Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход

“Службени гласник РС”, број 78/2018

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се сматра улагањем у области културе, укључујући и кинематографску делатност, које се признаје као расход у износу највише до 5% од укупног прихода.

Члан 2.

Улагања у области културе из члана 1. овог правилника признају се као расход уколико омогућују:

1) стварање услова за обављање и развој културних делатности;

2) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћењем и управљањем културним добрима;

3) подстицање међународне културне делатности и сарадње;

4) подстицање едукације у области културе;

5) подстицање стручних и научних истраживања у области културе;

6) подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва;

7) употребу информационе и комуникационе технологије (дигиталних водича, надограђене и виртуелне стварности, 3Д анимације и др.), генеричких сервиса, јединствених софтверских решења у циљу представљања културног наслеђа и савременог стваралаштва и омогућавања доступности широј јавности;

8) подстицање аматерског и уметничког културног стваралаштва;

9) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;

10) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особа са инвалидитетом;

11) подстицање развоја креативних индустрија;

12) подстицање културног и уметничког развоја друштвено осетљивих група.

Члан 3.

Улагање у области културе из члана 2. овог правилника признаје се као расход уколико се улагање врши у установе културе, уметничка удружења, факултете, академије, уметничке школе и друга домаћа правна лица која су регистрована у следеће подгрупе делатности према Уредби о Класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10), и то:

1) заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика (91.03);

2) делатност библиотека и архива (91.01);

3) делатност музеја, галерија и збирки (91.02);

4) уметничко стваралаштво (90.03);

5) производња кинематографских дела, аудио-визуелних програма и телевизијског програма (59.11);

6) снимање и издавање звучних записа и музике (59.20);

7) издавање књига, часописа и друге издавачке делатности (58.1);

8) делатност ботаничких и зоолошких вртова и других природних резервата (91.04).

Члан 4.

Улагања у области културе која се врше у установе културе, уметничка удружења, факултете, академије, уметничке школе и друга домаћа правна лица која су регистрована за обављање делатности из члана 3. овог правилника, представљају издатке који се признају као расход уколико су уложена у инвестиције намењене реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката културе, конзервацији и рестаурацији културних добара као и очувању елемената нематеријалног културног наслеђа који су уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, програмске активности, продукцију и опрему која служи за обављање делатности културе и уметности.

Члан 5.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход („Службени гласник РС”, број 9/02).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: