Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

“Službeni glasnik RS”, broj 78/2018

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra ulaganjem u oblasti kulture, uključujući i kinematografsku delatnost, koje se priznaje kao rashod u iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.

Član 2.

Ulaganja u oblasti kulture iz člana 1. ovog pravilnika priznaju se kao rashod ukoliko omogućuju:

1) stvaranje uslova za obavljanje i razvoj kulturnih delatnosti;

2) otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštitu, očuvanje, predstavljanje, interpretaciju, korišćenjem i upravljanjem kulturnim dobrima;

3) podsticanje međunarodne kulturne delatnosti i saradnje;

4) podsticanje edukacije u oblasti kulture;

5) podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u oblasti kulture;

6) podsticanje mladih talenata u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

7) upotrebu informacione i komunikacione tehnologije (digitalnih vodiča, nadograđene i virtuelne stvarnosti, 3D animacije i dr.), generičkih servisa, jedinstvenih softverskih rešenja u cilju predstavljanja kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i omogućavanja dostupnosti široj javnosti;

8) podsticanje amaterskog i umetničkog kulturnog stvaralaštva;

9) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;

10) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnosti svih kulturnih sadržaja osoba sa invaliditetom;

11) podsticanje razvoja kreativnih industrija;

12) podsticanje kulturnog i umetničkog razvoja društveno osetljivih grupa.

Član 3.

Ulaganje u oblasti kulture iz člana 2. ovog pravilnika priznaje se kao rashod ukoliko se ulaganje vrši u ustanove kulture, umetnička udruženja, fakultete, akademije, umetničke škole i druga domaća pravna lica koja su registrovana u sledeće podgrupe delatnosti prema Uredbi o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), i to:

1) zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika (91.03);

2) delatnost biblioteka i arhiva (91.01);

3) delatnost muzeja, galerija i zbirki (91.02);

4) umetničko stvaralaštvo (90.03);

5) proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih programa i televizijskog programa (59.11);

6) snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike (59.20);

7) izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti (58.1);

8) delatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata (91.04).

Član 4.

Ulaganja u oblasti kulture koja se vrše u ustanove kulture, umetnička udruženja, fakultete, akademije, umetničke škole i druga domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti iz člana 3. ovog pravilnika, predstavljaju izdatke koji se priznaju kao rashod ukoliko su uložena u investicije namenjene rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih objekata kulture, konzervaciji i restauraciji kulturnih dobara kao i očuvanju elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa koji su upisani u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, programske aktivnosti, produkciju i opremu koja služi za obavljanje delatnosti kulture i umetnosti.

Član 5.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod („Službeni glasnik RS”, broj 9/02).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: