Објављен „Службени гласник РС“ број 29 од 13.4.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2018. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 29 од 13.4.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2018. годину
 • УРЕДБА о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2018”
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Статута Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2932/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2933/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2935/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3059/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3171/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3173/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3240/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3242/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о неаутоматским вагама
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00250/2013-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00404/2012-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00462/2013-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01762/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-7806/2016 и издвојено мишљење судије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке o спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на обављање послова посредовања у осигурању, односно заступања у осигурању
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину издавања појединих дозвола и сагласности друштву за управљање добровољним пензијским фондом
 • РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга платној институцији
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0170/17-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2018. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о почетној обуци кандидата за јавне извршитеље
 • ПРАВИЛНИК о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности
 • ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
ОГЛАСИ

Поделите: