Omogućena zamena redovnih i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Od danas, 8. aprila 2016. godine, Agencija za privredne registre je omogućila zamenu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2015. godinu.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 8. aprila 2016. godine, u okviru Finansijskih izveštaja, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak:

  • unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2015. godinu,
  • zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Podsećamo, da Zakon o računovodstvu obavezuje matična pravna lica, koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), da konsolidovane finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2015. godinu, za ekonomsku celinu, dostavljaju Agenciji do 31. jula 2016, isključivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Istovremeno, Agencija je u posebnom informacionom sistemu omogućila i zamenu redovnih godišnjih finansisjkih izveštaja za 2015 godinu, pod uslovom da su ti izveštaji javno objavljeni na internet strani Agencije. Obveznik može da zahteva zamenu javno objavljenog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj nisu iskazani istinito i objektivno, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine, u odnosu na izveštaj koji je bio javno objavljen. Zamenu objavljenih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, obveznik može vršiti najkasnije do kraja ove godine.

Takođe, obaveštavamo sve zainteresovane korisnike da je Agencija zaključno sa današnjim danom, obradila i javno objavila blizu 40.000 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, koji su dostavljeni istovremeno sa izveštajima za statističke i druge potrebe.

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom za 2015. godinu, ističe 30. juna ove godine. 

Podelite: