Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(важи до 20.03.2020.)

„Службени гласник РС“, број 28/2020 и 33/2020

Пречишћен текст прописа

 

1. Уводи се привремена забрана извоза основних производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем вируса SARS-Cov-2.

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

1a Забрана из тачке 1. ове одлуке не односи се на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о измени и допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 33/2020

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: