Објављен „Службени гласник РС“ број 19 од 8.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 19 од 8.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца реда вожње, садржини и начину вођења регистра и начину овере реда вожње у међумесном превозу
  • ПРАВИЛНИК о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника
  • ПРАВИЛНИК о декларисању, означавању и рекламирању хране
  • ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности пећница и напа за домаћинство
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
  • ОДЛУКА о измени Плана здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2017. годину
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: