

Поделите: