Омогућена пријава на обавезно социјално осигурање пре ступања на рад

Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) је издао обавештење да је од 25. децембра 2017. године омогућено да се путем портала ЦРОСО пријава на обавезно социјално осигурање региструје и пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је обавестио послодавце да од 25. децембра 2017. године неће моћи да подносе пријаве на обавезно социјално осигурање са ранијим датумом, већ само са будућим датумом почетка осигурања – пре ступања на рад.

У наставку преносимо у целости обавештења ЦРОСО и Републичког фонда ПИО:

ЦРОСО

„Сходно чл.1 Закона о изменама и допунама Закона о раду (Сл. Гласник РС 113/17), од 25.12.2017. омогућено је да се путем портала ЦРОСО, пријава на обавезно социјално осигурање региструје и пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад. Сви остали пословни процеси портала ЦРОСО остају непромењени.“

Републички фонд ПИО

„Од понедељка, 25. децембра 2017. године, ступају на снагу измене Закона о раду којима је предвиђено да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, по основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са Законом о раду (уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу, уговор о међусобним правима и обавезама директора који није засновао радни однос), мора да поднесе најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.

У складу са наведеном изменом Закона о раду, од 25. децембра 2017. године, послодавци неће моћи да подносе пријаве нити са датумом доласка на шалтер ПИО, нити са ранијим датумом, већ само са будућим датумом почетка осигурања – пре ступања на рад запосленог.

У случају да послодавац није поднео пријаву у прописаном року – пре ступања запосленог на рад, мора поднети захтев за утврђивање својства осигураника, уз одговарајуће доказе. Уколико су испуњени услови за признавање својства осигураника Фонд ПИО ће, по доношењу решења, поднети пријаву на осигурање.

Подсећамо вас да је Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и Уредбом о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, предвиђено да правна лица и предузетници јединствену пријаву за своје запослене подносе у електронском облику, директно преко Портала ЦРОСО.“

Поделите: