Објављен „Службени гласник РС“ број 17 од 28.2.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 17 од 28.2.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о полицијским мерама и радњама и полицијским овлашћењима, изгледу, издавању, коришћењу и уништавању службене легитимације и значке овлашћених службених лица Војне полиције
 • УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Осредак”
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2020. години
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • ОДЛУКА о оснивању Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Свете Тројице и старе школе у Церовцу за споменик културе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Научно-образовно културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Научно-образовно културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Гњилане
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Обилић
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Привременог органа општине Ђаковица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Клина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Сува Река
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Ораховац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Косово Поље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Лепосавић
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Ново Брдо
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Штрпце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Дечани
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транснафтаˮ а.д. Панчево за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да назив огранка страног привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Сремски Карловци, Република Србија и општине Героскипу, Република Кипар
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1895/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1896/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1917/2020
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
 • ДОПУНА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ ТАРИФЕ
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0265/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0563/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0970/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0080/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0117/19-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП регионална депонија „Срем–Мачва”, Шабац
ОГЛАСИ

Поделите: