Omogućena prijava na obavezno socijalno osiguranje pre stupanja na rad

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) je izdao obaveštenje da je od 25. decembra 2017. godine omogućeno da se putem portala CROSO prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je obavestio poslodavce da od 25. decembra 2017. godine neće moći da podnose prijave na obavezno socijalno osiguranje sa ranijim datumom, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenja CROSO i Republičkog fonda PIO:

CROSO

„Shodno čl.1 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Glasnik RS 113/17), od 25.12.2017. omogućeno je da se putem portala CROSO, prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Svi ostali poslovni procesi portala CROSO ostaju nepromenjeni.“

Republički fond PIO

„Od ponedeljka, 25. decembra 2017. godine, stupaju na snagu izmene Zakona o radu kojima je predviđeno da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje, po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa Zakonom o radu (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos), mora da podnese najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

U skladu sa navedenom izmenom Zakona o radu, od 25. decembra 2017. godine, poslodavci neće moći da podnose prijave niti sa datumom dolaska na šalter PIO, niti sa ranijim datumom, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad zaposlenog.

U slučaju da poslodavac nije podneo prijavu u propisanom roku – pre stupanja zaposlenog na rad, mora podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, uz odgovarajuće dokaze. Ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje svojstva osiguranika Fond PIO će, po donošenju rešenja, podneti prijavu na osiguranje.

Podsećamo vas da je Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, predviđeno da pravna lica i preduzetnici jedinstvenu prijavu za svoje zaposlene podnose u elektronskom obliku, direktno preko Portala CROSO.“

Podelite: