Прекидање рокова прописаних Законом о привредним друштвима до престанка ванредног стања

Агенција за привредне регистре објавила је обавештење у вези са прекидањем рокова прописаних Законом о привредним друштвима.

У складу са Уредбом о примени рокова у управном постпупку за време ванредног стања, сви рокови прописани Законом о привредним друштвима се прекидају и настављају да теку од дана престанка ванредног стања.

Наведено се односи и на започете поступке принудне ликвидације привредних друштава.

У наставку у целости преносимо обавештење АПР:

„У складу са Уредбом о примени рокова у управном поступку за време ванредног стања (Сл.гласник РС, бр. 41/2020), сви рокови прописани Законом о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр 36/11…91/19) прекидају се и настављају да теку од дана престанка ванредног стања.

Наведено се односи и на започете поступке принудне ликвидације привредних друштава, било да је на интернет страни Агенције за привредне регистре објављено обавештење о привредном друштву код кога су се стекли разлози за принудну ликвидацију, или је донето и објављено решење регистратора о покретању поступка принудне ликвидације.“

Поделите: