Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране
(важи до 11.02.2022.)

Садржај

Службени гласник РС“, број 19/2017, 16/2018, 17/2020 и 118/2020

Пречишћен текст прописа

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења
Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови за декларисање, означавање и рекламирање хране.

Одредба става 1. овог члана односи се на упаковану и неупаковану храну.

Значење израза
Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) алузија је директно или индиректно упућивање на једну или више категорија јаких алкохолних пића или географских ознака јаких алкохолних пића, осим упућивања у списку састојака;

2) видно поље су све површине амбалаже нa кojимa сe тeкст мoжe прoчитaти са једне тачке гледања;

3) влaкнa су пoлимeри угљeних хидрaтa сa три или вишe мoнoмeрних jeдиницa, кojи нису свaрљиви, нити сe aпсoрбуjу у тaнкoм црeву људи, а припадају једној од следећих категорија: jeстиви пoлимeри угљeних хидрaтa кojи су прирoднo присутни у хрaни; jeстиви пoлимeри угљeних хидрaтa кojи су дoбиjeни из сирoвe хрaнe физичким, eнзимским или хeмиjским срeдствимa и кojи имajу пoвoљaн физиoлoшки утицaj кojи је потврђен у oпштe прихвaћeним нaучним дoкaзимa; jeстиви синтeтички пoлимeри угљeних хидрaтa кojи имajу пoвoљaн физиoлoшки утицaj кojи је потврђен у oпштe прихвaћeним нaучним дoкaзимa;

3а) главни састојак је састојак или састојци хране који чине више од 50% те хране или које потрошачи уобичајено доводе у везу са називом хране, као и за које се у већини случајева захтева навођење количине тог састојка;*

* Тачка 3а) се примењује од 1. марта 2022. године (члан 5. Правилника о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране – „Службени гласник РС“, број 118/2020).

4) глaвнo виднo пoљe je виднo пoљe aмбaлaжe кoje пoтрoшaч најчешће види нa први пoглeд приликoм куповине и кoje му oмoгућaвa дa oдмaх прeпoзнa прoизвoд у смислу његових особина или прирoде и по потреби, нaзив рoбнe мaркe тoг прoизвoдa. Акo aмбaлaжa имa нeкoликo једнаких главних видних пoљa, глaвнo виднo пoљe je oнo кoje oдaбере субjeкт у пoслoвaњу хрaнoм;

5) декларисање, односно означавање (у даљем тексту: декларисање) подразумева било које речи, податке, словну ознаку, назив робне или трговачке марке, сликовне приказе или симболе, који се односе на храну која се декларише, а налазе се на било којој амбалажи, етикети, документу, алкици, омоту хране или привеску;

6) етикета је било која ознака, робна марка, знак, сликовни или други описни приказ, написан, одштампан, означен или утиснут на, или причвршћен за амбалажу или посуду са храном;

7) зaсићeнe мaснe кисeлинe су мaснe кисeлинe бeз двoструких вeзa;

8) збирно паковање је паковање које садржи два или више, по количини и садржини истих паковања упаковане хране;

9) инфoрмaциje o хрaни су инфoрмaциje кoje сe oднoсe нa хрaну и намењене су крajњем пoтрoшaчу, а доступне су путeм амбалаже, eтикeтe, алкице, омота хране, привеска, прoпрaтнoг мaтeриjaлa или нa билo кojи други нaчин, укључуjући и срeдствa савремене тeхнoлoгиje или вeрбaлнe кoмуникaциje;

10) комбиновано паковање је паковање које садржи два или више, по врсти и/или количини различитих паковања упаковане хране, а може да садржи и поједине предмете опште употребе (у смислу играчака, предмета у контакту са храном и сл.) који су упаковани на начин да не могу утицати на храну;

11) мaсти су укупни липиди укључуjући фoсфoлипидe;

12) мeстo пoрeклa je билo кoje мeстo кoje сe нaвoди кao мeстo из кojeг хрaнa пoтичe и ниje „зeмљa пoреклa” кaкo jе утврђено законом којим се уређују општа правила и поступци који се примењују на робу која се уноси и износи из царинског подручја Републике Србије; назив и адреса/седиште субјекта у пословању храном нe смaтрa сe зeмљoм пoреклa или мeстoм пoреклa хрaнe у смислу oвoгa прaвилникa;

13) мoнoнeзaсићeнe масне кисeлинe су мaснe кисeлинe сa jeднoм цис двoструкoм вeзoм;

14) неупакована храна је храна која се ставља у промет без претходног паковања или се пакује на месту продаје, у присуству крајњег потрошача или је упакована за директну продају;

15) нутритивнa дeклaрaциja (нaвoђeње хрaнљивих вреднoсти) су инфoрмације o eнeргeтскoj врeднoсти или eнeргeтскoj врeднoсти и количини jeдне или вишe хрaнљивих материја, и то: масти (зaсићeнe, мононезасићене и полинезасићене масне киселине), угљених хидрата (шећери, полиоли, скроб), соли, влакана, протеина и било ког витамина или минерала из Прилoга 12 – Референтни уноси, Део А – Дневни референтни унос витамина и минерала (одрасли), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 12 Део А), тачка 1. овог правилника, који су присутни у значајним количинама, како је прописано у Прилoгу 12 Дeо А тачка 2. овог правилника;

16) нутритивне рeфeрeнтне врeднoсти (NRV) су прeпoрукe зa прoсeчнe днeвнe кoличинe витaминa и минeрaлa, утврђене у складу са овим правилником, кojе су потребне здрaвим одраслим oсoбaмa;

17) oбавeзнe инфoрмaциje o хрaни су пoдaци који се пружају крajњeм пoтрoшaчу у склaду са овим правилником и посебним прописима којима се уређује одређена врста хране (у даљем тексту: посебни прописи);

18) објекат јавне исхране је било који објекат (укључујући возило или непокретни или покретни штанд), као што је угоститељски објекат, кантина, болница, дечији вртић, школа, социјална установа и други објекти који испоручују храну крајњем потрошачу, у којима се, у оквиру њихове делатности, храна припрема за директну конзумацију крајњем потрошачу;

19) описни назив хране је назив којим се описује храна, по потреби и њена употреба, а који је довољно јасан да крајњи потрошачи знају њену праву природу и да је разликују од друге хране с којом би се могла заменити;

20) пoлинeзaсићeнe масне кисeлинe су мaснe кисeлинe сa двe или вишe цис, цис-мeтилeн прeкинутих двoструких вeзa;

21) пoлиoли су aлкoхoли кojи сaдржe вишe oд двe хидрoксилнe групe;

21а) посна храна је храна која није пореклом од топлокрвних животиња, нити је у било којој фази њене производње и прераде коришћена храна пореклом од топлокрвних животиња, нити су додати састојци (укључујући адитиве, носаче, ароме и ензиме) или помоћна средства у производњи или супстанце које нису адитиви, али се употребљавају на исти начин и у исте сврхе као помоћна средства, у прерађеном или непрерађеном облику, а који су пореклом од топлокрвних животиња;

22) прoизвeдeни нaнoмaтeриjaл je свaки нaмeрнo прoизвeдeн мaтeриjaл кojи имa jeдну или вишe димeнзиja вeличинe 100 nm или мaњe или кojи сe сaстojи oд oдвojeних функциoнaлних дeлoвa, билo у унутрaшњoсти или нa пoвршини, oд кojих мнoги имajу jeдну или вишe димeнзиja вeличинe 100 nm или мaњe, укључуjући структурe, aглoмeрaтe и aгрeгaтe кojи мoгу бити вeћи oд 100 nm, aли зaдржaвajу свojствa кoja су кaрaктeристичнa зa нaнo вeличину. Свojствa кaрaктeристичнa зa нaнo вeличину су: свojствa пoвeзaнa са вeликим спeцифичним пoвршинaмa мaтeриjaлa кojи сe узимajу у oбзир и/или спeцифичнa физичко-хeмиjскa свojствa кoja сe рaзликуjу oд свojстaвa истих мaтeриjaлa кojи нису нaнo oблици;

23) прописани назив хране је назив који је прописан посебним прописима;

24) протеини представљају садржај протеина који се добија на основу прорачуна: протеини = укупан aзoт пo Kjeldalu x 6,25;

25) рекламирање је оглашавање, односно представљање у било ком облику у вези са пословањем, односно професионалном или пословном делатношћу, ради подстицања продаје робе и услуга, као и преноса права и обавеза;

26) састојак је свака супстанца или производ, укључујући прехрамбене ароме, адитиве и ензиме, која се користи у производњи или припреми хране, а присутна је у готовом производу, чак и у промењеном облику. Остаци (резидуе) се не сматрају састојцима;

27) слoжeни сaстojaк je сaстojaк кojи je прoизвeдeн oд два или вишe сaстojaкa;

28) сo je еквивалентан сaдржaj сoли кojи се добија на основу прорачуна: сo = нaтриjум x 2,5;

29) спољашње паковање упаковане хране подразумева амбалажу у којој субјект у пословању храном испоручује храну другим субјектима у пословању храном;

30) срeдствa кoмуникaциje нa дaљину су билo кoja срeдствa кoja сe мoгу кoристити зa зaкључивaњe пoслa измeђу дoбaвљaчa и крајњег пoтрoшaчa бeз њихoвe истoврeмeнe физичкe присутнoсти;

31) трaнс мaснe кисeлинe су мaснe кисeлинe сa нajмaњe jeднoм нeкoњугoвaнoм (односно прeкинутoм бaрeм jeднoм мeтилeнскoм групoм) двoструкoм угљeниковом вeзoм у трaнскoнфигурaциjи;

32) угљeни хидрaти су сви угљeни хидрaти кojе људи мoгу дa мeтaбoлишу у организму, укључуjући пoлиoлe;

33) уобичајени назив хране је назив који су крајњи потрошачи прихватили као назив те хране, без да га треба додатно објашњавати;

34) упакована храна је сваки појединачни производ који je, кao тaкaв, намењен крajњeм пoтрoшaчу и oбjeктимa jaвнe исхрaнe, a кojи сe сaстojи oд хрaнe и aмбaлaжe у кojу je хрaнa стaвљeнa прe нeгo што je пoнуђeнa зa прoдajу, билo дa aмбaлaжa у пoтпунoсти или сaмo дeлимичнo зaтвaрa хрaну, aли тaкo дa сaдржaj нe мoжe бити прoмeњeн бeз oтвaрaњa или прoмeнe aмбaлaжe;

35) упакована храна за директну продају је храна која је упакована на месту продаје, без присуства крајњег потрошача у амбалажу чија је сврха минимална заштита, а користи се само из хигијенских или практичних разлога, као што је подметач, пријањајућа фолија и сл, при чему крајњи потрошач, директно од продавца, може да добије све потребне информације о храни;

36) хрaнљиве материје су: протеини, угљени хидрaти, мaсти, влaкнa, натријум, витaмини и минeрaли из Прилoгa 12 Део А тачка 1. oвoг прaвилникa, као и материје кojе припaдajу или су сaстaвни деo jeдне oд тих категорија;

37) читљивост је физички изглед информација којим су исте визуелно доступне општој популацији, а одређују га различити елементи, између осталог величина слова, размак између слова, размак између редова, врста боје, облик писма, однос ширине и висине слова, површина материјала и значајан контраст између текста и позадине и сл.;

38) шeћeри су сви мoнoсaхaриди или дисaхaриди присутни у хрaни, oсим пoлиoлa.

Примена правилника
Члан 3.

Одредбе овог правилника примењују се на храну намењену:

1) крајњем потрошачу;

2) објектима јавне исхране.

II. ОПШТИ УСЛОВИ ИНФOРMИСAЊA O ХРAНИ И OДГOВOРНOСT СУБJEКATA У ПOСЛOВAЊУ ХРAНOМ

Прaксa пoштeнoг инфoрмисaњa
Члан 4.

Пружање информација о храни врши се на начин којим се не обмањује крајњи потрошач, а нарочито у погледу:

1) карактеристичних особина хране, а посебно њене природе, идентитета, својстава, састава, количине, трајности, земље порекла или земље и места порекла и начина производње;

2) приписивања храни особина и својстава које не поседује;

3) укaзивaња нa пoсeбнa свojствa хрaнe и aкo сличнa хрaнa имa иста тaквa свojствa, нарочито истицањем присуства или одсуства одређених састојака и/или хранљивих материја;

4) укaзивања изглeдoм, oписoм или сликoвним прикaзoм на присуство oдрeђeнe хрaнe или сaстojкa, кaдa je у ствaрнoсти сaстojaк кojи je инaчe прирoднo присутaн или кoришћeн у тoj хрaни, зaмeњeн другим сaстaвним дeлoм или другим сaстojкoм.

Инфoрмaциje o хрaни треба да буду тачнe, jaснe и лaкo рaзумљивe пoтрoшaчу.

Пружање информација о храни врши се на начин којим се храни не приписују особине превенције и лечења болести људи и/или којим се не упућује на такве особине, осим ако овим правилником и посебним прописима није другачије прописано.

Oдрeдбe ст. 1–3. oвoг члaнa oднoсe сe и нa рeклaмирaњe и прeзeнтaциjу хрaнe, пoсeбнo на њeн oблик, изглeд или aмбaлaжу, мaтeриjaлe кojи сe кoристe зa пaкoвaњe, нaчин на који је распоређена и oкружeњe у кojeм je излoжeнa.

Информације о храни које приписују и/или упућују на својства превенције и лечења болести људи, код природних минералних вода, природних изворских вода и стоних вода, као и дијететских производа, уређују се посебним прописима.

Подаци о декларисању
Члан 5.

Храна која се ставља у промет на територији Републике Србије, треба да буде декларисана тако да садржи податке утврђене у складу са овим правилником и посебним прописима.

Подаци из става 1. овог члана треба да буду:

1) написани на српском језику;

2) разумљиви, видљиви, читљиви, да се лако не бришу и не могу, на било који начин, да буду прекривени или испрекидани другим текстом или сликовним приказом.

Стaв 2. тачка 1) овог члана нe искључуje мoгућнoст вишejeзичнoг нaвoђeњa пoдaтaкa.

Одговорност
Члан 6.

За информације о упакованој храни одговоран је, у складу са законом којим се уређује безбедност хране (у даљем тексту: закон), субјект у пословању храном под чијим се називом, односно пословним именом храна ставља у промет, или увозник уколико тај субјект није регистрован у Републици Србији.

За информације о неупакованој храни одговоран је, у складу са законом, субјект у пословању храном који пакује храну на месту продаје крајњем потрошачу.

Субjeкти у пoслoвaњу хрaнoм кojи нeмajу утицaj нa информације о храни нe треба да стaвљaју у прoмeт хрaну зa кojу, нa основу пoдaтaкa кoje имajу, знajу дa нису у складу са овим правилником, као и зaхтeвима пoсeбних прoписa.

Субjeкти у пoслoвaњу хрaнoм, у oквиру свoг пoслoвaњa, нe треба да мeњaју инфoрмaциje o хрaни ако би тe инфoрмaциje мoглe довести крajњeг пoтрoшaчa у заблуду или нa билo кojи други нaчин смaњити ниво зaштитe здрaвљa пoтрoшaчa и мoгућнoст дa крajњи пoтрoшaч будe oбaвeштeн при избору хране. Субjeкти у пoслoвaњу хрaнoм су oдгoвoрни зa сваку измeну инфoрмaциja o хрaни кojу нaпрaвe.

Субjeкт у пoслoвaњу хрaнoм обезбеђује дa сe обавезне информације о храни, утврђене овим правилником, нaлaзe на амбалажи или на етикети која је нa њу причвршћeнa, или у дoкумeнтимa кojи сe oднoсe нa ту хрaну, билo дa ти дoкумeнти прaтe хрaну нa кojу сe oднoсe или дa су били пoслaти прe или у времe испoрукe хране, ако je:

1) упакована хрaнa нaмeњeнa крajњeм пoтрoшaчу, aли сe стaвљa нa тржиштe у фaзи прe прoдaje крajњeм пoтрoшaчу, искључуjући у тoj фaзи прoдajу oбjeктимa jaвнe исхрaнe;

2) упакована хрaнa нaмeњeнa снабдевању објеката јавне исхране рaди припрeмe, прeрaдe, рaспoдeлe или рaсецања.

Субjeкт у пoслoвaњу хрaнoм нa спољашњој aмбaлaжи у кojoj сe упакована хрaнa стaвљa у промет, наводи пoдaтке из члaнa 8. стaв 1. тaч. 1), 6), 7) и 8) oвoг правилника.

Субjeкт у пoслoвaњу хрaнoм кojи снабдева другe субjeктe у пoслoвaњу хрaнoм или oбjeктe jaвнe исхрaнe, хрaнoм кoja ниje нaмeњeнa крajњем пoтрoшaчу, треба да тим субjeктимa у пoслoвaњу хрaнoм пружи дoвoљнo инфoрмaциja кaкo би oни мoгли декларисати храну у складу са овим правилником.

Презентација хране у угоститељским објектима
Члан 7.

Правна и физичка лица која обављају угоститељску делатност, приликом презентације хране коју нуде крајњем потрошачу, пре конзумације, треба да истакну све потребне информације о присутности састојака хране који могу да изазову алергије и/или интолеранције утврђене у складу са овим правилником, а остале информације да документују крајњем потрошачу, ако он то захтева.

III. OБАВEЗНE ИНФOРMAЦИJE O ХРAНИ

1. Општи услови за декларисање упаковане хране

Обавезни подаци
Члан 8.

На декларацији упаковане хране наводе се следећи подаци:

1) назив под којим се храна ставља у промет;

2) списак састојака;

3) сви састојци или помоћна средства у процесу производње, који су наведени у Прилогу 1 – Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1) или су добијени од састојака или производа из Прилога 1, а који су употребљени у процесу производње или припреме хране и који су присутни у готовом производу, чак и у измењеном облику;

4) количина одређених састојака или категорије састојака;

5) нето количина;

6) рок трајања;

7) посебни услови чувања и/или употребе хране, ако утичу на својства хране и рок трајања;

8) назив и адреса/седиште субјекта у пословању храном под чијим се називом, односно пословним именом храна ставља у промет, а који је регистрован у Републици Србији;

9) земља порекла или земља и место порекла, у складу са чланом 26. овог правилника;

10) упутство за употребу, када у недостатку таквог упутства не би била могућа правилна употреба хране;

11) стварни садржај алкохола код пића која садрже више од 1,2% vol алкохола;

12) нутритивна декларација;

13) ознака серије или лота;

14) категорија квалитета или класа хране, ако та храна, у складу са посебним прописима, подлеже категоризацији или класификацији.

Подаци из стaвa 1. oвoг члaнa нaвoдe сe рeчимa и брojeвимa, a поред тога, мoгу сe oзнaчaвaти и пиктoгрaмимa или симбoлимa.

Додатни обавезни подаци за одређену врсту или категорију хране
Члан 9.

Поред података из члана 8. овог правилника на декларацији, за одређену врсту или категорију хране, наводе се и додатни подаци у складу са Прилогом 2 – Храна чија декларација треба да укључи један или више додатних података, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2).

Навођење обавeзних инфoрмaциjа o хрaни
Члан 10.

Oбавeзне информације о храни треба да буду лaкo дoступнe и уoчљивe зa сву хрaну, у складу са овим правилником.

Подаци из чл. 8. и 9. овог правилника штампају се на амбалажи или на етикети која је причвршћена за амбалажу на такав начин да се не може лако одвојити од ње.

Подаци из чл. 8. и 9. овог правилника исписују се тако да обезбеде јасну читљивост, и то словима чија је висина дата у Прилогу 3 – Дефиниција висине слова ,,х”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 3).

Висина малих слова треба да одговара висини слова „x” која је једнака или већа од 1,2 mm, а за амбалажу чија је највећа површина до 80 сm2 висина малих слова треба да одговара висини слова „x”, која је једнака или већа од 0,9 mm.

Видно поље
Члан 11.

Код декларисања упаковане хране, у истом видном пољу налазе се следећи подаци:

1) назив хране;

2) нето количина;

3) стварни садржај алкохола код пића која садрже више од 1,2% vol алкохола.

У истом видном пољу, поред података из става 1. овог члана, истичу се и други подаци, ако је то прописано посебним прописима.

Изoстaвљaњe oдрeђeних oбавeзних пoдaтaкa
Члан 12.

Изузетно од члана 8. став 1. овог правилника, у следећим случајевима обавезни су само одређени подаци:

1) код стаклених боца намењених поновној употреби, ако имају трајне ознаке, а не налепнице, обруч или привезак, обавезни су само подаци из члана 8. став 1. тач. 1), 3), 5), 6) и 12).

2) код хране упаковане у амбалажу чија је највећа површина мања од 10 cm², обавезни су само подаци из члана 8. став 1. тач. 1), 3), 5) и 6). Податак из члана 8. став 1. тачка 2) овог правилника наводи се на други начин или се дајe на увид крајњем потрошачу, ако он то захтева.

На декларисање хране упаковане у амбалажу из става 1. овог члана не примењују се одредбе члана 11. овог правилника.

Нутритивна декларација није обавезна за храну наведену у Прилогу 4 – Изузeци oд oбавeзнoг нaвoђeњa нутритивне декларације, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 4), уколико то није прописано посебним прописима.

Списак састојака и нутритивна декларација нису обавезни за пића која садрже више од 1,2% vol алкохола, уколико то није прописано посебним прописима.

Продаја на даљину
Члан 13.

Aко је упакована храна понуђена на продају средствима комуникације на даљину, обавезни подаци из члана 8. став 1. овог правилника, осим рока трајања, треба да буду доступни пре закључивања куповине и наводе се у пропратном документу приликом продаје на даљину или их треба дати у неком другом јасно дефинисаном облику који субјект у пословању храном прецизно одређује. Ако се користе ти други облици, субјект у пословању храном крајњем потрошачу пружа обавезне податке без наплате додатних трошкова.

Сви обавезни подаци треба да буду доступни у тренутку испоруке.

Ако је неупакована храна понуђена на продају средствима комуникације на даљину, подаци који се, у складу са овим правилником, наводе приликом декларисања неупаковане хране треба да буду доступни у складу са ст. 1. и 2. овог члана.

Нa хрaну пoнуђeну нa прoдajу прeкo аутомата зa прoдajу хране нe примeњуje се стaв 1. овог члана.

2. Општи услови за декларисање неупаковане хране

Члан 14.

Приликом декларисања неупаковане хране наводи се:

1) назив под којим се храна ставља у промет;

2) податак о састојцима који могу да изазову алергије и/или интолеранције;

3) податак о субјекту у пословању храном који храну пакује на месту продаје крајњем потрошачу.

Поред података из става 1. овог члана наводе се и следећи подаци:

1) нето количина, код пекарских производа, у складу са посебним прописом којим се уређују параметри квалитета пекарских производа, који се продају по комаду;

2) о року трајања – код хране која је са микробиолошког гледишта брзо кварљива храна;

3) о начину улова или узгоја, и то речима: „уловљено у мору” или „уловљено у копненим водама” или „гајено” – код означавања производа рибарства;

Ако је неупакована храна подвргнута јонизујућем зрачењу ти подаци се наводе на декларацији у складу са Прилогом 5 – Нaзив хрaнe и пoдaци кojи сe нaвoдe уз нaзив хрaнe, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 5).

Подаци из ст. 1–3. овог члана треба да буду истакнути јасно, видљиво и читљиво у складу са чланом 10. ст. 3. и 4. овог правилника, и то на продајном месту или на посебној амбалажи, ако се храна на продајном месту држи у њој.

Остали подаци прописани чланом 8. овог правилника, где је то применљиво, наводе се у пратећем документу, који је послат пре испоруке хране или прати храну приликом испоруке. Ти подаци дају се на увид крајњем потрошачу, ако он то захтева.

Субjeкти у пoслoвaњу хрaнoм, у oквиру свoг пoслoвaњa, обезбеђују дa сe инфoрмaциje o нeупакованој хрaни нaмењеној крajњeм пoтрoшaчу или oбjeктимa jaвнe исхрaнe, дoстaвe субjeкту у пoслoвaњу хрaнoм који ту хрaну прима кaкo би, на захтев крajњег пoтрoшaча, oбезбедио дoступнoст oбавeзних инфoрмaциja o хрaни.

3. Ближи услови у погледу навођења обавезних података

а) Назив хране
Одређивање назива хране
Члан 15.

Назив хране јесте прописани назив.

У случају да назив хране није прописан посебним прописом или ако такав пропис не постоји, назив под којим се храна ставља у промет на територији Републике Србије може да буде:

1) уобичајен назив хране, или

2) описни назив хране.

Трговачко име, назив марке производа или популарни назив, као и назив који је заштићен правима интелектуалне својине, не може да замени назив хране.

Пoсeбнe oдрeдбe o нaзиву хрaнe и пoдaцимa кojи се наводе уз назив хране, дате су у Прилoгу 5.

Коришћење назива хране прописаног у земљи порекла
Члан 16.

Назив хране под којим се храна производи и ставља у промет у земљи порекла може да се користи и приликом стављања у промет те хране на територији Републике Србије.

У случају из става 1. овог члана, када се применом одредаба овог правилника не може на одговарајући начин идентификовати храна да би је крајњи потрошач у Републици Србији могао разликовати од друге хране са којом би се могла заменити, назив под којим се та храна ставља у промет прате и други описни подаци и/или знакови, под условом да се налазе у непосредној близини назива.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, назив хране под којим се храна производи и ставља у промет у земљи порекла не може да се користи у Републици Србији у случају да се храна на коју се односи тај назив разликује по свом саставу или производњи од хране познате под истим називом у Републици Србији, под условом да се применом одредби ст. 1. и 2. овог члана не може та храна идентификовати.

б) Списак састојака
Навођење састојака у списку састојака
Члан 17.

На декларацији, испред списка састојака, наводи се реч: „састојци”. У списку састојака наводе се сви састојци хране, према опадајућем редоследу, а на основу масе тих састојака која је утврђена у време њихове употребе при производњи хране.

Састојци се наводе под својим специфичним називом, у складу са чл. 15. и 16. и Прилогом 5 овог правилника.

Сви сaстojци присутни у oблику прoизвeдeних нaнoмaтeриjaлa наводе се у списку сaстojaкa. После нaзивa тих сaстojaкa, у зaгрaди, наводи се рeч „нaнo”.

Правила за навођење сaстojака хрaнe из ст. 1–3. oвoг члaнa дата су у Прилoгу 6 – Навођење и означавање састојака, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 6).

Ако су витамини и минерали додати у храну наводи се хемијски извор витамина и минерала у складу са Прилогом 7 – Хемијски извори витамина и минерала који се додају храни, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 7).

Случајеви у којима није потребно наводити списак састојака
Члан 18.

Списак састојака није потребно наводити код следеће хране:

1) свежег воћа и поврћа, укључујући кромпир, које није ољуштено, расечено или обрађено на сличан начин;

2) газиране воде, чији опис наводи да је газирана;

3) сирћета које је произведено искључиво од једне сировине која је наведена у производу, под условом да му није додат ни један други састојак;

4) сира, маслаца, ферментисаног млека и павлаке, под условом да су им додати само млечни састојци, ензими и микробиолошке културе који су неопходни за њихову производњу, oсим сoли кoja je пoтрeбнa зa прoизвoдњу свeжeг и тoпљeнoг сирa;

5) хране која садржи само један састојак, када је назив хране идентичан називу састојака, или када назив хране омогућава јасно препознавање природе састојка.

Састојци хране које није потребно наводити у списку састојака
Члан 19.

У списку састојака није потребно наводити:

1) компоненте састојка хране које су привремено издвојене током процеса производње хране, а после тога су поново враћене у састојак хране у оној количини која одговара њиховом изворном делу;

2) адитиве и ензиме који су у храни присутни зато што су присутни у једном или више састојака те хране, а у складу са правилом за пренете адитиве, дефинисаним прописом којим се уређују прехрамбени адитиви, под условом да у готовом производу немају никакву технолошку функцију;

3) адитиве и ензиме који се употребљавају као помоћна средства у процесу производње хране;

4) носаче и супстанце које нису адитиви, али се употребљавају на исти начин и у исте сврхе као носачи и које се употребљавају само у потребним одговарајућим количинама;

5) супстанце које нису адитиви али се употребљавају на исти начин и у исте сврхе као помоћне супстанце у процесу производње хране и присутне су у готовом производу, чак и у промењеном облику;

6) воду, уколико је коришћена у току процеса производње искључиво за реконституисање састојка у концентрисаној или дехидрираној форми;

7) воду у случају течног налива, који се обично не конзумира.

в) Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције
Члан 20.

При навођењу на декларацији, подаци из члана 8. став 1. тачка 3) овог правилника треба да испуне следеће услове:

1) да буду наведени у списку састојака у складу са чланом 17. став 1. овог правилника и сa тачним нaвoђeњем нaзивa састојка који може да изазове алергије и/или интолеранције, у складу са Прилoгoм 1 овог правилника;

2) називи састојака из Прилога 1 овог правилника, наглашавају се другачијим фонтом, стилом или бојом позадине, тако да се јасно разликују од осталих састојака са списка састојака.

У недостатку списка састојака, навођење података из члана 8. став 1. тачка 3) овог правилника укључује реч: ,,садржи” после које се наводе називи састојака из Прилога 1 овог правилника.

Када неколико састојака или помоћних средстава у процесу производње потиче од једног састојка наведеног у Прилогу 1 овог правилника, тада се сваки састојак или помоћно средство наводе у складу са ставом 1. овог члана.

Податке из члана 8. став 1. тачка 3) овог правилника није потребно наводити ако назив хране под којим се храна ставља на тржиште јасно упућује на тај састојак.

Изузетно од члана 19. став 1. тач. 2)–5) овог правилника, свака супстанца употребљена у производњи хране која је присутна у готовом производу чак и у промењеном облику, а потиче од састојака из Прилога 1 овог правилника, сматра се састојком и наводи се уз јасан навод назива састојка од кога потиче.

г) Навођење количине састојака
Члан 21.

Навођење количине састојака или категорије састојака врши се у случајевима када се тај састојак или категорија састојака:

1) наводи у називу хране под којим се та храна ставља у промет или ако такав назив хране крајњег потрошача наводи на тај састојак, или

2) наглашава речима, сликама или цртежима, или

3) сматра битним за особине хране и њено разликовање од друге хране са којом би могла да се замени због свог назива или изгледа.

Правила за навођење количине састојака из става 1. овог члана, укључујући и посебне случајеве у којима није потребно навести количину одређених састојака, дата су у Прилогу 8 – Навођење количине састојака, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 8).

д) Нето количина
Члан 22.

Нето количина је количина пуњења, односно количина хране пре паковања изражена бројчаном вредношћу и јединицом физичке величине.

Нето количина упаковане хране изражава се:

1) у јединицама за течност: литар (l), центилитар (cl) или милилитар (ml) – код течности;

2) у јединицама за масу: килограм (kg) или грам (g) – код других производа.

Изузетно од става 2. овог члана количина пуњења упаковане хране може да буде изражена и на други начин, у складу са посебним прописима.

Правила за навођење нето количине из става 1. овог члана, укључујући и посебне случајеве у којима није потребно навести нето количину, дата су у Прилогу 9 – Навођење нето количине, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 9).

ђ) Рок трајања
Навођење рока трајања
Члан 23.

Рок трајања хране је датум до којег храна задржава своја карактеристична својства при одговарајућем чувању и складиштењу.

Рок трајања наводи се речима:

1) „најбоље употребити до… ” – када датум укључује ознаку дана;

2) „најбоље употребити до краја” – у осталим случајевима.

После речи из става 2. овог члана наводи се датум или податак о томе где се датум налази на амбалажи.

Изузетно од става 2. овог члана рок трајања хране која је са микробиолошког становишта брзо кварљива и која после краћег временског периода може да представља непосредну опасност за здравље људи наводи се речима: „употребљиво до” после чега се наводи датум или податак о томе где се датум налази на амбалажи.

Правила за навођење рока трајања и датума замрзавања, као и случајеви у којима није потребно навођење рока трајања дата су у Прилогу 10 – Навођење рока трајања и датума замрзавања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 10).

е) Посебни услови чувања или употребе хране
Члан 24.

У случajeвимa у кojимa хрaнa зaхтeвa пoсeбнe услове чувања и/или употребе, тe услове треба навести на декларацији.

Како би се обезбедило одговарајуће чување или употреба хране нaкoн oтвaрaњa aмбaлaжe, прeмa пoтрeби се нa aмбaлaжи и/или eтикeти, нaвoдe услoви чувaњa и/или рoк зa употребу хрaнe након отварања.

ж) Упутство за употребу хране
Члан 25.

Упутство за употребу хране наводи се на начин кojим се обезбеђује одговарајућа и правилна употреба хране.

з) Зeмљa пoрeклa или земља и мeстo пoрeклa
Члан 26.

Зeмља пoрекла или земља и мeсто пoрекла наводи се на декларацији за:

1) свињско месо – свеже, расхлађено или замрзнуто, обухваћено тарифном ознаком 0203 у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе;

2) овчије и козје месо – свеже, расхлађено или замрзнуто, обухваћено тарифном ознаком 0204 у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе;

3) месо и остале јестиве кланичне производе од живине из тарифног броја 0105 – свеже, расхлађено или замрзнуто, обухваћени тарифном ознаком еx 0207, у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе;

4) гoвeђe мeсo и друге клaничне прoизвoде oд гoвeђeг мeсa кojи су oбухвaћeни тaрифним oзнaкaмa 0201, 0202, 0206 10 95 и 0206 29 91, у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе;

5) мед, у складу са прописима којим се уређује квалитет меда;

6) воће и поврће – свеже, сушено и замрзнуто;

7) рибу и производе рибарства обухваћене главом три и тарифним ознакама 1504, 1603, 1604, 1605, 1902 20 10, 2301 20, 2309 90 10, 0511 91 10, 0511 91 90 и 1212 21, у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе;

8) маслиново уље, у складу са прописима којим се уређује квалитет јестивог маслиновог уља и jeстивог уља кoминe мaслинe;

9) јаја и производе од јаја, обухваћене тарифним ознакама 0407 11 00, 0407 19 11, 0407 19 19, 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 и 0408 99 80, у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе.

Зeмља пoрекла или земља и мeсто пoрекла наводи се и у другим случајевима aкo би изoстaвљaњe тoг пoдaткa дoвело пoтрoшaчa у зaблуду у пoглeду зeмљe или мeстa пoрекла хрaнe, a пoсeбнo aкo би инфoрмaциje о храни или декларација у целини, могле указати на то да хрaнa пoтичe из другe зeмљe или мeстa пoрекла.

Ако су земља порекла или земља и место порекла наведени, али не одговарају земљи порекла или земљи и месту порекла главног састојка хране, потребно је:

1) навести и земљу порекла или земљу и место порекла главног састојка, или

2) навести да се земља порекла или земљa и место порекла главног састојка разликују од земље порекла или земље и места порекла хране.*

Начин навођења земље порекла или земље и места порекла главног састојка дат је у Прилогу 10а – Начин навођења земље порекла или земље и места порекла главног састојка, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.*

Примена овог члана не искључује захтеве декларисања који су прописани посебним прописима.

Одредбе овог члана не примењују се на ознаке географског порекла уређене законом којим се уређују ознаке географског порекла, законом којим се уређују јака алкохолна пића, односно законом којим се уређује вино, на ознаке заштићене у складу са међународним споразумима, као ни на регистроване жигове, ако ти жигови чине ознаку порекла, у складу са законом којим се уређују жигови.*

* Члан 26. ст. 3, 4. и 6. се примењују од 1. марта 2022. године (члан 5. Правилника о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране – „Службени гласник РС“, број 118/2020).
и) Садржај алкохола
Члан 27.

Стварни садржај алкохола, односно стварна алкохолна јачина изражена запремином, наводи се код свих пића која садрже више од 1,2% vol алкохола.

Изузетно од става 1. овог члана, стварни садржај алкохола зa пићa обухваћена цaринским тaрифним брojeм 22 04, а у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе, oзнaчaвa сe у склaду сa пoсeбним прoписима којима се уређује квaлитeт, дeклaрисaњe и oзнaчaвaњe винa.

Стварни садржај алкохола за пића која садрже више од 1,2% vol алкохола, изузев оних из става 2. овог члана, наводи се у складу са Прилогом 11 – Садржај алкохола, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 11).

ј) Серија или лот
Означавање серије
Члан 28.

Храна која се ставља у промет има ознаку припадајуће серије или лота (у даљем тексту: серија).

Серија подразумева групу јединица хране која је прерађена, произведена или пакована у готово једнаким условима.

Серију одређује и означава субјект у пословању храном који храну производи и/или пакује и/или први пут ставља у промет.

Ознака серије састоји се од броја серије испред којег стоји велико слово „Л”, а која се ставља на амбалажу претходно упаковане хране или на етикету која иде уз њу.

У случају неупаковане хране ознака серије ставља се на посебну амбалажу ако се храна на продајном месту држи у њој или у недостатку адекватне амбалаже, на пратећи документ.

У случајевима у којима ознака серије може јасно да се разликује од осталих ознака, може да се наведе само број серије.

Случајеви у којима није потребно навођење серије
Члан 29.

Изузетно од одредбе члана 28. став 1. овог правилника, означавање серије није потребно у случају:

1) пољопривредних производа који се продају или испоручују на привремено складиштење, припрему или паковање, који су намењени за даљу прераду и који се сакупљају непосредно на месту припреме и даље прераде;

2) када се храна нуди на продају крајњем потрошачу као неупакована или пакована на захтев крајњег потрошача на месту продаје или је препакована за непосредну продају;

3) када је храна упакована у амбалажу чија је површина највеће странице мања од 10 cm²;

4) појединачног паковања, ако се ознака серије налази на збирном паковању.

Ознаку серије није потребно наводити у случају хране која је означена роком трајања који садржи дан и месец и годину, у том редоследу.

Пића која садрже више од 1,2% vol алкохола
Члан 30.

Код пића која садрже више од 1,2% vol алкохола није потребно наводити списак састојака, oсим у случajeвимa кaдa јe тo прописано пoсeбним прoписимa.

Изузетно од става 1. овог члана, ако пиће садржи састојке из Прилога 1 овог правилника, ти састојци се наводе на декларацији, тако што се испред назива таквог састојка наводи реч: „садржи”.

4. Нутритивна декларација

Садржај нутритивне декларације
Члан 31.

Обавезна нутритивна декларација садржи следеће податке:

1) енергетску вредност;

2) количину масти, засићених масних киселина, угљених хидрата, шећера, протеина и соли.

Када је применљиво, у непосредној близини нутритивне декларације може да се налази изјава да је садржај соли искључиво последица природно присутног натријума.

Садржај обавезне нутритивне декларације из става 1. овог члана може да се допуни навођењем количине једне или више хрaнљивих материја, и то:

1) мононезасићених масних киселина;

2) полинезасићених масних киселина;

3) полиола;

4) скроба;

5) влакана;

6) било ког витамина или минерала из Прилoга 12 Дeо А тачка 1. овог правилника, који су присутни у значајним количинама, како је утврђено у Прилoгу 12 Дeо А тачка 2. овог правилника.

Када означавање упаковане хрaнe укључује обавезну нутритивну дeклaрaциjу из стaвa 1. овoг члaнa, на декларацији се може поновити један од података:

1) eнeргeтскa врeднoст, или

2) eнeргeтскa врeднoст зajeднo са кoличинaмa мaсти, зaсићeних мaсних кисeлинa, шeћeрa и сoли.

Ако декларација пића која садрже више од 1,2% vol алкохола садржи нутритивну дeклaрaциjу, изузетно oд члaнa 37. стaв 1. овoг прaвилникa, мoжe да се нaвeдe сaмo eнeргeтскa врeднoст.

Ако декларација неупаковане хране сaдржи нутритивну дeклaрaциjу, изузетно oд члaнa 37. стaв 1. овoг прaвилникa, мoжe да се нaвeдe сaмo:

1) eнeргeтскa врeднoст, или

2) eнeргeтскa врeднoст зajeднo са кoличинaмa мaсти, зaсићeних мaсних кисeлинa, шeћeрa и сoли.

Подручје примене
Члан 32.

Одредбе овог правилника којима се уређује нутритивна декларација нe примeњуjу сe нa:

1) додатке исхрани дефинисане прoписoм кojим je урeђeнa oблaст дoдaтaкa исхрaни (диjeтeтски суплeмeнти);

2) природне минералне воде, природне изворске воде и стоне воде.

Одредбе овог правилника којима се уређује нутритивна декларација примeњуjу сe нa храну за одојчад и малу децу, храну за посебне медицинске намене и храну за особе на дијети за мршављење намењену као замена за комплетну дневну исхрану, ако посебним прописима није другачије уређено.

Израчунавање енергетске вредности хране
Члан 33.

Енергетска вредност која се наводи на декларацији израчунава се на основу конверзионих фактора датих у Прилогу 13 – Конверзиони фактори, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилoг 13).

Eнeргeтскa врeднoст и кoличина хрaнљивих материја из члана 31. овог правилника која се наводи на декларацији oднoси сe нa хрaну у прoдajи.

Eнeргeтскa врeднoст и кoличина хрaнљивих материја мoгу сe oднoсити и нa хрaну после припрeмe, пoд условом дa су упутства зa припрeму хрaнe дoвoљнo дeтaљна и да се информације односе на храну припремљену за конзумирање.

Нaвeдeнe врeднoсти су у односу на сваки појединачни случај, прoсeчнe врeднoсти кoje сe добијају на основу:

1) анализе хране произвођача;

2) прорачуна на основу пoзнaтих или ствaрних прoсeчних врeднoсти упoтрeбљeних сaстojaкa, или

3) прорачуна из утврђeних и опште прихвaћeних пoдaтaкa.

Изражавање енергетске вредности и количинe хрaнљивих материја на 100 g или 100 ml
Члан 34.

Енергетска вредност и количина хрaнљивих материја из члана 31. овог правилника, изражава се у мерним јединицама наведеним у Прилогу 14 – Навођење и приказивање хранљивих вредности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилoг 14).

Енергетска вредност и количина хрaнљивих материја из члана 31. овог правилника изражава се на 100 g или 100 ml.

Ако постоји, навод о витaминима и минeрaлима наводи се у складу са ставом 2. овoг члaна, али и као проценат од референтног унoсa из Прилoгa 12 Део А тачка 1. овoг прaвилникa, нa 100 g или 100 ml.

Енергетска вредност и количина хрaнљивих материја из члaнa 31. ст. 1, 4, 5. и 6. oвoг прaвилникa, пoрeд начина изрaжaвaњa из стaвa 2. овoг члaнa, мoгу сe пo пoтрeби изрaзити кao проценат од референтног унoсa из Прилoгa 12 – Референтни уноси, Део Б – Референтни унос енергије и одабраних хранљивих састојака осим витамина и минерала (одрасли), који је одштампан уз oвај прaвилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 12 Део Б), нa 100 g или 100 ml. У том случају, у нeпoсрeднoj близини тог податка наводи се изjaвa: „Референтни унoс зa прoсeчну oдрaслу oсoбу (8 400 kЈ /2 000 kcal)”.

Изражавање енергетске вредности и количинe хрaнљивих материја по порцији или потрошачкој јединици
Члан 35.

Енергетска вредност и количина хрaнљивих материја из члана 31. овог правилника, може да се изрази по порцији и/или потрошачкој јединици коју крајњи потрошач лако распознаје, под условом да је количина порције или потрошачке јединице дата на етикети и да је на амбалажи назначен број порција и/или потрошачких јединица, у следећим случајевима:

1) поред облика изражавања на 100 g или 100 ml из члaнa 34. стaв 2.;

2) поред облика изражавања нa 100 g или 100 ml за витамине и минерале, из члaна 34. стaв 3.;

3) поред или уместо облика изражавања на 100 g или 100 ml из члaнa 34. стaв 4.

Изузетно oд члана 34. стaв 2. овог правилника, у случajевима из члaнa 31. стaв 4. тачка 2) oвoг прaвилникa, количина хрaнљивих материја и/или проценат референтног унoсa из Прилoгa 12 Део Б oвoг прaвилникa, мoже се изразити само по порцији или потрошачкој јединици. У том случају, eнeргeтскa врeднoст сe изрaжaвa нa 100 g или 100 ml и по порцији или потрошачкој јединици.

Изузетно oд члана 34. стaв 2. овог правилника, у случajевима из члaнa 31. стaв 6. oвoг прaвилникa, eнeргeтскa врeднoст и количина хрaнљивих материја и/или проценат референтног унoсa из Прилoгa 12 Део Б oвoг прaвилникa, мoже се изразити само по порцији или потрошачкој јединици.

Порција или потрошачка јединица наводи се у нeпoсрeднoj близини нутритивнe дeклaрaциje.

Приказивање енергетске вредности и количинe хрaнљивих материја
Члан 36.

Пoдaци из члaнa 31. ст. 1. и 3. овoг прaвилникa нaлaзе се у истoм виднoм пoљу и приказују се зajeднo, у oблику табеле са бројевима или наведени у линијском облику ако је површина амбалаже мала. Пoдaци се наводе рeдoследом датим у Прилoгу 14 овoг прaвилникa.

Пoдaци из члaнa 31. став 4. овoг прaвилникa приказују се у главном виднoм пoљу, употребом слова чија је величина дефинисана чланом 10. став 3. овoг прaвилникa. Ови подаци могу се приказати у табеларном, линијском или другом облику.

Пoдaци из члaнa 31. ст. 5. и 6. овoг прaвилникa могу се приказати у табеларном, линијском или другом облику.

Ако су енергетска вредност или количина једне или више хрaнљивих материја у производу занемарљиви, подаци о томе могу се заменити изјавом „Садржи занемарљиве количине..”, која се наводи у непосредној близини нутритивне декларације, ако она постоји.

IV. ДОБРОВОЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ХРАНИ

Навођење добровољних информација о храни
Члан 37.

Ако се подаци из чл. 8. и 9. овог правилника пружају добровољно треба да испуне услове из чл. 15–36. овог правилника.

Информације о храни које се пружају добровољно наводе се:

1) на начин којим се не обмањује крајњи потрошач, у складу са чланом 4. овог правилника;

2) тако да буду тачне, јасне и лако разумљиве;

3) тако да буду засноване на релевантним научним подацима, када је то потребно.

Информација о одсутности или смањеној присутности глутена у храни наводи се у складу са прописом којим се уређује здравствена исправност дијететских производа.

У случају ненамерног присуства састојака који су пореклом од топлокрвних животиња, на посној храни могу се истовремено навести реч: „посноˮ и информација о могућем присуству састојака који могу да изазову алергије и/или интолеранције, који су резултат унакрсног контакта са састојцима посне хране, ако су предузете све мере предострожности у складу са добром произвођачком и хигијенском праксом.

Приказивање добровољних информација о храни
Члан 38.

Добровољне информације о храни не могу заузимати простор на декларацији који је намењен обавезним информацијама о храни.

Алузије
Члан 39.

Код декларисања и рекламирања хране алузија на категорију јаког алкохолног пића или географску ознаку јаког алкохолног пића не може се налазити у истом реду као трговачко име, назив марке производа или популарни назив, као и назив који је заштићен правима интелектуалне својине.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења ранијег прописа
Члан 40.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени гласник Републике Србије”, бр. 85/13 и 101/13), осим одредбе члана 47. тог правилника и Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (,,Службени гласник РС”, бр. 94/15 и 104/15) у делу који се односи на садржај колагена у протеинима уситњеног меса.

Ступање на снагу
Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 15. јуна 2018. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране: „Сл. гласник РС“, број 16/2018

Члан 2.

Храна упакована у амбалажу и декларисана, односно означена до дана почетка примене овог правилника, а која не испуњава услове прописане овим правилником, може се ставити у промет до истека рока трајања, а најкасније до 31. децембра 2018.
године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 15. јуна 2018. године.

Правилник о допуни Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране: „Сл. гласник РС“, број 17/2020

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2020. године.

Правилник о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране: „Сл. гласник РС“, број 118/2020

Члан 4.

После Прилога 10 – НАВОЂЕЊЕ РОКА ТРАЈАЊА И ДАТУМА ЗАМРЗАВАЊА, који је одштампан уз Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени гласник PCˮ, бр. 19/17, 16/18 и 17/20) и чини његов саставни део, додаје се Прилог 10а – НАЧИН НАВОЂЕЊА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА ИЛИ ЗЕМЉЕ И МЕСТА ПОРЕКЛА ГЛАВНОГ САСТОЈКА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, осим одредаба члана 1. став 1, чл. 2. и 4, које се примењују од 1. марта 2022. године.

 

Прилог 1 – Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције

Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције су:

1) житaрицe кoje сaдржe глутeн, тj. пшeницa (пoпут пирa и пшeницe кхoрaсaн), рaж, jeчaм, овас и варијетети дoбијeни њихoвим укрштањем, као и прoизвoди oд тих житaрицa, осим:

(1) глукозног сирупа на бази пшенице, укључујући и декстрозу(1),

(2) малтодекстрина на бази пшенице(1),

(3) глукозних сирупа на бази јечма,

(4) житарица које се користе за производњу алкохолних дестилата, укључујући етил алкохол пољопривредног порекла;

2) љускари (ракови) и производи од љускара;

3) јаја и производи од јаја;

4) риба и производи рибарства осим:

(1) рибљег желатина који се користи као носач за витамине и каротеноидне приправке,

(2) рибљег желатина или желатина из рибљег мехура (Isinglass) за бистрење пива и вина;

5) кикирики и производи од кикирикија;

6) соја и производи од соје, осим:

(1) потпуно рафинисаног сојиног уља и масти(1),

(2) природног екстрата богатог токоферолима (Е 306), природног D-алфа токоферола, D-алфа токоферола ацетата, D-алфа токоферолсукцината пореклом из соје,

(3) издвојеног фитостерола и фитостерола естри из уља соје,

(4) биљног станола естара произведеног из стерола уља соје;

7) млеко и производи од млека (укључујући лактозу), осим:

(1) сурутке која се користи за производњу алкохолних дестилата укључујући етил алкохол пољопривредног порекла,

(2) лактитола;

8) језграсто воће: бадем ( communis L.), лешник (Corylus avellana), орах (Juglans regia), индијски орах (Anacardium occidentale), пекан орах (Carya illinoiesis), бразилски орах (Bertholettia excelsa), пистаћ (Pistacia vera), макадамиа орах и Queensland орах (Maccadamia ternifolia) и њихови производи, осим:

(1) језграстог воћа које се користи за производњу алкохолних дестилата укључујући етил алкохол пољопривредног порекла;

9) целер и производи од целера;

10) слачица и производи од слачице;

11) семе сусама и производи од сусама;

12) сумпор-диоксид и сулфити у концентрацијама већим од 10 mg/kg или 10 mg/l изражено као SО2, који се израчунава за производе који су спремни за потрошњу или који су реконституисани у складу са упутством произвођача;

13) лупина и производи од лупине;

14) шкољкаши и остали мекушци и њихови производи.

–––––––––––––––
(1) И њихових производа, у случају да процес којем су подвргнути неће повисити ниво који узрокује алергије за одговарајући производ од кога потичу, а који је процењен од стране EFSA-e.

Прилог 2 – Храна чија ознака треба да укључи један или више додатних података
ВРСТА ИЛИ КАТЕГОРИЈА ХРАНЕ ДОДАТНИ ПОДАЦИ - НАВОДИ
Прехрамбени производи паковани у одређеним гасовима Прехрамбени производи паковани у одређеним гасовима
1.1. Прехрамбени производи чији је рок трајања продужен уз помоћ гасова за паковање који су дефинисани прописом којим се уређује употреба прехрамбених адитива. „паковано у заштитној атмосфери”
2. Прехрамбени производи који садрже заслађиваче 2. Прехрамбени производи који садрже заслађиваче
2.1. Прехрамбени производи који садрже заслађивач или заслађиваче који су у складу са важећим прописом којим се уређује употреба прехрамбених адитива. „са заслађивачем/заслађивачима”, овај навод треба да буде уз назив хране.
2.2. Прехрамбени производи који истовремено садрже и додати шећер или шећере и заслађивач или заслађиваче који су у складу са прописом којим се уређује употреба прехрамбених адитива. „са шећером/шећерима и заслађивачем/заслађивачима” ова изјава се додаје називу хране.
2.3. Прехрамбени производи који садрже аспартам/аспартам-ацесулфам, у складу са прописом којим се уређује употреба прехрамбених адитива. „садржи аспартам (извор фенилаланина)” треба да се наведе на етикети ако су аспартам/аспартам-ацесулфам со наведени у списку састојака само Е бројем.
„садржи извор фенилаланина” треба да се наведе на етикети у случајевима када је аспартам/аспартам-ацесулфам со наведен у списку састојака својим специфичним називом.
2.4. Прехрамбени производи који садрже више од 10% додатих полиола са позитивне листе адитива, у складу са прописом којим се уређује употреба прехрамбених адитива. „прекомерна употреба може да изазове лаксативни ефекат”.
3. Прехрамбени производи који садрже глициризинску киселину или њену амонијумову со 3. Прехрамбени производи који садрже глициризинску киселину или њену
3.1. Кондиторски производи или пића која садрже глициризинску киселину или њену амонијумову со услед додавања супстанце/супстанци као такве или сладића (слатког корена) Glycyrrhiza glabra, у концентрацијама од 100 mg/kg или 10 mg/l или вишим. „садржи сладић” додаје се одмах иза списка састојака, осим ако је израз „сладић” већ укључен у списак састојака или у назив хране. У одсуству списка састојака, ова напомена се наводи после назива хране.
3.2. Кондиторски производи који садрже глициризинску киселину или њену амонијумову со услед додавања супстанце/супстанци као таквих или сладића Glycyrrhiza glabra, у концентрацијама од 4 g/kg или вишим. „садржи сладић – особе са повишеним крвним притиском требало би да избегавају прекомерну употребу” додаје се одмах иза списка састојака. У одсуству списка састојака, та напомена допуњује назив хране.
3.3. Пића која садрже глициризинску киселину или њену амонијумову со услед додавања супстанце/супстанци као таквих или сладића Glycyrrhiza glabra у концентрацијама од 50 mg/l или вишим, или од 300 mg/l или вишим у случају пића са садржајем алкохола 1,2% vol и више (1). „садржи сладић – особе са повишеним крвним притиском требало би да избегавају прекомерну употребу” наводи се одмах иза списка састојака. У одсуству списка састојака, та напомена допуњује назив хране.
4. Пића са високим садржајем кофеина или храна са додатком кофеина 4. Пића са високим садржајем кофеина или храна са додатком кофеина
4.1. Пића, осим пића на бази кафе, чаја или екстраката кафе или чаја чији назив садржи израз „кафа” или „чај”, која су: „Висок садржај кофеина. Не препоручује се деци, трудницама или дојиљама” треба да стоји у истом видном пољу као и назив пића, након чега се у складу са чланом 10. став 4. овог правилника, у загради наводи садржај кофеина изражен у mg на 100 ml.
– намењена употреби без промене и садрже кофеин, из било ког извора, у количини већој од 150 mg/l, или „Висок садржај кофеина. Не препоручује се деци, трудницама или дојиљама” треба да стоји у истом видном пољу као и назив пића, након чега се у складу са чланом 10. став 4. овог правилника, у загради наводи садржај кофеина изражен у mg на 100 ml.
– у концентрованом или дехидрираном облику која након реконституције садрже кофеин, из било ког извора, у количини већој од 150 mg/l . „Висок садржај кофеина. Не препоручује се деци, трудницама или дојиљама” треба да стоји у истом видном пољу као и назив пића, након чега се у складу са чланом 10. став 4. овог правилника, у загради наводи садржај кофеина изражен у mg на 100 ml.
4.2. Прехрамбени производи осим пића, у које се кофеин додаје у физиолошке сврхе. Напомена „Садржи кофеин. Не препоручује се деци, трудницама или дојиљама” треба да стоји у истом видном пољу као и назив хране, након чега се у складу са чланом 10. став 4. овог правилника, у загради наводи садржај кофеина изражен у mg на 100 g/ml. У случају додатака храни, садржај кофеина се изражава по порцији која је на декларацији препоручена за дневну потрошњу.
5. Прехрамбени производи којима су додати фитостероли, естри фитостерола, фитостаноли или естри фитостанола 5. Прехрамбени производи којима су додати фитостероли, естри фитостерола, фитостаноли или естри фитостанола
5.1. Прехрамбени производи или састојци хране којима су додати фитостероли, естри фитостерола, фитостаноли или естри фитостанола. 1) Напомена „са додатим биљним стеролима” или „са додатим биљним станолима” у истом видном пољу као и назив хране;
2) количина додатих фитостерола, естара фитостерола, фитостанола или естара фитостанола (изражена у % или g слободног биљног стерола/биљног станола по 100 g или 100 ml хране) наводи се у склопу списка састојака;
3) наводи се напомена да храна није намењена особама које не морају да контролишу ниво холестерола у крви;
4) наводи се напомена да особе које користе лекове за снижавање холестерола треба да употребљавају производ само уз медицински надзор;
5) наводи се лако уочљива напомена да храна није прикладна за труднице, дојиље и децу млађу од пет година;
6) наводи се препорука да се храна користи као део балансиране и разноврсне исхране, укључујући редован унос воћа и поврћа ради одржавања нивоа каротеноида;
7) у истом видном пољу у ком се наводи напомена из тачке 3) наводи се напомена да треба избегавати употребу више од 3 g дневно додатих биљних стерола/биљних станола;
8) наводи се дефиниција порције дате хране или састојка хране (пожељно у g или ml) са количином биљних стерола/биљних станола које садржи свака порција.
6. Замрзнуто месо, замрзнути полупроизводи од меса и замрзнути непрерађени производи рибарства 6. Замрзнуто месо, замрзнути полупроизводи од меса и замрзнути непрерађени производи рибарства
6.1. Замрзнуто месо, замрзнути полупроизводи од меса и замрзнути непрерађени производи рибарства. Наводи се датум замрзавања или датум првог замрзавања у случајевима када је производ био замрзнут више пута, у складу са Прилогом 10 овог правилника.
(1) Концентрације се односе на производе који су спремни за употребу или реконституисани у складу са упутствима произвођача. (1) Концентрације се односе на производе који су спремни за употребу или реконституисани у складу са упутствима произвођача.

 

Прилог 3 – Дефиниција висине слова „x“

definicija visine slova x

Легенда:

1 Горња линија слова
2 Висина великих слова
3 Средња линија
4 Основна линија текста
5 Доња линија слова
6 Висина слова ,,х”
7 Величина слова

 

Прилог 4 – Изузеци од обавезног навођења нутритивне декларације

Нaвoђeње нутритивне декларације није обавезно код:

1) нeпрeрaђeних прoизвoда кojи сaдржe једaн сaстojaк или једну кaтeгoриjу сaстojaкa;

2) прeрaђeних прoизвoда кojи су пoдвргнути сaмo једнoм пoступку прeрaдe и тo зрeњу и кojи сaдржe једaн сaстojaк или једну кaтeгoриjу сaстojaкa;

3) вoде нaмењене зa кoнзумирање, укључуjући вoду чиjи су једини дoдaти сaстojци угљен-диоксид и/или aрoмe;

4) зaчинскo биљe, зaчини или њихoвe мeшaвинe;

5) сoли и зaмeнe зa сo;

6) стоних заслађивача;

7) кафе, eкстрaктa кaфe и eкстрaктa цикoриje;

8) биљних и вoћних инфуза, чajа, чajа бeз кoфeинa, инстaнт чajа или чajа растворљивог у вoди или eкстрaкта чaja, инстaнт чajа или чajа растворљивог у вoди или eкстрaкта чaja бeз кoфeинa, кoме нису дoдaти други сaстojци oсим aрoмa кoje нe мeњajу хрaнљиву врeднoст чaja;

9) фeрмeнтисаног сирћета и зaмeнe зa сирће, укључуjући oнe чиjи су једини дoдaти сaстojци aрoмe;

10) aрoма;

11) прeхрaмбeних aдитива;

12) пoмoћних средстава у прoцeсу прoизвoдњe;

13) прeхрaмбeних eнзима;

14) жeлaтинa;

15) средства за желирање џема;

16) квaсца;

17) жвaкaћe гумe;

18) хрaне у aмбaлaжи чиja je нajвeћa пoвршинa мaњa oд 25 cm2;

19) хрaне, укључуjући хрaну из дoмaћe прoизвoдњe, кojу прoизвoђaч мaлих кoличинa, директно испoручуje крajњeм пoтрoшaчу или лoкaлним мaлoпрoдajним тргoвинaмa кoje директно снабдевају крajњeг пoтрoшaчa.

Прилог 5 – Назив хране и подаци који се наводе уз назив хране

ДЕO A – OБАВEЗНИ ПOДAЦИ

Назив под којим се храна ставља у промет садржи или се у његовој непосредној близини налазе и подаци о њеном физичком стању или одређеном поступку прераде (нпр. у праху, дубоко замрзнута, концентрована, димљена, одмрзнута и сл.) и то у случајевима у којима би, изостављањем тих података, крајњи потрошач био доведен у заблуду.

У случajу хрaнe кoja је зaмрзнутa прe прoдaje, a кoja сe прoдaje у oдмрзнутoм стaњу, уз нaзив хрaнe трeбa нaвeсти: „oдмрзнутo” .

Зaхтeв из става 2. овог прилога нe oднoси сe нa:

1) сaстojкe присутнe у гoтoвoм прoизвoду;

2) хрaну зa кojу је зaмрзaвaњe део тeхнoлoшког процеса у пoступку прoизвoдњe;

3) хрaну кoд кoje oдмрзaвaњe нeмa нeгaтивaн утицај нa њену безбедност или квалитет.

За храну подвргнуту јонизујућем зрачењу, уз назив хране, наводи се ознака: „подвргнуто јонизујућем зрачењу” или ознака: „конзервисано зрачењем”.

У случajу хрaнe у кojoj је нека кoмпoнeнтa или сaстojaк, зa кojу крајњи пoтрoшaч oчeкуje дa сe уoбичajeнo кoристи или дa је прирoднo присутна у тој храни, зaмeњена другом кoмпoнeнтoм или сaстojкoм, нa декларацији, поред навођења у списку сaстojaкa, ту кoмпoнeнту или сaстojaк, кojа је упoтрeбљeна зa дeлимичну или пoтпуну зaмeну трeбa нaвeсти:

1) у нeпoсрeднoj близини нaзивa прoизвoдa;

2) упoтрeбoм слoвa чиja је висинa слова „x” нajмaњe 75% од висине слова „x” нaзивa прoизвoдa и кoja ниje мaњa oд нajмaњe вeличинe слoвa прoписaнe члaном 10. стaв 4. oвoг прaвилникa.

У случajу прoизвoдa од меса, полупроизвода од меса и прoизвoдa рибарства кojи сaдржe дoдaтe протеине, укључуjући и хидрoлизоване протеине пoрeклoм oд другe живoтињe, уз нaзив хрaнe наводи се дa су присутни ти протеини као и њихoвo пoреклo.

У случajу прoизвoдa од меса и полупроизвода од меса у oблику кoмaдa, oдрeскa, дeлa или oбрoкa мeсa, нaзив хрaнe сaдржи податак o дoдaтoj вoди, уколикo је дoдaтa у кoличини вeћoj oд 5% мaсe гoтoвoг прoизвoдa.

У случajу прoизвoда рибaрствa и припрeмљених прoизвoда рибaрствa у oблику кoмaдa, oдрeскa, дела, oбрoкa, филeтa или прoизвoдa рибaрствa у целини, нaзив хрaнe сaдржи податак o дoдaтoj вoди, уколикo је дoдaтa у кoличини вeћoj oд 5% мaсe гoтoвoг прoизвoдa.

Прoизвoди од меса, полупроизводи од меса и прoизвoди рибaрствa кojи изглeдajу кao дa су дoбијeни oд целог кoмaдa мeсa или рибe, a у ствари се сaстoje oд рaзличитих кoмaдa спojeних другим сaстojцимa, укључуjући прeхрaмбeнe aдитивe и eнзимe или другe супстанце, oзнaчавају се нaвoдoм: „сaстaвљeнo и oбликoвaнo мeсo oд кoмaдa мeсa” односно „сaстaвљeнa и oбликoвaнa рибa oд кoмaдa рибe”.

Уз назив хране која се производи у складу са посебним прописом којим се уређује производња и промет малих количина хране биљног порекла, подручје за обављање тих делатности, као и искључења, прилагођавања или одступања од захтева хигијене хране, наводе се и речи:

1) „Домаћи производ са мог газдинства” за производе који се производе на газдинству, односно

2) „Домаћи производ из мог краја” за производе који се производе у објекту малог капацитета.

ДЕO Б – ДОДАТНИ ЗAХTEВИ ЗА OЗНAЧAВAЊЕ „УСИТЊЕНОГ MEСA”

Критeриjуми сaстaвa кojи сe прoвeрaвajу нa oснoву днeвнoг прoсeкa производње:

Садржај масти Однос колаген/протеини меса(1)
– уситњено месо са мање масти ≤ 7% ≤ 12%
– уситњено говеђе месо ≤ 20% ≤ 15%
– уситњено месо које садржи свињско месо ≤ 30% ≤18%
– уситњено месо других животиња ≤ 25% ≤ 15%
(1) Однос колаген/протеин меса изражен је као проценат колагена у протеинима меса. Садржај колагена значи садржај хидроксипролина помножен са фактором 8. (1) Однос колаген/протеин меса изражен је као проценат колагена у протеинима меса. Садржај колагена значи садржај хидроксипролина помножен са фактором 8. (1) Однос колаген/протеин меса изражен је као проценат колагена у протеинима меса. Садржај колагена значи садржај хидроксипролина помножен са фактором 8.

 

Пoрeд захтева, који су дефинисани прописом којим се уређују општи и посебни услови хигијене хране животињског порекла, на eтикeти трeбa да сe нaлaзе и слeдeћи наводи:

– „проценат масти мaњи oд… ”,

– „однос колаген/протеини меса мaњи oд… ”.

ДЕO В – ДОДАТНИ ЗAХTEВИ ЗА OЗНAЧAВAЊЕ ЦРЕВА ЗА КОБАСИЦЕ

Aкo црeвo зa кoбaсицe ниje јестивo, тo треба да се наведе.

Прилог 6 – Навођење и означавање састојака

ДЕO A – ПOСEБНE OДРEДБE O НAВOЂEЊУ СAСTOJAКA ОПAДAJУЋИM РEДOСЛEДOM С OБЗИРOM НA MAСУ

КAТEГOРИJA СAСТOJКA НAЧИН НAВOЂEЊA НA ОСНОВУ МAСE
Дoдaтa вoдa и испарљиве супстанце Навoде се према редоследу њихове масе у готовом производу. Количина воде, додате као састојак хране, рачуна се као разлика укупне количине готовог производа и укупне количине других употребљених састојака. Ta кoличинa додате воде се нe узимa у oбзир aкo нe прeлaзи 5% од укупне масе готовог производа, осим за прoизвoде од меса, полупроизводе од меса, производе рибарства и непрерађене шкољкаше.
Састојци који се користе у концентрованом или дехидрованом облику, а који се реконституишу током процеса производње (у даљем тексту: реконституисани састојци) Наводе се према редоследу њихове масе пре концентрисања или дехидратације.
Састојци који се употребљавају у концентрисаној или дехидрованој храни која се приликом припреме за употребу реконституише додавањем воде Наводе се према редоследу њиховог удела у реконституисаном производу, под условом да списак састојака садржи навод: „састојци реконституисаног производа” или „састојци производа припремљеног за употребу”.
Воће, поврће или печурке када се употребљавају у мешавини као састојци хране, при чему ни једно појединачно воће, поврће или печурке битно не преовлађује (обзиром на укупну масу) и који се користе у уделима који могу бити променљиви У списку састојака могу да се наводе заједно као: „воће”, „поврће” или „печурке”, након чега следи: „у променљивим уделима” или „у променљивим количинама”, после чега се наводи списак присутног воћа, поврћа или печурака, у складу са чланом 17. став 1. овог правилника, а на основу укупне масе присутног воћа, поврћа или печурки.
Мешавине зачина или зачинског биља у којима ни један појединачан зачин или зачинска биљка битно не преовлађује с обзиром на укупну масу Састојци могу да се наведу другим редоследом под условом да списак састојака садржи навод: „у променљивим уделима” или „у променљивим количинама”.
Састојци чији је удео у готовом производу мањи од 2% Могу да се наведу другим редоследом, после списка осталих састојака.
Ако се састојци који су слични или међусобно заменљиви користе у производњи или у припреми хране, а да се при томе не мења састав, природа или вредност хране и ако је њихов удео у готовом производу мањи од 2% Ти састојци у списку састојака могу да се наведу под ознаком: „садржи....и/или... ”, када је најмање један од два састојка присутан у готовом производу, осим у случају адитива и састојака из Прилога 1 овог правилника.
Рaфинисaнa уљa биљнoг пoрeклa У списку састојака могу да се наводе заједно као: „биљно уље” иза чега се наводи одређено биљно порекло. Иза ових навода може да следи напомена „у променљивим уделима”. Ако се наводе заједно, биљна уља се наводе у списку састојака у складу са чланом 17. став 1. овог правилника, а на основу укупне масе присутних биљних уља.
Израз „потпуно хидрогенизовано” или „делимично хидрогенизовано” наводи се уз назив хидрогенизованог уља.
Рaфинисaнe мaсти биљнoг пoрекла У списку састојака могу да се наводе заједно као: „биљне масти” иза чега се наводи одређено биљно порекло; Иза ових навода може да следи напомена „у променљивим уделима”. Ако се наводе заједно, биљне масти се наводе у списку састојака у складу са чланом 17. став 1. овог правилника, а на основу укупне масе присутних биљних масти.
Израз „потпуно хидрогенизована” или „делимично хидрогенизована” наводи се уз назив хидрогенизоване масти.

 

ДЕО Б – НАВОЂЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ САСТОЈАКА НАЗИВОМ КАТЕГОРИЈЕ УМЕСТО ЊИХОВИМ СПЕЦИФИЧНИМ НАЗИВОМ

Сaстojци кojи припaдajу једној од следећих кaтeгoриjа хрaнe и кojи су сaстaвни дeлoви другe хрaнe, мoгу бити нaвeдeни нaзивoм тe кaтeгoриje, умeстo спeцифичним нaзивoм, не искључујући одредбе члaна 20. oвoг прaвилникa.

ДЕФИНИЦИЈА КAТEГOРИJЕ ХРAНE ДЕФИНИЦИЈА КAТEГOРИJЕ ХРAНE ДЕФИНИЦИЈА КAТEГOРИJЕ ХРAНE НАЗИВ КАТЕГОРИЈЕ
Рафинисана уља животињског порекла Рафинисана уља животињског порекла Рафинисана уља животињског порекла „Уље”, иза чега се наводи реч „животињско” или се наводи одређено животињско порекло.
Рафинисана уља животињског порекла Рафинисана уља животињског порекла Рафинисана уља животињског порекла Израз „потпуно хидрогенизовано” или „делимично хидрогенизовано” наводи се уз назив хидрогенизованог уља.
Рафинисане масти животињског порекла Рафинисане масти животињског порекла Рафинисане масти животињског порекла „Маст” иза чега се наводи реч „животињска” или се наводи одређено животињско порекло.
Рафинисане масти животињског порекла Рафинисане масти животињског порекла Рафинисане масти животињског порекла Израз „потпуно хидрогенизована” или „делимично хидрогенизована” наводи се уз назив хидрогенизоване масти.
Мешавина брашна састављена од две или више врста житарица Мешавина брашна састављена од две или више врста житарица Мешавина брашна састављена од две или више врста житарица „Брашно” иза чега следи попис житарица од којих је брашно произведено, према опадајућем редоследу с обзиром на масу.
Скроб и модификовани скроб (физичким или ензимским методама) Скроб и модификовани скроб (физичким или ензимским методама) Скроб и модификовани скроб (физичким или ензимским методама) „Скроб”
Све врсте риба, ако је риба састојак друге хране и под условом да назив и представљање такве хране не упућује на одређену врсту рибе Све врсте риба, ако је риба састојак друге хране и под условом да назив и представљање такве хране не упућује на одређену врсту рибе Све врсте риба, ако је риба састојак друге хране и под условом да назив и представљање такве хране не упућује на одређену врсту рибе „Рибе”
Све врсте сирева, ако је сир или мешавина сирева састојак друге хране и под условом да назив и представљање такве хране не упућује на одређену врсту сира Све врсте сирева, ако је сир или мешавина сирева састојак друге хране и под условом да назив и представљање такве хране не упућује на одређену врсту сира Све врсте сирева, ако је сир или мешавина сирева састојак друге хране и под условом да назив и представљање такве хране не упућује на одређену врсту сира „Сир”
Сви зачини чији удео није већи од 2% масе производа Сви зачини чији удео није већи од 2% масе производа Сви зачини чији удео није већи од 2% масе производа „Зачин (и)” или „мешавина зачина”
Сво зачинско биље и делови биља, чији удео није већи од 2% масе производа Сво зачинско биље и делови биља, чији удео није већи од 2% масе производа Сво зачинско биље и делови биља, чији удео није већи од 2% масе производа „Зачинско биље” или „мешавина зачинског биља”
Све врсте припремљене масе гума која се користе у производњи гумених база за гуме за жвакање Све врсте припремљене масе гума која се користе у производњи гумених база за гуме за жвакање Све врсте припремљене масе гума која се користе у производњи гумених база за гуме за жвакање „Зачинско биље” или „мешавина зачинског биља”
Све врсте припремљене масе гума која се користе у производњи гумених база за гуме за жвакање Све врсте припремљене масе гума која се користе у производњи гумених база за гуме за жвакање Све врсте припремљене масе гума која се користе у производњи гумених база за гуме за жвакање „Гумена база”
Све врсте уситњених, печених производа од житарица Све врсте уситњених, печених производа од житарица Све врсте уситњених, печених производа од житарица „Презле” или ,,двопек” где је применљиво
Све врсте сахарозе Све врсте сахарозе Све врсте сахарозе „Шећер”
Анхидрована декстроза или декстроза монохидрат Анхидрована декстроза или декстроза монохидрат Анхидрована декстроза или декстроза монохидрат „Декстроза”
Глукозни сируп или анхидровани глукозни сируп Глукозни сируп или анхидровани глукозни сируп Глукозни сируп или анхидровани глукозни сируп „Глукозни сируп”
Све врсте млечних протеина (казеини, казеинати и протеини сурутке) и њихове мешавине Све врсте млечних протеина (казеини, казеинати и протеини сурутке) и њихове мешавине Све врсте млечних протеина (казеини, казеинати и протеини сурутке) и њихове мешавине „Млечни протеини” или „млечне беланчевине”
Пресовани, екстраховани или рафинисани какао маслац Пресовани, екстраховани или рафинисани какао маслац Пресовани, екстраховани или рафинисани какао маслац „Какао маслац”
Све врсте вина дефинисане важећим прописима о вину Све врсте вина дефинисане важећим прописима о вину Све врсте вина дефинисане важећим прописима о вину „Вино”
Мишићи скелета(1) од појединих врста животиња сисара и птица, који су намењени исхрани људи, са природно укљученим и пријањајућим ткивом, ако укупна количина масног и везивног ткива није већа од вредности назначене у наставку и ако је месо састојак друге хране. Мишићи скелета(1) од појединих врста животиња сисара и птица, који су намењени исхрани људи, са природно укљученим и пријањајућим ткивом, ако укупна количина масног и везивног ткива није већа од вредности назначене у наставку и ако је месо састојак друге хране. Мишићи скелета(1) од појединих врста животиња сисара и птица, који су намењени исхрани људи, са природно укљученим и пријањајућим ткивом, ако укупна количина масног и везивног ткива није већа од вредности назначене у наставку и ако је месо састојак друге хране. „... месо” и назив(и)(3) животињске врсте од које потиче
Дозвољена количина масног и везивног ткива за састојке који се означавају називом „...месо” Дозвољена количина масног и везивног ткива за састојке који се означавају називом „...месо” Дозвољена количина масног и везивног ткива за састојке који се означавају називом „...месо” „... месо” и назив(и)(3) животињске врсте од које потиче
Врста Садржај масти Везивно ткиво(2) „... месо” и назив(и)(3) животињске врсте од које потиче
– Месо сисара (осим лагоморфа и свиња) и мешавина меса различитих врста у којој превладава месо сисара 25% 25% „... месо” и назив(и)(3) животињске врсте од које потиче
– Месо свиња 30% 25% „... месо” и назив(и)(3) животињске врсте од које потиче
– Месо птица и лагоморфа 15% 10% „... месо” и назив(и)(3) животињске врсте од које потиче
Ако се наведене дозвољене количине премаше, при чему су задовољени сви остали критеријуми дефиниције „меса”, тада количина „...меса” треба да се пропорционално смањи, а у списку састојака, поред израза „... месо” треба да се наведе и присуство масти и/или везивног ткива. Ако се наведене дозвољене количине премаше, при чему су задовољени сви остали критеријуми дефиниције „меса”, тада количина „...меса” треба да се пропорционално смањи, а у списку састојака, поред израза „... месо” треба да се наведе и присуство масти и/или везивног ткива. Ако се наведене дозвољене количине премаше, при чему су задовољени сви остали критеријуми дефиниције „меса”, тада количина „...меса” треба да се пропорционално смањи, а у списку састојака, поред израза „... месо” треба да се наведе и присуство масти и/или везивног ткива. „... месо” и назив(и)(3) животињске врсте од које потиче
Из ове дефиниције су искључени производи који су дефинисани изразом „механички сепарисано месо”. Из ове дефиниције су искључени производи који су дефинисани изразом „механички сепарисано месо”. Из ове дефиниције су искључени производи који су дефинисани изразом „механички сепарисано месо”. „... месо” и назив(и)(3) животињске врсте од које потиче
Све врсте производа који су обухваћени дефиницијом „механички сепарисано месо” Све врсте производа који су обухваћени дефиницијом „механички сепарисано месо” Све врсте производа који су обухваћени дефиницијом „механички сепарисано месо” „Механички сепарисано месо” и назив(и) (3) животињске врсте од које потиче
(1) Дијафрагма и мишићи масетера су део мишића скелета, док срце, језик, мишићи главе (осим масетера), мишићи шаке (карпуса), стопала (тарзуса) и репа то нису. (1) Дијафрагма и мишићи масетера су део мишића скелета, док срце, језик, мишићи главе (осим масетера), мишићи шаке (карпуса), стопала (тарзуса) и репа то нису. (1) Дијафрагма и мишићи масетера су део мишића скелета, док срце, језик, мишићи главе (осим масетера), мишићи шаке (карпуса), стопала (тарзуса) и репа то нису. (1) Дијафрагма и мишићи масетера су део мишића скелета, док срце, језик, мишићи главе (осим масетера), мишићи шаке (карпуса), стопала (тарзуса) и репа то нису.
(2) Количина везивног ткива рачуна се на основу односа између количине колагена и мишићних протеина. За количину колагена узима се количина хидроксипролина помножена фактором 8. (2) Количина везивног ткива рачуна се на основу односа између количине колагена и мишићних протеина. За количину колагена узима се количина хидроксипролина помножена фактором 8. (2) Количина везивног ткива рачуна се на основу односа између количине колагена и мишићних протеина. За количину колагена узима се количина хидроксипролина помножена фактором 8. (2) Количина везивног ткива рачуна се на основу односа између количине колагена и мишићних протеина. За количину колагена узима се количина хидроксипролина помножена фактором 8.
(3) За означавање на енглеском језику, ова ознака може да буде замењена генеричким називом састојака за дату врсту животиња. (3) За означавање на енглеском језику, ова ознака може да буде замењена генеричким називом састојака за дату врсту животиња. (3) За означавање на енглеском језику, ова ознака може да буде замењена генеричким називом састојака за дату врсту животиња. (3) За означавање на енглеском језику, ова ознака може да буде замењена генеричким називом састојака за дату врсту животиња.

 

ДЕO В – НAВOЂEЊE OДРEЂEНИХ СAСTOJAКA НAЗИВOM КATEГOРИJE, ИЗА КOJEГ СЛEДИ ЊИХОВ СПEЦИФИЧAН НAЗИВ ИЛИ E БРOJ

Прeхрaмбeни aдитиви и прeхрaмбeни eнзими, oсим адитива и ензима из члaнa 19. став 1. тач. 2) и 3) oвoг прaвилникa, кojи припaдajу jeднoj oд следећих кaтeгoриja, означавају се нaзивoм кaтeгoриje и спeцифичним нaзивoм или E брojeм, нe искључујући члaн 20. oвoг прaвилникa.

1. Киселина

2. Регулатор киселости

3. Средство против згрудњавања

4. Средство против стварања пене

5. Антиоксиданс

6. Средство за повећање запремине

7. Боја

8. Емулгатор

9. Емулгујуће соли (1)

10. Учвршћивач

11. Појачивач ароме

12. Средство за третирање брашна

13. Средство за стварање пене

14. Средство за желирање

15. Средство за глазирање

16. Хумектант

17. Модификовани скроб (2)

18. Конзерванс

19. Пропелент

20. Средство за дизање теста

21. Сeквeстрaнт

22. Стабилизатор

23. Заслађивач

24. Згушњивач

Aкo сaстojaк припaдa у вишe кaтeгoриja, нaвoди сe кaтeгoриja кoja oдгoвaрa глaвнoj функциjи тoг сaстojкa у прeдмeтнoj хрaни.

ДЕO Г – НAВOЂEЊE AРOMA НA ПOПИСУ СAСTOJAКA

Ароме се наводе једним од следећих израза:

1) „арома(е)” или специфичним називом или описом ароме;

2) „арома(е) дима” или ознака: „арома(е) дима добијена из…(хране или категорије хране или изворних сировина – нпр. арома(е) дима добијена из букве)”, може да се користи само ако ароматична супстанца садржи ароме утврђене посебним прописом о аромама и даје храни арому на дим.

На декларацији ознака: „природна” користи се само за арому чије се ароматичне компоненте састоје искључиво од:

1) природно ароматичних супстанци тј. супстанци одређеног хемијског састава које имају ароматична својства, а које су уређене посебним прописом о аромама;

2) ароматичних препарата тј. производа изузев ароматичних супстанци без обзира да ли су концентровани или не и имају ароматична својства, а који су уређени посебним прописом о аромама.

У опису ароме који указује на одређену храну или биљно или животињско порекло, ознака: „природна” користи се само ако је ароматична компонента изолована одговарајућим физичким, ензимским, микробиолошким или традиционалним поступцима за припремање хране од најмање 95% из те хране или биљне или животињске сировине.

Код хране ароматизоване кинином и/или кофеином у списку састојака иза речи: „арома” наводи се назив додатог састојка.

–––––––––––––––
(1) Само код прерађених сирева и производа од прерађених сирева.
(2) Није потребно навести назив адитива или Е број

ДЕO Д – НAВOЂEЊE СЛOЖEНИХ СAСTOJAКA

Сложени састојак може да буде наведен у списку састојака под својим називом, ако је тај назив утврђен посебним прописом или је уобичајен, према његовој укупној маси, под условом да непосредно иза тога следи списак његових састојака према опадајућем редоследу.

Нe искључујући члaн 20. oвoг прaвилникa, навођење списка састојака сложеног састојка из става 1. овог дела, није обавезно када:

1) је састав сложеног састојка дефинисан посебним прописом и ако је удео сложеног састојка у готовом производу мањи од 2% изузев адитива из члана 19. став 1. тач. 1)–5) овог правилника;

2) се сложени састојак састоји од мешавине зачина и/или зачинског биља чији је удео у готовом производу мањи од 2%, изузев адитива из члана 19. став 1. тач. 1)–5) овог правилника;

3) је сложени састојак храна за коју, у складу са посебним прописима, није потребно навођење састојака.

ДЕО Ђ – НАВОЂЕЊЕ ХЕМИЈСКОГ ИЗВОРА ВИТАМИНА И МИНЕРАЛА

Ако су витамини и минерали додати у храну, на декларацији се наводи хемијски извор витамина и минерала у складу са Прилогом 7 овог правилника.

Прилог 7 – Хемијски извори витамина и минерала који се додају храни

1. Витамини

ВИТАМИН А

Ретинол

Ретинил-ацетат

Ретинил-палмитат

Бета-каротен

ВИТАМИН Д

Холекалциферол

Ергокалциферол

ВИТАМИН Е

D-α-токоферол

DL-α-токоферол

D-α-токоферилацетат

DL-α-токоферилацетат

D-α-токоферилхидрогенсукцинат

ВИТАМИН К

Филохинон (фитоменадион)

Менахинон(1)

ВИТАМИН Б1

Тиамин-хидрохлорид

Тиамин-мононитрат

ВИТАМИН Б2

Рибофлавин

Натријум-рибофлавин-5’-фосфат

НИАЦИН

Никотинска киселина

Никотинамид

ПАНТОТЕНСКА КИСЕЛИНА

Калцијум-D-пантотенат

Натријум-D-пантотенат

Декспантенол (D-пантенол)

ВИТАМИН Б6

Пиридоксин-хидрохлорид

Пиридоксин-5’-фосфат

Пиридоксин-дипалмитат

ФОЛАТ

Птероилмоноглутаминска киселина

Калцијум-L-метилфолат

ВИТАМИН Б12

Цијанокобаламин

Хидроксокобаламин

БИОТИН

D-биотин

ВИТАМИН Ц

L-аскорбинска киселина

Натријум-L-аскорбат

Калцијум-L-аскорбат

Калијум-L-аскорбат

L-аскорбил-6-палмитат

2. Минерали

Калцијум-карбонат

Калцијум-хлорид

Калцијум-цитрат-малат

Калцијумове соли лимунске киселине

Калцијум-глуконат

Калцијум-глицерофосфат

Калцијум-лактат

Калцијумове соли ортофосфорне киселине

Калцијум-хидроксид

Калцијум-малат

Калцијум-оксид

Калцијум-сулфат

Магнезијум-ацетат

Магнезијум-карбонат

Магнезијум-хлорид

Магнезијумове соли лимунске киселине

Магнезијум-глуконат

Магнезијум-глицерофосфат

Магнезијумове соли ортофосфорне киселине

Магнезијум-лактат

Магнезијум-хидроксид

Магнезијум-оксид

Магнезијум-калијум-цитрат

Магнезијум-сулфат

Гвожђе (II)-бисглицинат

Гвожђе (II)-карбонат

Гвожђе (II)-цитрат

Гвожђе (III)-амонијум-цитрат

Гвожђе (II)-глуконат

Гвожђе (II)-фумарат

Гвожђе (III)-натријум-дифосфат

Гвожђе (II)-лактат

Гвожђе (II)-сулфат

Гвожђе (II)-амонијумфосфат

Гвожђе (III)-натријум EDTA

Гвожђе (III)-дифосфат [гвожђе(III)-пирофосфат]

Гвожђе (III)-сахарат

Елементарно гвожђе (карбонилно, електролитичко или редуковано водоником)

Бакар (II)-карбонат

Бакар (II)-цитрат

Бакар (II)-глуконат

Бакар (II)-сулфат

Бакар-лизин-комплекс

Натријум-јодид

Натријум-јодат

Калијум-јодид

Калијум-јодат

Цинк-ацетат

Цинк-бисглицинат

Цинк-хлорид

Цинк-цитрат

Цинк-глуконат

Цинк-лактат

Цинк-оксид

Цинк-карбонат

Цинк-сулфат

Манган (II)-карбонат

Манган (II)-хлорид

Манган (II)-цитрат

Манган (II)-глуконат

Манган (II)-глицерофосфат

Манган (II)-сулфат

Натријум-бикарбонат

Натријум-карбонат

Натријум-цитрат

Натријум-глуконат

Натријум-лактат

Натријум-хидроксид

Натријумове соли ортофосфорне киселине

Селеном обогаћени квасац(2)

Натријум-селенит

Натријум-хидрогенселенит

Натријум-селенит

Натријум-флуорид

Калијум-флуорид

Калијум-бикарбонат

Калијум-карбонат

Калијум-хлорид

Калијум-цитрат

Калијум-глуконат

Калијум-глицерофосфат

Калијум-лактат

Калијум-хидроксид

Калијумове соли ортофосфорне киселине

Хром (III)-хлорид и његов хексахидрат

Хром (III)-сулфат и његов хексахидрат

Амонијум-молибдат [молибден (VI)]

Натријум-молибдат [молибден (VI)]

Борна киселина

Натријум борат

–––––––––––––––
(1) Јавља се углавном у облику менахинона -7 и незнатно као менахинон – 6
(2) Сeлeнoм oбoгaћeни квaсци прoизвeдeни из културe у присутнoсти нaтриjум-сeлeнитa кao извoрa сeлeнa сaдржe, у сушeнoм oблику стaвљeнoм нa тржиштe, нajвишe 2,5 mg Se/g. Дoминaнтнa врстa oргaнскoг сeлeнa присутнa у квaсцу je сeлeнoмeтиoнин (измeђу 60 и 85% укупнoг eкстрaкованог сeлeнa у прoизвoду). Сaдржaj других oргaнских сeлeнoвих једињења, укључуjући сeлeнoцистeин, нe смe прeћи 10% укупнoг eкстрaкованoг сeлeнa. Нивои неорганског сeлeнa по прaвилу нe смеjу прeлaзити 1% укупнoг eкстрaковaнoг сeлeнa.

Прилог 8 – Навођење количине састојака

Навођење количине састојака или категорије састојака није потребно у случају састојака или категорија састојака:

1) чија је оцеђена нето маса означена у складу са Прилогом 9, став 5. овог правилника;

2) чију количину треба означити у складу са посебним прописима;

3) који се употребљавају у малим количинама у сврху ароматизовања;

4) чије навођење у називу хране не утиче на крајњег потрошача при избору хране из разлога што варирање количине састојака не мења основне карактеристике хране или се храна по њима не разликује од сличне хране;

5) за које је посебним прописима већ прописана њихова тачна количина у одређеној храни, без обавезе означавања; као и код

6) мешавине воћа, поврћа или печурки, када ни једно воће, поврће или печурке битно не прелазе количину, према масеном уделу, под условом да у списку састојака претходи ознака: „у променљивим количинама”;

7) мешавина зачина или зачинског биља, када ни један зачин или зачинско биље битно не прелази према масеном уделу, под условом да у списку састојака претходи ознака: „у променљивим количинама”.

Навођење количине састојака у складу са чланом 21. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника није потребно у случају:

1) заслађивача или заслађивача и шећера, када се уз назив под којом се храна ставља у промет наводи ознака: „са заслађивачем/заслађивачима” или ознака: „са шећером/шећерима и заслађивачем/заслађивачима”, у складу са Прилогом 2 овог правилника;

2) додатих витамина и минерала, ако је то већ наведено на декларацији о хранљивој вредности.

Количина састојка или категорије састојака из члана 21. овог правилника изражава се у процентима (%) и треба да одговара количини састојка или категорији састојака употребљеној у производњи или припреми хране.

Проценат (%) из става 3. овог прилога, може да буде наведен у називу хране, поред назива хране или у списку састојака заједно са одговарајућим називом састојка или категорије састојака на који се односи.

Изузетно од ст. 3. и 4. овог прилога:

1) количина састојка или категорије састојака, код хране која је при загревању или другој преради изгубила воду, треба да одговара количини састојка или категорије састојака у готовом производу и да буде изражена у процентима (%). У случајевима када количина састојака или категорије састојака изражена као проценат прелази 100%, количина треба да буде изражена као маса састојака или категорије састојака која се користи за производњу 100 g готовог производа;

2) количина испарљивих састојака или категорије састојака наводи се на основу њиховог масеног удела у готовом производу;

3) количина састојака употребљених у коцентрисаном или дехидрисаном облику, а који су реконституисани током производње, може да се наведе према њиховом масеном уделу који су имали пре концентрисања или дехидрисања;

4) код хране која се ставља у промет у концентрисаном или дехидрисаном облику, а која се пре употребе реконституише додавањем воде, количина састојака може да се наведе према њиховом масеном уделу у реконституисаној храни.

Прилог 9 – Навођење нето количине

Нето количину није потребно наводити код хране:

1) која знатно губи на запремини или маси и продаје се по комаду или мери у присутности крајњег потрошача;

2) чија је количина паковања мања од 5 g или 5 ml, осим код зачина и зачинског биља;

3) која се уобичајено ставља у промет по комаду, под условом да се број комада може јасно видети, пребројати споља или ако то није случај, да је број комада наведен на етикети.

Када се у складу са захтевима посебних прописа наводи стварна, минимална или просечна количина, онда се наведена количина сматра нето количином, у смислу примене овог правилника.

Код збирног паковања треба да буде означена нето количина појединачног паковања као и укупан број појединачних паковања која се налазе у збирном паковању. Навођење тих података није обавезно ако укупан број појединачних паковања хране може јасно да се види и преброји споља и када се најмање један навод нето количине на појединачном паковању, може јасно видети споља.

Када се у збирном паковању налазе појединачна паковања која се не сматрају јединицама за продају, тј. не могу да се продају појединачно, тада се на декларацији наводи укупна нето количина и укупан број појединачних паковања.

Када се чврста храна налази у „течном раствору”, наводи се и количина оцеђене масе. „Течни раствор” подразумева воду, водени раствор соли, расо, водени раствор прехрамбених киселина, сирће, водени раствор шећера, водени раствор других заслађених ствари, воћне сокове или сокове од поврћа у случају воћа или поврћа, а који могу да буду у смешама, замрзнути или брзо замрзнути, под условом да су додатак основним елементима припремљене масе и да због тога нису одлучујући при куповини. Aкo je хрaнa глaзирaнa (нпр. глазирана риба) нaвeдeнa нeтo кoличинa хрaнe нe укључуje глaзуру.

Прилог 10 – Навођење рока трајања и датума замрзавања

Рок трајања означава се речима:

1) „најбоље употребити до… ” – када датум укључује ознаку дана;

2) „најбоље употребити до краја” – у осталим случајевима.

После речи из става 1. овог прилога наводи се датум или податак о томе где се датум налази на амбалажи.

Поред података из ст. 1. и 2. овог прилога, по потреби се наводе и подаци о условима чувања хране, како би храна задржала своје особине током дефинисаног рока трајања хране.

Ознака датума треба да садржи дан, месец и уколико је могуће годину у некодираном хронолошком облику (хх дан, хх месец, или хххх година).

За храну која је употребљива:

1) највише три месеца – довољна је ознака дана и месеца;

2) више од три месеца, али не више од 18 месеци – довољна је ознака месеца и године;

3) више од 18 месеци – довољна је ознака године.

Храна може бити у промету до датума наведеног после речи: „најбоље употребити до” или после речи: „најбоље употребити до краја”.

Навођење рока трајања није потребно код:

1) свежег воћа и поврћа, укључујући кромпир, које није ољуштено, нарезано или слично обрађено, осим семена са клицама или сличних производа као што су клице махунарке;

2) вина, ликерских вина, пенушавих, ароматизованих вина, као и сличних производa добијених од разних врста воћа осим грожђа и пића обухваћених царинским тарифним бројем 2206 00, у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе, а која се добијају из грожђа или грожђане шире;

3) пића која садрже 10 и више % vol алкохола;

4) пекарских производа и колача који се, обзиром на састав и намене, потроше у року од 24 сата од производње;

5) сирћета;

6) кристал шећера;

7) кондиторских производа који готово искључиво садрже ароматизовани и/или обојени шећер;

10) жвакаћих гума.

Рок трајања хране која је са микробиолошког становишта брзо кварљива и која након краћег временског периода може да представља непосредну опасност за здравље људи, уместо речима: „најбоље употребити до…” датум или „најбоље употребити до краја” датум, означава се речима: „употребљиво до” након чега се наводи датум или податак о томе где се датум налази на амбалажи.

„Употребљиво до” и датум наводи се на сваком појединачном паковању или порцији. Поред тих података наводе се и подаци о условима чувања хране којих се треба придржавати.

Ознака датума треба да садржи дан, месец, уз могућност навођења и године, у некодираном хронолошком облику (хх дан, хх месец, хх или хххх година).

Датум замрзавања или датум првог замрзавања хране из Прилога 2, тачка 6. овог правилника, наводи се речима: „Замрзнуто дана… ”, након чега се наводи датум или податак о томе где се датум налази на амбалажи.

Ознака датума треба да садржи дан, месец, уз могућност навођења и године, у некодираном хронолошком облику (хх дан, хх месец, хх или хххх година).

Прилог 10а – Начин навођења земље порекла или земље и места порекла главног састојка

Овај прилог се односи на навођење земље порекла или земље и места порекла хране путем изјаве, сликовног приказа, симбола или појмова, који се односе на место или географско подручје, осим географских појмова који су део уобичајених и генеричких назива, при чему се тим појмовима дословно наводи географски појам, али то уобичајено обавештен просечни потрошач не сматра ознаком земље порекла или земље и места порекла.

Земља порекла или земља и место порекла главног састојка који су различити од наведене земље порекла или од наведене земље и места порекла хране наводе се:

1) y односу на једно од следећих географских подручја:

(1) навођењем Републике Србије, државе чланице Европске уније или треће земље, или

(2) навођењем „ЕУˮ, „ван-ЕУ-аˮ или „ЕУ и ван-ЕУ-аˮ, или

(3) навођењем регије, или другог географског подручја унутар више земаља, које је дефинисано међународним јавним правом или које уобичајено обавештен просечни потрошач добро разуме, или

(4) навођењем риболовног подручја у складу са актима Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO), или мора или слатководне површине, које је дефинисано међународним јавним правом или које уобичајено обавештен просечни потрошач добро разуме, или

(5) навођењем регије или другог географског подручја Републике Србије, географског подручја унутар државе чланице Европске уније или унутар треће земље, које уобичајено обавештен просечни потрошач добро разуме, или

2) следећом изјавом: „(име главног састојка) не потиче/потичу из (земља порекла или земља и место порекла хране)ˮ или сличном изјавом за коју се претпоставља да има исто значење за потрошача.

Информације се наводе словима која нису мања од најмање величине слова која се захтева у складу са чланом 10. став 4. овог правилника.

Ако се земља порекла или земља и место порекла хране наводе речима, налазе се у истом видном пољу као и ознака земље порекла или земље и места порекла хране и пишу се словима чија висина „хˮ износи барем 75% висине „хˮ ознаке земље порекла или земље и места порекла хране.*

* Прилог 10а се примењује од 1. марта 2022. године (члан 5. Правилника о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране – „Службени гласник РС“, број 118/2020).
Прилог 11 – Садржај алкохола

Стварни садржај алкохола за пића која садрже више од 1,2% vol алкохола, наводи се бројем са највише једним децималним местом. Иза бројчаног податка о садржају алкохола следи ознака: „% vol”, а пре те ознаке може да стоји реч: „алкохол” или скраћеница: „алк.”.

Садржај алкохола мери се на температури од 20 °С.

За декларисање садржајa алкохола по запремини изражене у апсолутној вредности, дозвољена су следећа позитивна и негативна одступања:

Врста пића Позитивна или негативна одступања
1. Пиво чији садржај алкохола не прелази 5,5% vol и пића произведена од грожђа, која нису газирана, обухваћена царинским тарифним бројем 2206 00, у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе 0,5% vol
2. Пиво чији садржај алкохола прелази 5,5% vol, пенушава пића која су обухваћена царинским тарифним бројем 2206 00, у складу са посебним актом којим се уређују номенклатуре царинске тарифе, а која се добијају од грожђа, остала ферментисана пића од воћа осим грожђа, попут воћних вина и сл., било да су полупенушава или пенушава и пића произведена ферментацијом меда 1% vol
3. Пића која садрже мацерате воћа и делова биљака 1,5% vol
4. Сва остала пића која садрже више од 1,2% vol алкохола 0,3% vol

 

Одступања су дозвољена без обзира на прописана одступања код аналитичких метода мерења јачине алкохола.

Прилог 12 – Референтни уноси

ДЕО А – ДНЕВНИ РЕФЕРЕНТНИ УНОС ВИТАМИНА И МИНЕРАЛА (ОДРАСЛИ)

1. Витамини и минерали који се могу навести и њихове нутритивне референтне вредности (NRV)

Витамин A (µg) 800
Витамин D (µg) 5
Витамин E (mg) 12
Витамин K (µg) 75
Витамин C (mg) 80
Тиамин (mg) 1,1
Рибофлавин (mg) 1,4
Ниацин (mg) 16
Витамин B6 (mg) 1,4
Фолна киселина (µg) 200
Витамин B12 (µg) 2,5
Биотин (µg) 50
Пантотенска киселина (mg) 6
Калијум (mg) 2.000
Хлориди (mg) 800
Калцијум (mg) 800
Фосфор (mg) 700
Магнезијум (mg) 375
Гвожђе (mg) 14
Цинк (mg) 10
Бакар (mg) 1
Манган (mg) 2
Флуорид (mg) 3,5
Селен (µg) 55
Хром (µg) 40
Молибден (µg) 50
Јод (µg) 150

 

2. Значајна количина витамина и минерала

При одређивању значајне количине витамина и минерала, узимају се у обзир следеће вредности:

– 15% од нутритивне референтне вредности из тачке 1. овог прилога на 100 g или 100 ml у случају производа који нису пића;

– 7,5 % од нутритивне референтне вредности из тачке 1. овог прилога на 100 ml у случају пића;

– 15% од нутритивне референтне вредности из тачке 1. овог прилога по порцији, ако паковање садржи само једну порцију.

ДЕО Б – РЕФЕРЕНТНИ УНОС ЕНЕРГИЈЕ И ОДАБРАНИХ ХРАНЉИВИХ САСТОЈАКА ОСИМ ВИТАМИНА И МИНЕРАЛА (ОДРАСЛИ)

Енергетска вредност и хранљиви састојак Референтни унос
Енергетска вредност 8400 kЈ/2000 kcal
Укупне масти 70 g
Засићене масти 20 g
Угљени хидрати 260 g
Шећери 90 g
Протеини 50 g
Со 6 g

 

Прилог 13 – Конверзиони фактори

Енергетска вредност која се наводи, израчунава се уз помоћ следећих конверзионих фактора:

угљени хидрати (осим полиола) 17 kЈ/g 4 kcal/g
полиоли 10 kЈ/g 2,4 kcal/g
протеини 17 kЈ/g 4 kcal/g
масти 37 kЈ/g 9 kcal/g
салатрими 25 kЈ/g 6 kcal/g
алкохол (етанол) 29 kЈ/g 7 kcal/g
органске киселине 13 kЈ/g 3 kcal/g
влакна 8 kЈ/g 2 kcal/g
еритритол 0 kЈ/g 0 kcal/g

 

Прилог 14 – Навођење и приказивање хранљивих вредности

Meрнe jeдиницe кoje сe упoтрeбљaвajу при нaвoђeњу хрaнљивих врeднoсти зa eнeргиjу (килoџули (kJ) и килoкaлoриje (kcal)) и мaсу (грaми (g), милигрaми (mg) или микрoгрaми (μg)) и рeдoслeд приказивања пoдaтaкa, у зависности oд случaја, су слeдeћe:

енергија kJ/kcal
масти g
од којих: од којих:
– зaсићeнe мaснe кисeлинe g
– мононезасићене масне киселине g
– полинезасићене масне киселине g
угљени хидрати g
од којих:
– шећери g
– полиоли g
– скроб g
влакна g
протеини g
со g
витамини и минерали у јединицама наведеним у Прилoгу 12 Дeо A тачка 1. овог правилника

 

Поделите: