Објављен „Службени гласник РС“ број 78 од 19.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о улагањима у области културе која се признају као расход
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића
 • ОДЛУКА о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 78 од 19.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Етиопији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске
Влада
 • УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
 • СТРАТЕГИЈА развоја Министарства унутрашњих послова за период 2018–2023. године
 • СТРАТЕГИЈА развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу Смедерево
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Вршац
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за координацију активности на реализацији комерцијалних уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар — Стара Пазова и деоница Нови Сад — Суботица — државна граница (Келебија)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Сурчин–Обреновац
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о Сремским Карловцима
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију корективних активности у вези са ревизорским налазима који се односе на ИКТ аспекте функционисања система за управљање претприступном помоћи Европске уније (ИПА)
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између провинције Zhejiang, града Lishui, Народна Република Кина и града Београда, градске општине Савски венац, Република Србија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9976/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9977/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9978/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9984/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9988/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9715/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9717/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9718/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9788/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра за социјални рад
 • ПРАВИЛНИК о улагањима у области културе која се признају као расход
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • ПРАВИЛНИК о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица и о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
 • СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији
ОГЛАСИ

Поделите: