Објављен „Службени гласник РС“ број 56 од 18.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (пречишћен текст прописа погледајте овде) 
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина
 • ОДЛУКА о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 56 од 18.7.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о начину остваривања сигурносне заштите бродова, лука отворених за међународни саобраћај и објеката безбедности пловидбе на међународним водним путевима
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о накнадама за рад председника и чланова Програмског савета и чланова сталних програмских комисија Националне академије за јавну управу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за израду нацрта стратешког документа о развоју система јавног информисања у Републици Србији
 • ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Вануату
 • ОДЛУКА о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Националне комисије за рачуноводство
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6848/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6841/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6842/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6843/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6844/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6845/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6846/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6847/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6849/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6850/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6851/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6852/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6853/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6854/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Тунис у Републици Србији
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области шумарства и ловства
 • ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области шумарства и ловства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/837 УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/838
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-87/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете „Расвета Варварин”, Варварин
ОГЛАСИ

Поделите: