Покренути поступци принудне ликвидације 3.581 привредног друштва

Агенција за привредне регистре (АПР) је у току фебруара 2024. године покренула поступак принудне ликвидације 3.581 привредног друштва.

На интернет страници АПР објављени су огласи о покретању принудне ликвидације у трајању од 60 дана.

Претрагу огласа и обавештења о привредним друштвима код којих су се стекли разлози за принудну ликвидацију могуће је извршити путем линка https://pretraga5.apr.gov.rs/pretragaoglasa.

Од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији, друштво не може да региструје промене података у Регистру привредних субјеката и Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„У Регистру привредних субјеката је од 7. до 12. фебруара покренут поступак принудне ликвидације 3.581 привредног друштва. Надлежни регистратор је, по службеној дужности, донео акта о покретању поступка принудне ликвидације и истовремено објавио огласе о принудној ликвидацији у трајању од 60 дана, у складу са чланом 547. став 4. Закона о привредним друштвима.

Решења регистратора у папирној форми послата су путем поште на регистроване адресе седишта привредних друштава. Електронска форма одлуке регистратора, заједно са огласом о покретању принудне ликвидације, објављени су на интернет страници Агенције а приступа им се преко Претраге огласа и обавештења за регистроване субјекте и Претраге привредних друштава, уносом матичног броја или пословног имена друштва.

Од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији, органи друштва могу да наставе са радом, али друштво не може да предузима нове послове, већ само да завршава започете послове, укључујући и измирење доспелих обавеза, као и плаћања за текуће обавезе друштва и обавезе према запосленима. За време принудне ликвидације друштва се не исплаћује учешће у добити, односно дивиденда, нити се имовина друштва расподељује члановима друштва пре брисања друштва из регистра.

Од дана покретања поступка принудне ликвидације, прекидају се сви судски и управни поступци у односу на друштво које је у принудној ликвидацији. Поступак принудне ликвидације може бити прекинут једино уколико се отвори претходни стечајни поступак, а у случају одбијања предлога за покретање стечајног поступка, или обустављања поступка због повлачења предлога за покретање стечајног поступка, принудна ликвидација се наставља. Овај поступак се обуставља и у случају отварања стечајног поступка. Прекинути судски и управни поступци могу се наставити и након брисања друштва из регистра, на захтев чланова, односно поверилаца брисаног друштва.

Од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији, друштво не може да региструје промене података у Регистру привредних субјеката и Централном регистру обавезног социјалног осигурања.“

Поделите: