Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа

Службени гласник РС“, број 92/2017, 29/2018, 56/2018 и 78/2018

Пречишћен текст прописа

 

1. Овом одлуком одређује се роба за чији се увоз, извоз или транзит прибављају одређене исправе.

2. Роба за чији се увоз, извоз, односно транзит прибављају исправе наведена је у прилозима који су одштампани уз ову одлуку и чине њен саставни део.

3. Роба за чији увоз, односно извоз дозволу издаје министарство надлежно за послове спољне трговине наведена је Прилогу 1.

Роба која би могла да се користи за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, увози се, односно извози на основу дозволе министарства надлежног за послове спољне трговине, у складу са Уредбом о извозу и увозу робе која би могла да се користи за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање („Службени гласник РС”, број 120/17).

4. Роба за чији увоз, извоз, односно транзит, дозволу, односно сагласност издаје министарство надлежно за послове здравља, у складу са Законом о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС”, број 99/10), Законом о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци („Службени гласник РС”, број 107/05), Законом о трансплантацији ћелија и ткива („Службени гласник РС”, број 72/09), Правилником о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци („Службени гласник РС”, број 49/18) и Правилником о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци („Службени гласник РС”, број 29/18), наведена је у Прилогу 2.

5. Роба за чији увоз и извоз, дозволу, односно другу исправу издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине наведена је у Прилогу 3.

6. Роба за чији увоз, извоз, односно транзит, дозволу издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије наведена је у Прилогу 4.

7. Роба за чији је увоз потребно обезбедити исправу о усаглашености или aкт надлежног министра о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и одговарајућим техничким и другим посебним прописима, наведена је у Прилогу 5А.

Роба за чији увоз исправу о хомологацији издаје Агенција за безбедност саобраћаја, наведена је у Прилогу 5Б.

8. Роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о усаглашености (Потврда о усаглашености или Извод из евиденције о издатим потврдама о усаглашености) коју издаје Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге или друго именовано тело за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме, у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10 и 60/13 – УС и 62/14) и Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, број 11/12), наведена је у Прилогу 6.

9. Наоружање, војна опрема и роба двоструке намене извози се, односно увози на основу дозволе, у складу са Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 107/14), Законом о извозу и увозу робе двоструке намене („Службени гласник РС”, број 95/13), Одлуком о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 42/18) и Одлуком о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене („Службени гласник РС”, број 18/18).

10. Животиње, производи животињског порекла, храна животињског порекла, храна за животиње, споредни производи животињског порекла и пратећи предмети увозе се, извозе, односно провозе (транзит) у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и Правилником о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима („Службени гласник РС”, број 56/10).

11. Хемикалије увозе се, односно извозе у складу са Законом о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини са изменама и допунама („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 38/09), Законом о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), Правилником о увозу и извозу одређених опасних хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 89/10, 15/13 и 114/14) и Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 90/13, 25/15, 2/16 и 44/17).

Хемикалије и производи чији је увоз, односно извоз забрањен наведени су у Прилогу 7.

Биоцидни производи увозе се, односно стављају у промет, на основу решења, дозволе, одобрења, односно потврде коју издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине, у складу са Законом о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15).

12. Отпад се увози, извози, односно провози (транзит) на основу дозволе коју издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине, у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС и 14/16), Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Законом о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 2/99), Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 60/09), Уредбом о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине („Службени гласник РС”, број 60/09) и Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Службени гласник РС”, бр. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17 и 98/17).

Одређене врсте неопасног отпада увозе се, извозе, односно провозе (транзит) на основу потврде пријаве за извоз, увоз и транзит коју издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине, у складу са Уредбом о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање („Службени гласник РС”, број 102/10).

13. Заштићене биљне и животињске дивље врсте, њихови делови и деривати увозе се, извозе, односно провозе (транзит) у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС и 14/16), Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16), Законом о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флорe („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 11/01), Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05 – исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16) и Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14).

14. Супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани гасови са ефектом стаклене баште, као и производи и/или опрема који садрже или се ослањају на контролисане супстанце које оштећују озонски омотач, односно флуороване гасове са ефектом стаклене баште увозе се и/или извозе у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник РС”, број 114/13 и 23/18) и Уредбом о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова („Службени гласник РС”, број 120/13), и наведене су у Прилогу 3А) и Прилогу 3В).

Супстанце које оштећују озонски омотач чији је увоз и извоз забрањен наведене су у Прилогу 3Б).

15. Културна добра и добра која уживају претходну заштиту, односно добра за која се претпоставља да имају својства од посебног значаја за културу, уметност и историју извозе се у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – УС) и прописима донетим на основу тих закона.

16. Увоз лекова који немају дозволу за стављање лека у промет, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава, односно стављање лека у промет, односно упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава, врши се у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 107/12 и 105/17 – др. закон).

17. Приликом примене ове одлуке, при сврставању робе примењују се одредбе Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) и прописа донетих на основу тог закона.

18. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, бр. 32/15 и 109/15).

19. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог 1 – Роба чији се увоз, односно извоз врши на основу дозволе
Прилог 2 – Роба за чији увоз, извоз, односно транзит, дозволу, односно сагласност издаје министарство надлежно за послове здравља
Прилог 3 – Роба за чији увоз и извоз, дозволу, односно другу исправу издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине
Прилог 4 – Извори јонизујућих зрачења чији увоз и извоз подлеже издавању дозволе
Прилог 5А – Роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о усаглашености
Прилог 5Б – Роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о хомологацији
Прилог 6 – Роба за чији увоз је потребно прибавити исправу о усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
Прилог 7 – Хемикалије и производи чији је увоз, односно извоз забрањен

Поделите: