Правилник о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника

„Службени гласник РС“, број 19/2017

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се изглед и садржина књиге путних листова, изглед и садржина обрасца путног листа, као и начин попуњавања путног листа за међународни ванлинијски превоз путника аутобусима у друмском саобраћају.

Члан 2.

На предњој страни корица књиге путних листова налазe се:

1) ознака Републике Србије;

2) назив органа који издаје књигу путних листова;

3) број књиге путних листова;

4) пословно име и адреса седишта превозника;

5) место и датум издавања књиге;

6) потпис овлашћеног лица;

7) печат надлежног органа.

На полеђини корица књиге путних листова налазе се важне напомене у вези са обављањем међународног ванлинијског превоза путника.

Корице књиге путних листова су зелене боје.

Изглед корица књиге путних листова дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Путни листови спојени су у књигу путних листова.

Књига путних листова има 25 примерака путних листова са перфорацијом, означених редним бројевима од 1 до 25, а сваки примерак има дупликат који садржи ознаку „копија”.

Члан 4.

Образац путног листа садржи:

1) ознаку Републике Србије;

2) број књиге путних листова;

3) број путног листа;

4) регистарску ознаку аутобуса;

5) број места за седење путника;

6) пословно име превозника;

7) име и презиме возача аутобуса;

8) врсту ванлинијског превоза путника;

9) податке о итинереру (по данима, државама поласка, државама доласка, пређеној километражи са путницима, пређеној километражи без путника и граничним прелазима);

10) име и презиме путника;

11) датум попуњавања путног листа;

12) потпис овлашћеног лица и печат превозника;

13) опис непредвиђених промена;

14) печате контролних органа.

Образац путног листа штампа се на папиру А4 формата зелене боје.

Изглед обрасца путног листа дат је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Домаћи превозник пре поласка из полазишта попуњава путни лист, у дупликату, потписује га, оверава и закључује у полазишту после укрцавања путника у аутобус.

Путни лист се попуњава неизбрисивим штампаним словима, читко, исправно и тачно.

Ако се превоз у одласку обавља празним аутобусом, списак путника се може сачинити у време преузимања путника.

Превозник може да сачини списак путника на посебном папиру који спаја са оригиналом путног листа и оверава печатом и потписом овлашћеног лица превозника, односно возача аутобуса, тако да овера захвата и путни лист и списак путника.

Списак путника из става 4. овог члана закључује се и оверава печатом и потписом овлашћеног лица превозника, у полазишту после укрцавања путника у аутобус.

Подаци унети у путни лист се не прецртавају и не исправљају, а евентуалне непредвиђене промене тих података уносе се у поље „непредвиђене промене”.

Члан 6.

У аутобусу којим домаћи превозник обавља ванлинијски превоз мора се налазити путни лист попуњен на прописан начин, у складу са законом.

Члан 7.

Домаћи превозник је дужан да чува путни лист две године од дана обављеног превоза, у складу са законом.

Члан 8.

Искоришћена књига са копијама попуњених путних листова доставља се министарству надлежном за послове саобраћаја, а ако је списак путника сачињен на посебном папиру потребно је доставити и копију списка путника спојену са одговарајућом копијом путног листа.

Члан 9.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу путног листа за домаћег превозника („Службени лист СРЈ”, број 46/00).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. маја 2017. године.

Прилог 1 – Књига путних листова за међународни ванлинијски превоз путника аутобусима у друмском саобраћају

pravilnik o putnim listovima međunarodni - knjiga putnih listova

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

1. Врсте међународног ванлинијског превоза

Ванлинијски превоз је јавни превоз за који се итинерер и други услови превоза утврђују посебно за сваки превоз.
Међународни ванлинијски превоз обавља се као повремени и наизменични превоз.
Повремени превоз је међународни ванлинијски превоз групе путника коју је унапред организовао наручилац превоза или сам превозник.
Организована група путника је група која је образована пре почетка путовања, на основу уговора о организовању путовања.
Каботажа је превоз путника који обавља превозник између појединих места на територији друге државе. Каботажа је забрањена, осим уз посебну дозволу надлежног органа на чијој територији се обавља такав превоз.
Повремени превоз обавља се као:
A – кружна вожња затворених врата – отпочиње и завршава се на територији државе у којој је седиште превозника, при чему се једна, односно више организованих група путника превозе истим аутобусом током целог путовања;
B – превоз организоване групе путника – од полазишта до одредишта и повратак празног аутобуса;
C – превоз организоване групе путника – одлазак празним, а повратак пуним аутобусом, ако је испуњен један од услова:
C1 – да је група организована на основу уговора о организовању путовања који је закључен пре њиховог доласка на територију друге државе, где се укрцавају и превозе на територију државе седишта превозника.
C2 – да су путници претходно са истим превозником превезени на територију друге државе, где се поново укрцавају и превозе на територију државе седишта превозника.
C3 – да су путници позвани на путују на територију државе седишта превозника, при чему трошкове превоза сноси правно или физичко лице које је упутило позив;
D – остали повремени превози.
Наизменични превоз обавља се као превоз организованих група путника за више туристичких путовања, од истог места поласка или места удаљеног највише до 50км од места поласка до истог места одредишта или места удаљеног највише до 50км од места одредишта, с тим што се свака група која је обавила путовање у одласку враћа у истом саставу тако да се прва вожња у повратку и последња вожња у одласку, у низу наизменичних вожњи, обављају празним аутобусом.

2. Режим дозвола

Домаћи превозник на територији Републике Србије међународни ванлинијски превоз и превоз за сопствене потребе обавља на основу путног листа а на територији друге државе на основу дозволе за обављање одговарајуће врсте ванлинијског превоза и путног листа, осим ако је потврђеним међународним споразумом другачије предвиђено.

3. Услови који се примењују на аутобусе

Међународни превоз обавља се аутобусом који има искључиво места за седење и одвојен простор за смештај пртљага, произведеним после 1. октобра 1993. године.
Забрањено је обављање међународног ванлинијског превоза путничким возилом.

4. Информације у вези с попуњавањем путног листа

1. Домаћи превозник је дужан да пре поласка из полазишта попуни путни лист у дупликату, да га потпише, овери и закључи у полазишту после украцавања путника у аутобус.
Ради евиденције имена путника превозник може користити на посебном листу раније сачињени списак путника који се прилаже путном листу. Печат превозника и потпис овлашћене особе превозника односно возача аутобуса морају се унети тако да делом захвате списак путника а другим делом путни лист.
За вожње код којих се полазна вожња обавља празним аутобусом списак путника се може сачинити у време преузимања путника.
Оригинални примерак путног листа мора се налазити у аутобусу за време целог путовања и показати на захтев овлашћеног службеног лица.
2. У аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз а нарочито за превозе код којих се полазна вожња обавља празним возилом, као што је назначено у тачки 4 C путног листа, поред путног листа мора се налазити и документација из које се несумњиво може утврдити врста ванлинијског превоза.
3. Путни лист се попуњава штампаним и неизбрисивим словима, читко, исправно и тачно. Забрањено је прецртавати и исправљати податке унете у путни лист, а евентуалне непредвиђене промене уносе се у поље „непредвиђене промене“.
4. Књига путних листова је непреносива. Домаћи превозник не може било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење путног листа да омогући другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове прописане овим законом да обављају међународни ванлинијски превоз.
5. Искоришћена књига са копијама попуњених путних листова доставља се министарству надлежном за послове саобраћаја, а ако је списак путника сачињен на посебном папиру потребно је доставити и копију списка путника спојену са одговарајућом копијом путног листа.
6. Домаћи превозник је дужан да чува путни лист две године од дана обављеног превоза.

Прилог 2 – Путни лист

pravilnik o putnim listovima međunarodni - putni list 1pravilnik o putnim listovima međunarodni - putni list 2

Поделите: