Фонд ПИО ће почев од 1. јула 2021. године само изузетно подносити преко портала ЦРОСО пријаве које су поднете у законом прописаном року

Имајући у виду да подносиоци пријава поседују квалификоване електронске сертификате, Фонд ПИО почев од 1. 7. 2021. године више неће подносити преко портала ЦРОСО пријаве за обвезника подношења пријаве које су поднете у законом прописаном року.

Изузетно, Фонд ће наставити подношење пријаве и након овог датума само за физичка лица која немају техничке могућности за регистрацију пријаве у електронском облику директно преко портала ЦРОСО, за носиоце пољопривредног домаћинства, односно газдинства, као и за чланове њихових породица.

У наставку преносимо у целости обавештење Фонда ПИО:

„Поступак подношења пријаве, промене и престанка осигурања регулисан је Законом о Централном регистру обавезног осигурања (ЦРОСО). Законом о ЦРОСО прописано је да се регистрација осигураника и осигураних лица у Централни регистар врши подношењем јединствене пријаве у електронском облику, директно преко портала ЦРОСО од стране подносиоца јединствене пријаве. Подносилац пријаве је дужан да се региструје на порталу коришћењем квалификованог електронског сертификата. Рок за подношење пријаве је најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад, односно у року од три радна дана од дана почетка обављања делатности, односно од дана престанка запослења, престанка обављања послова или обављања делатности, односно од дана настале промене у току осигурања.

Имајући у виду да подносиоци пријава већ поседују квалификоване електронске сертификате, Фонд ПИО почев од 1. 7. 2021. године више неће подносити преко портала ЦРОСО пријаве за обвезника подношења пријаве које су поднете у законом прописаном року. Изузетно, Фонд ће наставити подношење пријаве и након овог датума само за физичка лица која немају техничке могућности за регистрацију пријаве у електронском облику директно преко портала ЦРОСО, за носиоце пољопривредног домаћинства, односно газдинства, као и за чланове њихових породица. С тим у вези, овлашћено лице Фонда је у обавези да обвезника подношења пријаве, у случају да је дошао у просторије Фонда и да жели да пријава која се подноси у року буде поднета од стране запосленог у Фонду, упути да пријаву поднесе електронским путем преко портала ЦРОСО. Такође, запослени Фонда је у обавези да, у случају када пријава није поднета у року, обвезника подношења пријаве упути на могућност подношења захтева за утврђивање својства осигураника. По окончању поступка, Фонд ће поднети пријаву путем портала ЦРОСО.“

Поделите: