Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

Službeni glasnik RS“, broj 92/2017, 29/2018, 56/2018 i 78/2018

Prečišćen tekst propisa

 

1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave.

2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

3. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine navedena je Prilogu 1.

Roba koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uvozi se, odnosno izvozi na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine, u skladu sa Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 120/17).

4. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u skladu sa Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Službeni glasnik RS”, broj 99/10), Zakonom o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Zakonom o transplantaciji ćelija i tkiva („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 49/18) i Pravilnikom o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 29/18), navedena je u Prilogu 2.

5. Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine navedena je u Prilogu 3.

6. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije navedena je u Prilogu 4.

7. Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5A.

Roba za čiji uvoz ispravu o homologaciji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, navedena je u Prilogu 5B.

8. Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10 i 60/13 – US i 62/14) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 11/12), navedena je u Prilogu 6.

9. Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole, u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 107/14), Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS”, broj 95/13), Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 42/18) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS”, broj 18/18).

10. Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla i prateći predmeti uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12) i Pravilnikom o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima („Službeni glasnik RS”, broj 56/10).

11. Hemikalije uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini sa izmenama i dopunama („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09), Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15), Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija („Službeni glasnik RS”, br. 89/10, 15/13 i 114/14) i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Službeni glasnik RS”, br. 90/13, 25/15, 2/16 i 44/17).

Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen navedeni su u Prilogu 7.

Biocidni proizvodi uvoze se, odnosno stavljaju u promet, na osnovu rešenja, dozvole, odobrenja, odnosno potvrde koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15).

12. Otpad se uvozi, izvozi, odnosno provozi (tranzit) na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16), Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/99), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 60/09), Uredbom o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Službeni glasnik RS”, broj 60/09) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS”, br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17 i 98/17).

Određene vrste neopasnog otpada uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) na osnovu potvrde prijave za izvoz, uvoz i tranzit koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Uredbom o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje („Službeni glasnik RS”, broj 102/10).

13. Zaštićene biljne i životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16), Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16), Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS”, br. 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 6/14).

14. Supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte, kao i proizvodi i/ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance koje oštećuju ozonski omotač, odnosno fluorovane gasove sa efektom staklene bašte uvoze se i/ili izvoze u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13), Uredbom o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 114/13 i 23/18) i Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova („Službeni glasnik RS”, broj 120/13), i navedene su u Prilogu 3A) i Prilogu 3V).

Supstance koje oštećuju ozonski omotač čiji je uvoz i izvoz zabranjen navedene su u Prilogu 3B).

15. Kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno dobra za koja se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umetnost i istoriju izvoze se u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 67/12 – US) i propisima donetim na osnovu tih zakona.

16. Uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava, odnosno stavljanje leka u promet, odnosno upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, vrši se u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 107/12 i 105/17 – dr. zakon).

17. Prilikom primene ove odluke, pri svrstavanju robe primenjuju se odredbe Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09) i propisa donetih na osnovu tog zakona.

18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, br. 32/15 i 109/15).

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1 – Roba čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole
Prilog 2 – Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja
Prilog 3 – Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine
Prilog 4 – Izvori jonizujućih zračenja čiji uvoz i izvoz podleže izdavanju dozvole
Prilog 5A – Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti
Prilog 5B – Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o homologaciji
Prilog 6 – Roba za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
Prilog 7 – Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen

Podelite: