Објављен „Службени гласник РС“ број 92 од 13.10.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 92 од 13.10.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Нигерији
Влада
 • ОДЛУКА о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о одређивању граница водних подручја
 • ОДЛУКА о образовању Савета за борбу против трговине људима
 • ОДЛУКА о промени назива Учитељског факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016. и 2017. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Македонијом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја науке и технике у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја науке и технике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост” Београд за период 2017–2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у мачевању за сениоре
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9805/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9806/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9683/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9685/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9687/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о поступку пријема судијских приправника
 • ПРАВИЛНИК о поступку пријема тужилачких приправника
 • СПИСАК српских стандарда из области електромагнетске компатибилности
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 397-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 397-4/17
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-581/2017-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-653/2017-1
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2017. године
Друге организације
 • ОДЛУКА да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Основа газдовања шумама у државном власништву за газдинске јединице: Чортановачка шума — 3802, Врдник — Моринтово — 3803, Поповица–Мајдан– Змајевац–3804, Катанске ливаде — Осовље — 3805, Биклав–3809, Гвоздењак–Лице–3811 и Полој–3813 на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2017–2026. године
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Лазарев кањон”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Долина потока Бигар“
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбене грађевинске делатности „Комград”, Бачка Топола
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница”, Бачка Топола
ОГЛАСИ

Поделите: